Ordinarie bolagsstämma i Enea Data AB (publ) 2003-05-14

Ordinarie bolagsstämma i Enea Data AB (publ) 2003-05-14 Ordinarie bolagsstämman i Enea Data AB beslöt i enlighet med styrelsens respektive nomineringskommitténs förslag. Vid ordinarie bolagsstämma i Enea Data AB · Fastställdes resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning · Beslutades att tillstyrka styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att ingen utdelning sker · Beviljades VD och styrelseledamöterna ansvarsfrihet · Fastställdes styrelse- och revisorsarvoden · Valdes följande till ny styrelse enligt nominieringskommitténs förslag: Staffan Ahlberg (omval) Gösta Lemne (nyval) Ola Berglund (omval) Jon Risfelt (nyval) Kurt Jofs (omval) Jan Rynning (omval) Åsa Landén (nyval) · Omvaldes Per Bergman till revisor · Beslutades avslå Aktiespararnas förslag avseende val av nomineringskommitté · Beslutades avslå Aktiespararnas förslag avseende uppdrag till styrelsen att utse ersättningskommitté · Beslutades avslå Aktiespararnas förslag avseende uppdrag till styrelsen att utse revisionskommitté · Beslutades om emission av teckningsoptioner till Enea TekSci Inc. · Bemyndigades styrelsen att, intill tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission om sammanlagt högst 17.846.362 aktier, envar aktie om nominellt fem (5) öre. Vid ett fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med högst 892.318 kr 10 öre från 8.923.180 kr 95 öre till 9.815.499 kr 05 öre, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tio (10) procent. Styrelsen För mer information, kontakta: Ola Berglund CEO, Enea Data, 08-507 140 00, ola.berglund@enea.se Gunilla Spongh CFO, Enea Data, 08-507 140 00, gunilla.spongh@enea.se Enea Med Eneas över 30 års erfarenhet av systemutveckling och kunnande inom realtidsteknik, hjälper vi våra kunder i Sverige och i övriga världen att bygga avancerade system där kvalitet, hög tillgänglighet och användbarhet är avgörande ledord. Vårt kunnande delar vi med oss genom våra produkter, tjänster och utbildningar. Med stöd i vår egenutvecklade realtidsteknologi har vi hjälpt många kunder att förverkliga sina idéer på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Eneas världsledande realtidsoperativsystem OSE är i dag kärnan i många data- och telekomleverantörers produkter. Inom Norden erbjuder Enea dessutom tjänster, utbildning och systemlösningar för verksamhetsstöd till företag, organisationer och myndigheter med höga krav på användbarhet och tillförlitlighet. Koncernen omfattar 600 anställda och finns i Sverige, USA, Tyskland, Frankrike, England och Japan. Huvudkontoret ligger i Täby, Sverige. För mer information om Enea, besök våra hemsidor www.enea.se, www.enea.com och www.ose.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00230/wkr0002.pdf

Dokument & länkar