Ny rapport visar att elanvändningen i det fossilfria samhället ökar med 1,5 gånger Danmark

En forskningsrapport som Energiföretagen Sverige har beställt visar ett nytt heltäckande scenario för elanvänd­ningen i Sverige år 2045. För att Sverige ska bli fossilfritt 2045 förutspås användningen av el öka kraftigt, från dagens 130–140 TWh per år, till 190 TWh per år. Ökningen motsvarar mer än 1,5 gånger Danmarks totala årliga elanvändning. Samtidigt ökar effektbehovet med 20 procent. Detta scenario blir utgångs­punkten för Energiföretagens arbete med att ta fram en färdplan, inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, för hur energibranschen ska kunna möta samhällets ökade behov av fossilfri el.

 

För att Sverige ska bli fossilfritt 2045 förutspås elanvändningen öka kraftigt. Det visar en forskningsrapport genomförd av NEPP (North European Energy Perspectives Project) på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Elanvändningen i Sverige har tack vare en kontinuerlig energieffektivisering, legat relativt konstant på 130–140 TWh per år i 25–30 år, men nu väntas ett trendbrott. År 2045 bedöms elanvändningen uppgå till cirka 190 TWh per år. Den stora ökningen beror framför allt på transportsektorns och industrins färdplaner för att ersätta fossila bränslen med fossilfri el samt etablering av elintensiv verksamhet, exempelvis datahallar. Även en förväntad befolkningsökning påverkar. Sammantaget motsvarar ökningen mer än 1,5 gånger Danmarks totala elanvändning, trots en fortsatt energieffektivisering i samhället.

– Mer el och smart använd energi kommer att vara centralt för att Sverige ska nå nettonoll-utsläpp. Vi kommer att behöva öka elproduktionen och bygga ut elnätet, men det räcker inte. Det krävs en klok helhetssyn där vi drar nytta av vår utbyggda fjärrvärme, ny teknik och innovativa marknadslösningar för att vi ska klara detta med god konkurrenskraft, säger Per Holm, ansvarig klimatpolitik på Energiföretagen Sverige. Detta ska vi titta närmare på i vår färdplan.

Rapportens bedömning av elanvändningen är den mest heltäckande som genomförts hittills med utgångspunkten att samhället ställer om till fossilfrihet i enlighet med uttalade politiska mål och andra branschers färdplaner inom Fossilfritt Sverige.

Effektbehovet kommer enligt rapporten att öka, från dagens 26 GW till 32 GW, en mer än 20-procentig ökning.

NEPP har fått i uppdrag att även ta fram produktionsscenarier, bedömning av framtida behov av elnätskapacitet och beräkningar av samhällskostnader som detta kan medföra. Slutrapporten kommer att presenteras på ett seminarium under Almedalsveckan den 2 juli, 13.00-14.30. Energiföretagens färdplan el, som ska svara på vad som krävs för att möta de ökade behoven, kommer sedan att presenteras under senhösten i samarbete med Fossilfritt Sverige.

Tabeller
 

Total energianvändning:

diagram ver total energianvndning

Elanvändningen per sektor:

diagram ver elanvndning per sektor

Förtydligande till tabellen:
Hushållsel: Bostadssektorns elanvändning exkl. uppvärmning
Driftel: Fastighetsel i bostads- och servicesektorn och verksamhetsel i servicesektorn

Elanvändningens toppeffekt, inkl. förluster, i färdplansscenariot (GW)

diagram ver elanvndningens toppeffekt

Per Holm, ansvarig klimatpolitik
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige är en branschförening som samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi och tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Vår energi ger Sverige drivkraft - idag och i framtiden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar