Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Eniro AB

Styrelsen i Eniro AB (publ) har idag beslutat kalla till ordinarie bolagsstämma den 31 mars 2003. - Aktieinlösen om totalt cirka 700 MSEK. - Fördubblad utdelning till aktieägarna med 1,40 kronor per aktie. - Lars Berg föreslås att efterträda Björn Svedberg som styrelsens ordförande.  Aktieinlösen om totalt cirka 700 MSEK Styrelsen föreslår bolagsstämman att aktiekapitalet nedsätts med högst 8 809 047 kronor för återbetalning till aktieägarna och att överkursfonden nedsätts med högst 695 914 713 kronor för återbetalning till aktieägarna som överkurs vid nedsättningen av aktiekapitalet. Nedsättningen av aktiekapitalet skall ske genom inlösen av högst 8 809 047 aktier, varvid för varje inlöst aktie utges nominellt belopp om 1 krona. Därutöver skall utges även en överkurs om 79 kronor per inlöst aktie; sammantaget utges således 80 kronor per inlöst aktie. Varje aktie i Bolaget skall berättiga till erhållande av en inlösenrätt och aktieägare skall äga rätt att för varje helt 20-tal inlösenrätter påkalla inlösen av en aktie.  Föreslagen avstämningsdag för erhållande av inlösenrätt är den 3 april 2003. En courtagefri försäljning maximerad till 1 000 inlösenrätter föreslås komma att kunna ske. Sista dag för courtagefri försäljning föreslås till den 29 april 2003.  Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inlösenprogram kommer att finnas tillgängligt från och med den 24 mars 2003. Utdelning Styrelsen föreslår att 1,40 kronor per aktie lämnas i utdelning till aktieägarna. Föreslagen avstämningsdag för utdelning är den 3 april 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget till utdelning, beräknas denna utbetalas av VPC AB den 8 april 2003.  Lars Berg föreslås att efterträda Björn Svedberg som styrelsens ordförande Den nomineringsgrupp som förberett förslag till styrelsens sammansättning har föreslagit att Lars Berg efterträder Björn Svedberg som styrelsens ordförande. Gruppens arbete med förslag till antalet styrelseledamöter, arvode samt val av övriga ledamöter fortgår.   Tid och plats Bolagsstämman äger rum måndagen den 31 mars 2003, klockan 17.00 på Näringslivets Hus, lokal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 16.00. Anmälan Anmälan per post skall ske till Eniro AB (publ), Corporate Legal Affairs, Box 811, 161 24 Bromma, per telefon +46 (0) 8 634 70 16, per telefax +46 (0) 8 585 097 25 eller via e-post: bolagsstamma@eniro.com. Se vidare  kallelsen till bolagsstämman. Stockholm den 3 mars 2003  ENIRO AB (publ) Hela pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar