Lovande regeringsskrivelse om byggnaders energikrav

De fem partierna i Energikommissionens genomförandegrupp har enats om synen på byggnaders energikrav, vilket är grunden för en skrivelse som regeringen igår lämnade över till riksdagen. Skrivelsen är ett svar på Energikommissionens bedömning att systemgränsen för byggnaders energikrav bör ändras från köpt till använd energi för att komma tillrätta med det snedvridande regelverk som idag kraftigt styr uppvärmnings­lösningar från gemensamma system som fjärrvärme till individuella lösningar, till exempel värmepumpar. 

Regeringen gör bedömningen att EU-direktivet (2010/31/EU) om byggnaders energiprestanda som ändrades förra året (direktiv (EU 2018/844) inte lämnar utrymme för att ändra systemgränsen till använd energi, som Energiöverenskommelsen slagit fast ska gälla. Positivt är ändå att regeringen och de övriga partierna bakom Energiöverenskommelsen ser problematiken med dagens snedvridande regelverk och tydliggör att regelverken ska vara teknikneutrala. I skrivelsen understryker regeringen också att omställningen till mer energieffektiva byggnader behöver ta hänsyn till effektutmaningen, det vill säga att energin ska räcka till årets alla dagar. Regeringen ska även ge Energimyndigheten och Boverket i uppdrag att snarast utreda ett kompletterande krav om använd energi. 

– Även om vi önskat att systemgränsen skulle ha ändrats till använd energi ser Energiföretagen positivt på fempartigruppens tydliga ställningstagande för teknikneutrala villkor och att använd energi som tilläggskrav snarast ska utredas. Det är viktigt för att säkra att alla de bostäder som byggs och renoveras blir energieffektiva på riktigt och inte bara uppnår energikraven genom att byta en uppvärmningsform mot en annan, understryker Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

– Att byggreglerna inte styr mot uppvärmningssystem som förstärker den effektutmaning som är allt mer akut är också centralt. Vi ser nu fram emot att skrivelsen omsätts i förändrade byggregler och att regelverk som idag påverkas av nuvarande problematiska regelverk, exempelvis energibonusen i investeringsstödet för hyresbostäder, snarast ändras, fortsätter hon.

Boverket och Energimyndigheten ska även ges i uppdrag att genomföra kontrollstationer med start 2022 för att följa upp och utvärdera att kraven på byggnaders energiprestanda får avsedd effekt. Vid kontrollstationerna ska även berörda branscher höras. 

– Vi kommer att följa utvecklingen noga, så att skrivelsens intentioner uppnås i Boverkets byggregler. Vi ser fram emot en god dialog med både regering och berörda myndigheter i detta arbete, avslutar Pernilla Winnhed.

Läs hela skrivelsen på regeringens webbplats.

Läs fördjupande fakta om skrivelsen på Energiföretagens webbplats.

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige är en branschförening som samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi och tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Vår energi ger Sverige drivkraft - idag och i framtiden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Prenumerera

Dokument & länkar