Eniro lämnar kontant bud på SOL - blir störst på söktjänster i Norden

Eniro lämnar kontant bud på SOL - blir störst på söktjänster i Norden Eniro AB (publ) ("Eniro") lämnar idag ett kontant erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Nordens största portalnätverk Scandinavia Online AB (publ) ("SOL") att förvärva samtliga aktier i SOL. Genom förvärvet blir Eniro det ledande katalog- och söktjänstföretaget i Norden såväl offline som online. Presskonferens idag tisdag kl 10.30 på Operaterassen i Stockholm samt kl 15.00 i Oslo på Gjerdrums vei 11. Telefonkonferens kl 10.30 på telefonnummer +46 8 500 525 41 · Eniro erbjuder 11,50 kr kontant per aktie. Erbjudandet innebär en premie om cirka 44 procent i förhållande till den sista betalkursen för SOL:s aktie på Stockholmsbörsen dagen före Erbjudandets offentliggörande. · SOL:s styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Erbjudandet från Eniro. · Huvudägarna accepterar: Aktieägare som kontrollerar aktier motsvarande 75,9 procent av antalet aktier och röster i SOL har förbundit sig att oåterkalleligt acceptera Erbjudandet från Eniro. · Anmälningsperiod: Anmälningsperioden för att acceptera Erbjudandet beräknas löpa fr o m den 26 november t o m den 14 december 2001. Förvärvet av SOL ligger i linje med Eniros strategi att bli en av Europas ledande leverantörer av söktjänster såväl offline som online. - Eniro och SOL är en perfekt kombination. Eniro har en bevisad modell för att skapa intäkter online med en marknadsandel på 50 procent av den svenska Internetannonseringen. SOL har den klart ledande användarpositionen i Norden och särskilt när det gäller kvalificerade söktjänster. Tillsammans förenar vi Eniros framgångsrika sälj- och marknadsbearbetning med SOL:s höga användning, säger Lars Guldstrand, verkställande direktör och koncernchef i Eniro, i en kommentar. Vid utvärderingen av SOL har vi även beaktat bolagets kassa, omfattande förlustavdrag som vi kan använda, samt deras avancerade tekniska plattform. - I sammandrag innebär affären att Eniro erhåller: * den i särklass största användarbasen i Norden med över 5 miljoner unika användare, att jämföras med Eniros nuvarande bas på 0,7 miljoner användare * en stark ställning när det gäller avancerade söktjänster samt sökmotorn Evreka/Kvasir * en stark position i Norge där Eniro inte är verksamt ' möjligheten att flytta över hela koncernens onlineverksamhet till SOL:s avancerade och nyinstallerade onlineplattform som redan idag betjänar de nordiska länderna från en central driftsmiljö. Förvärvet: * förväntas innebära organisatoriska omstruktureringar som bedöms vara helt genomförda under 2002 * beräknas ge ett positivt tillskott till såväl EBITDA som koncernens kassaflöde från och med fjärde kvartalet 2002 och sammantaget en negativ inverkan på EBITDA för räkenskapsåret 2002 om cirka 20 MSEK * är positivt på EBITDA-nivå redan för helåret 2002, exkluderat kostnaderna för dubbla tekniska plattformar. För ytterligare information: Lars Guldstrand, VD och Koncernchef Eniro AB, telefon +46 8 634 70 01, +46 70 528 81 81 Mats Eklund, Marknads- och Affärsutvecklingsdirektör Eniro AB, telefon +46 8 634 70 20, +46 70 206 18 44 Anna-Carin Gripwall, Informationsdirektör Eniro AB, telefon +46 8 634 70 04, +46 70 349 30 64 Bakgrund och motiv för Erbjudandet Genom att förvärva SOL stärker Eniro väsentligt sin position på den nordiska onlinemarknaden. SOL kompletterar till stora delar Eniros egna onlinetjänster med SOL:s välanvända söktjänster i kombination med dess geografiska täckning. En sammanslagning av SOL:s och Eniros onlinetjänster skapar en mycket stark portal/söktjänst i Norden. Eniro avser genom förvärvet att utveckla och stärka de befintliga söktjänsterna genom att dra nytta av SOL:s starka varumärken och höga användarfrekvens. SOL har även ett kompletterande tjänsteutbud som utgör en viktig komponent för att bibehålla en hög användarnivå. Eniro har sedan tidigare en stark ställning när det gäller Internetannonsering med en marknadsandel om 50 procent i Sverige 1) . Eniro har en dokumenterat framgångsrik modell för marknadsbearbetning, försäljning och långvarig kunddialog. Tillsammans kommer Eniro och SOL att besitta den i särklass starkaste positionen i Norden, i synnerhet på de svenska och norska marknaderna. Eniro avser att integrera SOL:s verksamheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland med befintliga områden inom Eniro. Genom förvärvet av SOL ökar Eniros användarbas med upp till 7 gånger från dagens nivå om 0,7 miljoner unika användare 2) . Eniros onlinetjänster kommer under 2002 att driftsättas på SOL:s avancerade tekniska plattform och därmed ge väsentligt lägre driftskostnader. Flytten till SOL:s väl fungerande plattform framstår som fördelaktig i jämförelse med en egen utveckling med därmed förenliga kostnadsmässiga och tidsmässiga risker. Efter en initial överflyttning av de nordiska tjänsterna kommer även Eniros övriga verksamheter att successivt flyttas till den nya plattformen med ytterligare synergivinster som följd. SOL har en kassa om cirka 395 MSEK samt omfattande förlustavdrag som kommer Eniro tillgodo. Eniro bedöms kunna utnyttja merparten av dessa förlustavdrag, innebärande minskade skattekostnader om 160 MSEK för år 2002. Med hänsyn till SOL:s kassa och skattemässiga förlustavdrag samt med beaktande av beräknade omstruktureringskostnader sker förvärvet till en nettokostnad för Eniro om cirka 140 MSEK för verksamheten. Förvärvet beräknas ge ett positivt tillskott till såväl EBITDA som koncernens kassaflöde från och med fjärde kvartalet 2002 och sammantaget en negativ inverkan på EBITDA för räkenskapsåret 2002 om cirka 20 MSEK. Exkluderat kostnaderna för dubbla tekniska plattformar är förvärvet positivt på EBITDA-nivån redan för helåret 2002. Erbjudandet Aktieägarna i SOL erbjuds överlåta samtliga sina aktier i SOL till Eniro 3) . För varje aktie erhålls 11,50 kronor. SOL har endast ett aktieslag. Aktierna i SOL är noterade på O-listan vid Stockholmsbörsen och på Oslo Börs. Senaste betalkurs för SOL:s aktie på Stockholmsbörsen den 19 november 2001, före offentliggörandet av Erbjudandet, var 8,00 kronor per aktie. Erbjudandet innebär en premie om cirka 44 procent i förhållande till denna kurs. Senaste betalkurs för SOL:s aktie på Oslo Börs den 19 november 2001, före offentliggörandet av Erbjudandet, var 7,94 kronor per aktie 4) . Erbjudandet innebär en premie om cirka 45 procent i förhållande till denna kurs. Courtage utgår ej. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 523 MSEK. Eniro äger idag inga aktier i SOL. Schibsted, Telia och Telenor, vilka äger sammanlagt 34.507.192 aktier, motsvarande 75,9 procent av antalet aktier och röster i SOL, har förbundit sig att oåterkalleligt acceptera Eniros Erbjudande. I tillägg har Schibsted, Telia och Telenor utfärdat köpoptioner till Eniro, vilket ger Eniro rätt att förvärva dessas aktier i SOL för 11,50 kronor per aktie. Köpoptionerna löper till och med 21 december 2001. Vid en eventuell förlängning av Erbjudandet förlängs löptiden för köpoptionerna i motsvarande omfattning. Styrelsen för SOL har utvärderat Erbjudandet och enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i SOL att acceptera Erbjudandet från Eniro. ABG Sundal Collier har på SOL:s styrelses uppdrag utvärderat Erbjudandet och har i ett värdeutlåtande uttalat att den erbjudna betalningen till aktieägarna utgör skälig ersättning. Finansiering av Erbjudandet sker inom ramen för befintlig likviditet och redan erhållna kreditlöften. Villkor för Erbjudandet Eniros Erbjudande gäller med förbehåll för: * att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Eniro blir ägare till mer än 90 procent av kapital och röster i SOL. Eniro förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet även vid lägre anslutning; * att samtliga svenska och utländska tillstånd och godkännanden, innefattande sådana från relevanta konkurrensmyndigheter, nödvändiga för Erbjudandet och för det föreslagna förvärvet av SOL erhålls på villkor som enligt Eniros bedömning inte väsentligt påverkar förvärvet; samt * att varken Erbjudandet, förvärvet av SOL, eller SOL-koncernen, innan offentliggörande skett att Erbjudandet fullföljs, påverkas väsentligt negativt av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet, som vid bedömningstillfället föreligger eller kan förväntas, eller av annan omständighet utanför Eniros kontroll. Preliminär tidsplan Prospekt beräknas kunna tillsändas aktieägarna i SOL omkring den 23 november 2001. Anmälningsperioden för accepterande av Erbjudandet beräknas löpa från och med den 26 november till och med den 14 december 2001. Om Eniro omkring den 17 december 2001 offentliggör att Erbjudandet fullföljs, beräknas likvid erläggas den 21 december 2001. Eniro avser att lämna besked om huruvida Erbjudandet kommer att fullföljas. Eniro förbehåller sig rätten att förlänga angiven anmälningstid och därmed föreskriva att ovannämnda villkor för Erbjudandet skall kvarstå även vid en sådan förlängning, samt att i sådant fall senarelägga tidpunkten för utbetalning av likvid. Rådgivare Carnegie är rådgivare till Eniro i samband med Erbjudandet. Fakta om Eniro Eniro är norra Europas ledande producent av söktjänster såväl online som offline med verksamhet i 23 länder. Eniro börsnoterades i oktober år 2000 och företaget genomför en snabb internationell expansion. Eniros affärsidé är att tillhandahålla marknadsplatser där köpare och säljare möts, oavsett mediakanal. Företaget erbjuder lokala-, regionala- och nationella kataloger till privatpersoner och företag. Informationen tillhandahålls i tryckt form, på CD-rom, genom röstutlämning samt via fast och mobilt Internet. Eniro är inriktat på att vara ledande vad gäller kommersialisering av ny teknik inom katalogmarknaden. Exempel på de nordiska varumärkena är Gula Sidorna, Din Del, Contakt, Mostrup, Yritystele och Kaupunki Info. Nyligen förvärvades även Gula Sidorna i Helsingforsområdet i Finland. Eniros katalogtjänster underlättar handel och är i realiteten marknadsplatser där köpare och säljare möts för att slutföra affärsuppgörelser. Bara i Sverige omsätts varor och tjänster för 300 miljarder kronor per år genom Eniros katalogtjänster. 5) Under år 2000 omsatte Enirokoncernen 3 004 MSEK och visade ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 891 MSEK. Antalet anställda uppgår till cirka 4 000. Totalt tillhandahåller Eniro över 800 katalogtitlar som distribueras i cirka 35 miljoner exemplar. För mer information, se www.eniro.com Fakta om SOL SOL koncernen är det ledande Internetportalnätverket på den nordiska marknaden. Koncernens internetverksamheter inbegriper portalerna passagen.se, sol.no, sol.dk och suomi24.fi, söktjänsterna evreka.com, evreka.fi, kvasir.no och kvasir.dk. Även eftertextannonser för bilmarknaden genom bilweb.se, bilguiden.no och bilguiden.dk, samt konsumentinformationssajten dinside.no ingår i verksamheten. Företagets portaler passagen.se, sol.no, sol.dk och suomi24.fi, är alla bland de mest besökta i vart och ett av de nordiska länderna. Portalerna erbjuder de flesta användare möjligheten att på en enda plats tillgodose de flesta av sina internetbehov. Mer än 7 miljoner unika användare, motsvarande 36 procent av samtliga invånare i Norden över 14 år besökte SOL:s sajter i januari 2001. SOL är också med mer än 1,2 miljoner registrerade användare ledande i regionen på interaktiva tjänster på SMS-plattformen levererade på GSM- mobiltelefoner. Under 2000 uppgick intäkterna till 221 MSEK, vilket placerar SOL bland de fyra största noterade europeiska bolagen i termer av portalintäkter. SOL:s aktier är noterade på Stockholmsbörsen samt på Oslo Börs. SOL - ledande portal i Norden Land Sverige Norge Danmark Finland Sajt Passagen SOL SOL Suomi24 Sökmotor Evreka Kvasir Kvasir Evreka Marknadsposition Nr 2 Nr 1 Nr 2 Nr 4 För mer information, se www.scandinaviaonline.com Källa: IMR, institutet för reklam- och mediastatistik, 2001 Källa Jupiter MMXI för Sverige, Gallup/Red Measure för Denmark och Taloustikimous för Finland, oktober 2001 I beslutet av Eniros styrelse att lämna Erbjudandet har inte Lars Berg, Per Bystedt, Marianne Nivert eller Jan Rudberg deltagit. NOK/SEK=0,85 Källa: Sifo, juni 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT00040/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT00040/bit0001.pdf

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar