Ordinarie bolagsstämma i Eniro

- Utdelningen per aktie höjs från 0:70 till 1:40 - Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen och överföring av cirka 704 MSEK till aktieägarna - Barbara Donoghue och Urban Jansson invaldes i styrelsen - Björn Svedberg och Jan Rudberg avböjde omval - övriga styrelseledamöter omvaldes

VD och koncernchef Lars Guldstrand sammanfattade i sitt anförande på bolagsstämman Eniros utveckling och det gångna året, 2002. "Året som gått, har präglats av en svag konjunktur i stora delar av världen. Vår bransch, vägledande media påverkas självklart av en sämre konjunktur, men som vi visat i denna och tidigare konjunkturnedgångar inte lika mycket som övrig media. Mot bakgrund av styrkebeskedet, att ändå kunna leverera stabila resultat och kassaflöden har styrelsen beslutat att föreslå en ökad överföring av kapital. Vi kommer fortsätta arbetet med att flytta oss närmare användarna och vidareutveckla våra tjänster, dra nytta av ny teknik och bygga ett starkt varumärke. Sammantaget har vi en väl balanserad produktportfölj och god geografisk spridning. Vi känner oss trygga i övertygelsen om att på ett balanserat sätt kunna stärka positionerna ytterligare och fortsätta leverera ett starkt kassaflöde".  Vid dagens bolagsstämma i Eniro AB (publ) har, i enlighet med styrelsens förslag, beslut fattats om utdelning med 1:40 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är den 3 april 2003. Utbetalning av utdelningen genom Värdepapperscentralen (VPC) beräknas ske den 8 april 2003. Stämman fattade också, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om att erbjuda aktieägarna inlösen av aktier i Eniro. Samtliga aktieägare i Eniro kommer att erbjudas lösa in var 20:e aktie mot kontant återbetalning om 80 SEK per aktie. För varje aktie i Eniro erhålls en inlösenrätt. Vid fullt utnyttjande av erbjudandet kommer högst 8 809 047 aktier lösas in och cirka 704 MSEK att överföras till aktieägarna. Informationsmaterial kommer att distribueras till aktieägarna i samband med anmälningsperiodens början och finnas tillgängligt på www.eniro.com med planerad början den 9 april. Anmälningsperioden pågår från den 11 april - 9 maj 2003. Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter fastställdes till den 3 april 2003. Stämman utsåg de sittande styrelseledamöterna John Abrahamsson, Lars Berg, Per Bystedt, Lars Guldstrand och Birgitta Klasén samt dessutom Barbara Donoghue och Urban Jansson till ordinarie ledamöter i styrelsen. Björn Svedberg och Jan Rudberg avböjde omval. Vid det konstituerande styrelsemötet efter bolagsstämman valdes Lars Berg till ny styrelseordförande.  

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera