Eniros halvårsrapport 2018

Eniro publicerar halvårsrapport 2018. Rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

ANDRA KVARTALET: APRIL – JUNI 2018

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 363 MSEK (445), en minskning med 18 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade de totala rörelseintäkterna med 13 procent.
 • EBITDA uppgick till 61 MSEK (61). EBITDA-marginalen uppgick till 16,8 procent (13,7).
 • Periodens resultat uppgick till -13 MSEK (-25).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,21 SEK (-3,89) före och efter utspädning.
 • Vid utgången av kvartalet omfattades mer än 75 procent av kunderna i Sverige, Norge och Danmark av den nya affärsmodellen med ett bredare erbjudande baserat på abonnemangsavtal.
 • Eniro Finland förvärvade finska Elisas outsourcingverksamhet inom kundservice- och svarsserviceverksamhet. Förvärvet stärker Eniros position som den ledande utvecklaren och leverantören av kundservicelösningar i Finland.

HALVÅRET: JANUARI – JUNI 2018

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 717 MSEK (877), en minskning med 18 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade de totala rörelseintäkterna med 14 procent.
 • EBITDA minskade med 9 procent till 109 MSEK (120). EBITDA-marginalen uppgick till 15,2 procent (13,7).
 • Periodens resultat uppgick till -10 MSEK (-76).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,18 SEK (-13,45) före och efter utspädning.
 • Rörelsekostnaderna under första halvåret var 145 MSEK lägre än motsvarande period föregående år, till stor del som en följd av det genomförda åtgärdsprogrammet.

 

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
MSEK 2018 2017* 2018 2017* 2017/18 2017*
Rörelseintäkter 363 445 717 877 1 489 1 649
EBITDA 61 61 109 120 215 226
Justerad EBITDA 60 88 109 154 251 296
Rörelseresultat 22 6 31 -35 52 -14
Periodens resultat -13 -25 -10 -76 190 124
Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 -6 9 4 10 5
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser -630 -1 248 -630 -1 248 -630 -575

* Retroaktiv omräkning av finansiella rapporter i enlighet med IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

Eniros halvårsrapport kommer att finnas tillgänglig på engelska inom kort.

For more information, please contact:

Örjan Frid, President and CEO, Eniro, tel. +46-70 561 1615

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2018, kl 08.30 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 8 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar