Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Enlight AB (publ)

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I ENLIGHT AB (PUBL) Aktieägarna i Enlight AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 29 april 2003, klockan 15.00, i bolagets kontor på Dalagatan 7, Stockholm. Rätt till deltagande Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall: dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB ("VPC") gör per torsdagen den 17 april 2003, samt dels ha anmält sig hos bolaget per telefon 08 - 59 79 60 00 eller via e-post investors@enlight.net före klockan 16.00 torsdagen den 24 april 2003. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. I de fall ett ombud deltar i stämman skall behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman, om antalet biträden anmäls enligt vad som ovan sägs om anmälan om deltagande. Förvaltarregistrerade aktier För att äga rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 17 april 2003, då sådan registrering skall vara verkställd. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Anförande av verkställande direktören för Enlight AB (publ). 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman. 13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 14. Val av styrelse. 15. Val av revisorer. 16. Förslag till beslut om ändring av villkoren om emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter. 17. Beslut att bolagsstämman skall utse nomineringskommitté. 18. Beslut om att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté. 19. Beslut om att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. 20. Stämmans avslutande. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2002-01-01 - 2002-12-31 inte lämnas. Förslag till val av styrelse Aktieägare som tillsammans representerar 77 procent av det totala röstetalet i bolaget har anmält att de föreslår följande: Punkt 12:För tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma skall styrelsen bestå avsju styrelseledamöter med en suppleant. Punkt 14:Omval av styrelseledamöterna Urban Doverholt, Jörgen Ekberg, Christer Jacobson, Jonas Ryberg, Gert Schyborger och Per Tornell, nyval av styrelseledamoten Lars Ahlberg samt omval av suppleanten Martin Steinberg. Förslag till beslut om ändring av villkoren i beslut om emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter, Punkt 16. Vid 2001 års ordinarie bolagsstämma beslutades att godkänna överlåtelse av optionsrätter till anställda med flera i Enlight och dess dotterbolag. Av totalt 250.000 utställda optionsrätter har 92.875 tecknats. Styrelsen har beträffande återstående 157.125 optionsrätter beslutat föreslå att ändra de tidigare beslutade begränsningarna i kategoriindelning vad gäller överlåtelse av optionsrätter. Styrelsen skall fritt äga fördela samt överlåta återstående 157.125 optionsrätter till nyckelpersoner anställda i Enlight och dess dotterbolag. Handlingar Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Dalagatan 7 i Stockholm från och med tisdagen den 15 april 2003. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i mars 2003 Styrelsen för Enlight AB (publ) Enlight är Europas ledande företag inom test och certifiering online. Över 6 miljoner tester har tagits i över 3000 testcenter via Enlights lösningar, och Enlight har kontor i Sverige, Tyskland, England, Nederländerna, Belgien och Österrike. Enlight grundades 1993, och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Affärsidén är att förenkla och förkuliga din personliga och professionella utveckling, genom att leverera onlinelösningar för kvalitetssäkrat lärande. Enlight levererar i dag rikstäckande certifieringslösningar i Tyskland, Storbritannien, Irland, Holland, Belgien, Sverige, Norge, Danmark, Australien, Nya Zeeland, Schweiz, Liechtenstein Österrike och Kanada. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00150/wkr0002.pdf

Om oss

Enlight is the leader in global solutions for Knowledge Assurance and serves customers and users in over 70 countries on all continents. The solutions enable clients to assure that their employees, partners and customers have the knowledge they need to reach their objectives. Enlight provides a complete range of products and services for Knowledge Assurance.

Dokument & länkar