Eniros förvärv av Direktia slutfört

Eniros förvärv av Direktia, ett av Finlands ledande katalogföretag, är nu slutfört. Köpeskillingen netto uppgår till cirka MSEK 850 och betalning sker med nyemitterade aktier. Förvärvet beräknas att konsolideras från december år 2001.

I september tecknade Eniro AB (publ) ett förvärvsavtal med finska telekombolaget Elisa Communications om att förvärva deras katalogrörelse, Direktia Oy. Den 26 oktober lämnade den finska konkurrensmyndigheten sitt godkännande till förvärvet. Nu har även övriga villkor uppfyllts. I förvärvet ingår även Direktia Oys aktieinnehav i intressebolagen Suomen Keltaiset Sivut Oy och Finnet Media Oy. Den legala strukturen i bolagen gör dock att Eniros förvärv av dessa aktier senareläggs något. Senareläggningen har dock ingen operativ påverkan på den förvärvade verksamheten. Direktia beräknas att konsolideras av Eniro från december år 2001. Förvärvet görs i form av en inkråmsaffär varvid avskrivningar på goodwill bedöms vara skattemässigt avdragsgilla. Köpeskillingen netto uppgår till ca 850 MSEK. I den förvärvade verksamheten övertages en kassa om minst 80 MSEK, varför köpeskillingen brutto blir ca 930 MSEK. Styrelsen i Eniro har beslutat att betalning sker genom att nyemittera 12 258 265 aktier, vilka har tecknats och tilldelats Elisa Communications. Teckningskursen uppgår till cirka 76 SEK och bygger på ett viktat genomsnitt av Eniro-aktiens kurs 20 handelsdagar före slutförandet av förvärvet. De nyemitterade aktierna utgör ca 7 procent av det totala antalet aktier. Aktieemissionen ryms inom det mandat som styrelsen erhållit av den ordinarie bolagsstämman den 7 maj, 2001. Eniro väljer att inte utnyttja den option företaget haft att betala affären kontant. Eniro har sedan börsintroduktionen tagit en aktiv del i konsolideringen av branschen. För att forsätta framgångsrikt med denna inriktning och behålla handlingsfriheten bedömer Eniro det som väsentligt med en stark kassa. Genom att betala med aktier säkerställer företaget en starkare balansräkning vilket ger en bibehållen frihet för framtiden. Direktia Oy är Finlands näst största katalogföretag och officiell utgivare av bl a de Gula Sidorna (Suomen Keltaiset Sivut) i Helsingforsområdet samt ledande inom nummerupplysning. Förvärvet stärker Eniros närvaro på marknaden för vägledande media i Finland ytterligare och särskilt inom Helsingforsregionen. Intäkterna för 2001 för den förvärvade verksamheten av Direktia beräknas till ca MSEK 390 och rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) till ca MSEK 90. Förvärvets synergieeffekter beräknas till MSEK 20-25 årligen från år 2003. Pär Kempe, idag VD för Eniros verksamhet i Östeuropa, blir operativt ansvarig för den nya sammanslagna verksamheten i Finland. Han kommer att samarbeta nära med Tor-Björn Stenfors, VD i Eniros nuvarande finska verksamhet.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera