Kallelse till extra bolagsstämma i Enlight AB (publ)

Report this content

Kallelse till extra bolagsstämma i Enlight AB (publ) Aktieägarna i Enlight AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 5 september 2002 klockan 09.00 i bolagets lokaler på adress Dalagatan 7, Stockholm. Bakgrund Enlights tillväxt fortsatte under årets andra kvartal, och bolaget nådde under juni månad positivt resultat. Följande punkter är en sammanfattning av den halvårsrapport som under gårdagen gavs av bolaget: - Fortsatt tillväxt på +47% för den senaste 12-månadersperioden, jämfört med föregående 12-månadsperiod. - Koncernen nådde för juni sitt första positiva månadsresultat sedan fokuseringen på nuvarande verksamhet år 2001. För kvartalet förbättrades rörelseresultatet till -3,6 MSEK (-21,4). - Likvida medel uppgick per 30 juni till 12,2 MSEK, motsvarande en minskning med 1,3 MSEK under kvartalet. - Antwerpens stad har lagt en order om 1,9 MSEK vilket är den första inom ramen för det ramavtal som tecknats för 308 belgiska kommuner och städer. - I syfte att tillvarata framtida tillväxtmöjligheter trots pressad likviditet kommer styrelsen att föreslå en nyemission med företrädesrätt för aktieägare om maximalt 21,4 MSEK, med tilldelning om en ny aktie för varje gammal aktie, med en teckningskurs om 1 kr/aktie. - Nyemissionen är garanterad till 57% av stora aktieägare, enskilda styrelseledamöter och koncernledningen i Enlight. Motiv till nyemission Utvecklingen under Q2 2002 understryker den positiva bedömningen av Enlights möjligheter. - Den Europeiska totalmarknaden fortsätter att uppvisa tillväxt inom Enlights marknadssegment. - Enlights affärsidé har visat sig bärkraftig och möjliggjort etablering av en ledande marknadsposition på denna växande marknad. - Enlight har genom juni månads positiva rörelseresultat börjat visa lönsamhet för koncernen som helhet. Förbättringen av koncernens kassaflöden förväntas fortgå trendmässigt under hela 2002. År 2003 bedöms på helårsbas vara kassaflödespositivt om nuvarande marknadstrend fortsätter. Mot bakgrund av att bolaget under hösten 2001 och början av 2002 tillväxtmässigt påverkats negativt av den allmänt negativa marknadsutvecklingen har emellertid tidpunkten för positivt kassaflöde skjutits några månader framåt i tiden jämförts med bolagets långsiktiga plan. Samtidigt innebär det tredje kvartalet säsongsmässigt en normalt sett svag period med negativ kassapåverkan. För att utan tempoförlust offensivt kunna tillvarata alla möjligheter till tillväxt utan att riskera bolagets likviditetssituation rekommenderar styrelsen att en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genomförs. Ett antal stora aktieägare, enskilda styrelseledamöter och koncernledningen i Enlight har markerat sin positiva inställning till bolagets möjligheter i framtiden och garanterar 57% av emissionen som maximalt kommer att inbringa 21,4 MSEK. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 26 augusti 2002, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 2 september 2002 klockan 16.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Dalagatan 7, 111 23 Stockholm, per fax 08-597 960 01 eller via e-post: investor@enlight.net. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, samt antal biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 26 augusti 2002. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om ändring av bolagsordningen. 7. Beslut om godkännande av nyemission. 8. Övriga frågor. Förslag till beslut Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra punkt 4 i bolagsordningen innebärande att denna punkt får följande lydelse: "Bolagets aktiekapital skall vara lägst tjugo (20) miljoner kronor och högst åttio (80) miljoner kronor." Beslut om godkännande av nyemission (punkt 7) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna av styrelsen beslutad nyemission av högst 21.393.294 kronor genom nyemission av högst 3.550.740 aktier av serie A och högst 17.842.554 aktier av serie B, vardera på nominellt en krona. Bolagets aktieägare skall för varje gammal aktie av serie A och serie B ha rätt att teckna en ny aktie av samma aktieslag till teckningskursen en krona per aktie. Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna aktier skall vara tisdagen den 10 september 2002. Aktieteckning med utövande av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under perioden 13 september - 2 oktober 2002. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt skall kunna tecknas utan företrädesrätt enligt styrelsens bestämmande. Betalning för aktier som tecknats och tilldelats utan företrädesrätt skall erläggas senast femte bankdagen efter beslut om tilldelning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2002. Övrigt Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan jämte handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Dalagatan 7, Stockholm, från och med torsdagen den 29 augusti 2002. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten eller via e-post. Stockholm i augusti 2002 Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Urban Doverholt, VD Enlight AB, +46 8-597 960 00 Enlight i korthet Enlight är Europas ledande företag inom test och certifiering online. Över 5 miljoner tester har tagits i över 3000 testcenter med hjälp av Enlights lösningar, och Enlight har kontor i Sverige, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Enlight grundades 1993, och är noterat på Stockholms Fondbörs. Enlights uppgift är att förenkla och förkuliga din personliga och professionella utveckling genom att erbjuda lösningar online för kvalitetssäkring av kunskap. Idag drivs rikstäckande certifieringar i Tyskland, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Belgien, Sverige, Norge, Danmark, Australien, Nya Zeeland, Schweiz, Liechtenstein och Österrike med Enlights lösningar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00060/wkr0002.pdf

Dokument & länkar