Fortsatt tillväxt och positivt kassaflöde 2003

Tillkännagivanden ur Enlights prospekt - Fortsatt tillväxt och positivt kassaflöde 2003 -"Vi har byggt en ledande ställning i Europa, vi har bevisat att vår affärsidé håller och vi har byggt och trimmat organisationen. Den europeiska totalmarknaden fortsätter att uppvisa tillväxt inom Enlights marknadssegment. Sett ur en investerares perspektiv borde därför Enlight i nuläget vara en intressant investering." skriver Urban Doverholt i sitt VD ord. Marknadsposition - störst i Europa på test och certifiering online Antalet genomförda certifieringar inom koncernens största intäktsområde ECDL/ICDL visar för närvarande god tillväxt, och Enlight förväntar att ökningen kommer fortsätta, drivet bl a av de stora satsningarna på att höja IT-kompetensen som görs i flera europeiska länder. Enlight är Europas största och ledande företag inom test och certifiering online, mätt i såväl antal levererade tester som i antal anslutna testcenter och antal länder där nationella certifieringar använder företagets tjänster. Enlight är idag den enda aktören i Europa som själv kan erbjuda sina kunder en komplett paneuropeisk certifierings lösning, innehållande såväl testutveckling som system, drift och ett europeiskt nätverk av testcenter. Enlight driver nationella lösningar för certifieringar online i 14 länder. Etablering kommer att ske i ytterligare geografiska marknader när Enlight bedömer att förutsättningarna för en snabb och lönsam etablering är goda. Positivt rörelseresultat i juni 2002 och kassaflödespositivt 2003 Eftersom verksamhetens rörliga kostnader är låga bedöms den förväntade fortsatta tillväxten, under rimliga omvärldsförhållanden, kunna medföra såväl positivt kassaflöde för ytterligare enskild månad under 2002, samt positivt kassaflöde för kalenderåret 2003 som helhet. Marginalerna bör därefter kunna öka snabbt eftersom en övervägande andel av kostnaderna är fasta. Rörelseresultatet har stadigt förbättrats de senaste sju kvartalen, och i juni 2002 nåddes ett positivt rörelseresultat för en enskild månad för första gången sedan bolaget renodlades. Från och med augusti 2002 är kostnaderna i rörelsen 5,5 MSEK per månad inklusive avskrivningar. Nyemissionen garanterad till 57% Sammanlagt 57 procent av aktierna i nyemissionen har garanterats av ett konsortium bestående av Litorina Kapital, Förenade Liv, Erik Mitteregger, Jonas Ryberg (styrelsemedlem), Christer Jacobson (styrelsemedlem), Urban Doverholt (VD) och Anders Lindén (ekonomidirektör). Teckning av aktier med och utan företrädesrätt Teckning sker med företrädesrätt för existerande aktieägare, dels med stöd av teckningsrätter (primär teckning) för vilka handel också sker på Stockholmsbörsen mellan 13 och 27 september, dels genom subsidiär teckning (särskild anmälningssedel) senast 2 oktober. Teckning utan företrädesrätt kan ske i den mån aktier inte tecknas med företrädesrätt. Anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt sker genom att inge en intresseanmälan senast 2 oktober. Frågor om teckning i emissionen kan ställas till Mangold AB (tel. 08 - 587 157 60) från vilka även blanketter kan rekvireras. Prospekt och blanketter finns även att tillgå på Enlights hemsida www.enlight.net. För ytterligare information var god kontakta: Urban Doverholt, VD Enlight AB, +46 8-597 960 00 Enlight är Europas ledande företag inom test och certifiering online. Vver 5 miljoner tester har tagits i över 3000 testcenter via Enlights lösningar, och Enlight har kontor i Sverige, Tyskland, England, Nederländerna, Belgien och Österrike. Enlight grundades 1993, och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Affärsidén är att förenkla och förkuliga din personliga och professionella utveckling, genom att leverera onlinelösningar för kvalitetssäkrat lärande. Enlight levererar i dag rikstäckande certifieringslösningar i Tyskland, Storbritannien, Irland, Holland, Belgien, Sverige, Norge, Danmark, Australien, Nya Zeeland, Schweiz, Liechtenstein, Österrike och Kanada. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/11/20020911BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/11/20020911BIT00810/wkr0002.pdf

Om oss

Enlight is the leader in global solutions for Knowledge Assurance and serves customers and users in over 70 countries on all continents. The solutions enable clients to assure that their employees, partners and customers have the knowledge they need to reach their objectives. Enlight provides a complete range of products and services for Knowledge Assurance.

Dokument & länkar