Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Enlight AB Delårsrapport januari - september 2002 Fortsatt intäktstillväxt med oförändrad kostnad * Omsättningstillväxt om +34% för de senaste 12 månaderna jämfört med föregående 12-månadersperiod. * Rörelseresultatet utvecklades bättre än planerat. För det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet blev rörelseresultatet -8,2 MSEK (-11,1), för perioden jan-sep -20,0 MSEK (-57,9). * Brittiska staten har offentliggjort avtal värt minst 16 MSEK för Enlight, vilket är bolagets största avtal någonsin. * Ytterligare betydelsefulla order från bl a Belgacom och SKF. * Nyemissionen tecknades till 90,6 procent innebärande 18,5 MSEK i kassatillskott netto. [REMOVED GRAPHICS] Enlight är Europas ledande företag inom test och certifiering online. Mer än 5 miljoner tester har tagits i över 3000 testcenter via Enlights lösningar. Enlight levererar nationella lösningar för test och certifiering i 14 länder och har kontor i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Österrike. Omsättningstillväxt, +34% för de senaste 12 månaderna Försäljningen under kvartalet var bättre än väntat och försäljningstillväxten var 34% för den senaste 12-månadersperioden jämfört med föregående 12-månadersperiod. Under rapportperioden har intäktstillväxten varit särskilt stark i Storbritannien, Tyskland och Belgien. Som tidigare påpekats minskar aktiviteten gällande testning och upphandling av testlösningar under semestermånaderna, varför bolaget hade, precis som föregående år, en säsongsbunden försäljningsminskning under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Under året har nya, fleråriga landsavtal för certifieringslösningar online tecknats för Schweiz, Österrike, Liechtenstein och Kanada. I dessa länder har nu intäkter börjat genereras och intäkterna förväntas öka successivt. Landsavtalen är ramavtal som ger intäkter per test som tas i de system som Enlight levererat. Vid sidan av intäkter relaterade till lösningar för datakörkort så ökar även intäkterna från produktcertifieringar, branschcertifieringar och kundanpassade lösningar för större organisationer. Resultatförbättring Genom den ökande försäljningen och ytterligare kostnadsbesparingar förbättras resultatet successivt. Rörelsekostnaderna har nu sänkts till MSEK 5,5 per månad och förväntas kunna bibehållas trots fortsatt intäktstillväxt. På grund av den säsongsbetingade försäljningssvackan under tredje kvartalet var resultatet svagt men bättre än planerat. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till MSEK -8,2 (-11,1) och för rapportperioden har rörelseresultatet förbättrats till -20,0 MSEK (- 57,9). Ramavtal med brittiska staten Statskontoret i Storbritannien, representerande över 500 organisationer och departement, erbjuder över 500 000 brittiska statstjänstemän att ta Datakörkort. Avtal med två utbildningskonsortier har offentliggjorts, vilka båda har valt Enlight som ensam leverantör för Datakörkortet. Ordervärdet uppskattas till minst 16 MSEK, baserat på ett deltagande om mindre än 20% av medarbetarna. Majoriteten av datakörkorten väntas tas under år 2004 och 2005. Avtalet är Enlights största någonsin och befäster Enlights starka ställning i Europa, där bolaget redan har avtal gällande ett stort antal svenska kommuner, belgiska städer och tyska arbetsmarknadscenter. Betydelsefulla order från Belgacom, SKF och ICDL Kanada Den belgiska nationella teleoperatören Belgacom har givit Enlight en order på lösningar för kvalitetssäkring av medarbetarnas IT kunskaper värt cirka MSEK 5 över en treårsperiod. Lösningen hjälper Belgacom att spara 35-45 procent av utbildningskostnaderna för IT-utbildning. I det första skedet kommer lösningen att användas av 15 000 av Belgacoms 22 000 medarbetare. Ytterligare avtal har tecknats med SKF om en utökning av nuvarande samarbete. Det nya avtalet ger Enlight drygt 500 000 SEK i intäkter innevarande år, och väntas kommande år kunna leda till goda följdintäkter i takt med att antalet användare inom SKF utökas. Den Kanadensiska operatören för det internationella datakörkortet - International Computer Driving License (ICDL) har valt Enlights lösningar för testning och certifiering online. Avtalet är Enlights första landsavtal i Nordamerika. Nyemissionen tecknades till 90,6 procent Den under kvartalet genomförda nyemissionen tecknades till 90,6 procent vilket innebär ett kapitaltillskott uppgående till 18,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Sammanlagt tecknades 19 378 169 aktier à 1 krona vilket tillförde bolaget MSEK 19,4 före avdrag för emissionskostnader. Aktiekapitalet uppgår därmed till 40,8 MSEK efter emissionen, bestående av 40 771 463 aktier varav 6 383 151 A-aktier och 34 388 312 B-Aktier på nominellt 1 krona. Såväl privatpersoner som institutionella aktieägare har tecknat sig i emissionen, däribland Litorina Kapital, Förenade Liv, Erik Mitteregger, Gert Schyborger (styrelseordförande), Urban Doverholt (VD), Jonas Ryberg (styrelsemedlem), Pelle Tornell (styrelsemedlem), Christer Jacobson (styrelsemedlem) och Anders Lindén (ekonomidirektör). Vid rapporttidpunkten har ägarstrukturen följande utseende; Litorina Kapital 36,8%, Erik Mitteregger 12,3%, Jonas Ryberg med familj 8,0%, Pelle Tornell 4,9%, Förenade Liv 2,9%, Skandia 2,0%. Koncernens finansiella ställning Försäljning Koncernens försäljning under perioden januari-september uppgick till 35,1 MSEK (28,8). Försäljningen under kvartalet var bättre än föregående år och uppgick till MSEK 9,0 (7,8). Under den senaste 12 månadersperioden har tillväxten därmed varit 34 procent jämfört med föregående 12 månadersperiod. Resultat Rörelseresultatet har löpande förbättrats i takt med ökande försäljning och genom att de fasta kostnaderna ytterligare reducerats. Koncernens rörelseresultat för perioden januari-september uppgick till -20,0 MSEK (- 57,9). Periodens resultat före skatt uppgick till -20,9 MSEK (-49,6). Rörelseresultatet för kvartalet förbättrades till MSEK -8,2 (-11,1). De i finansnettot ingående negativa orealiserade kursdifferenserna på interna lån, för finansieringen av de utländska dotterbolagen, har reducerats under kvartalet till -1,1 MSEK. Likviditet och finansiell ställning Kassaflödet från koncernens verksamhet efter förändring av rörelsekapitalet uppgick under kvartalet till -5,7 MSEK (-14,0) och under perioden till -19,8 MSEK (-32,1). Koncernens tillgängliga likviditet uppgick vid rapportperiodens utgång till 6,5 MSEK, en minskning med 5,7 MSEK under kvartalet. Den säsongsmässigt lägre försäljningen under tredje kvartalet medför, framförallt under kvartalets slutskede, ett jämförelsevis sämre kassaflöde än under årets övriga kvartal. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 21,2 MSEK motsvarande en soliditet på 48,8%. Koncernens bokförda goodwill uppgick vid bokslutstillfället till 17,2 MSEK. I oktober kommer emissionslikviden, uppgående till MSEK 18,5 efter avdrag för emissionskostnader, att tillföras bolaget. Investeringar Periodens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 0,4 MSEK (- 2,2). Utvecklingskostnader kostnadsförs löpande i enlighet med koncernens policy. Personal Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång var 56 (68). Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick under perioden till 2,4 MSEK (0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -17,6 MSEK (-212,4). Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick vid bokslutstillfället till 49,4 MSEK motsvarande en Soliditet om 88%. Kommande informationstillfällen 31 januari 2003 Bokslutskommuniké för 2002 april 2003 Rapport för första kvartalet 2003 april 2003 Ordinarie bolagsstämma 2003 augusti 2003 Halvårsrapport januari-juni 2003 oktober 2003 Delårsrapport januari-september 2003 Stockholm den 29 oktober 2002 ENLIGHT AB (PUBL) Urban Doverholt Verkställande direktör Föreliggande rapport har inte granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta: Urban Doverholt, VD Enlight AB urban.doverholt@enlight.net Enlight AB, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm, 08-597 960 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00060/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00060/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar