Styrelsen i Eniro AB (publ) föreslår att extra bolagsstämma skall fatta beslut om personaloptionspro

Styrelsen i Eniro AB (publ) har denna dag beslutat att föreslå extra bolagsstämma att fatta beslut om införande av ett personaloptionsprogram i enlighet med följande:

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att emittera skuldebrev förenade med högst 9 742 250 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i Eniro. Rätt att teckna skuldebrevet och optionsrätterna tillkommer ett helägt dotterbolag till Eniro. Optionsrätterna skall förfogas över för att säkerställa koncernens förpliktelser som följer av utfärdandet av så kallade personaloptioner. Personaloptionerna skall utfärdas vederlagsfritt. Varje utfärdad personaloption ger rätt att förvärva en aktie i Eniro. Utfärdande skall ske med högst fyrahundratusen (400 000) till Bolagets verkställande direktör och med högst tvåhundrafemtiotusen (250 000) och lägst sjuttiofemtusen (75 000) personaloptioner till en grupp bestående av koncernledning, VD samt ledningsgrupp Eniro Sverige AB, VD medelstora bolag samt vissa nyckelpersoner och specialister. Vidare högst femtiotusen (50 000) och lägst tjugofemtusen (25 000) personaloptioner till en grupp bestående av ledningsgrupp i medelstora bolag, VD i små bolag samt vissa nyckelpersoner och specialister. Av bolagsstämma utsedda styrelseledamöter, som inte samtidigt är anställda i Bolaget, skall ej erhålla personaloptioner. Ökningen av Eniros aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av optionsrätterna att bli högst 9 742 250 kronor, vilket motsvarar en utspädning med cirka 5,5 procent av aktiekapitalet och röstetalet vid fullt utnyttjande av optionsrätterna. Den totala utspädningen, med beaktande av tidigare beslutat teckningsoptionsprogram den 21 november 2000, motsvarar cirka 6,4 procent vid fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter. Styrelsens skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att man önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda koncernens nuvarande och framtida anställda ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget. Incitamentsprogrammet motiveras av möjligheten att lättare kunna rekrytera och behålla personal som är kritisk för företaget samt att det ökar engagemanget för bolagets värdemässiga utveckling. Det är styrelsens avsikt att även framgent föreslå bolagsstämman väl övervägda incitamentsprogram. Styrelsen kommer att inom kort kalla till extra bolagsstämma vid vilken förslag enligt ovan skall behandlas. Sådan kallelse kommer att innehålla ytterligare information om förslaget till personaloptionsprogram. Bromma den 19 november 2001 ENIRO AB (publ)

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera