Kvartalsrapport juli 2001 - september 2001

KVARTALSRAPPORT JULI 2001 - SEPTEMBER 2001 Fortsatt tillväxt - sänkta kostnader * Omsättningen ökade med 111 % jämfört med samma kvartal föregående år, till 7,8 MSEK (3,7). * Kostnadsreduktioner genomförda - månadskostnaden är idag drygt 6 MSEK, jämfört med den tidigare kommunicerade ambitionsnivån om 7 MSEK. * Periodens resultat uppgick till -9,7 MSEK (-17,9), en förbättring jämfört med föregående år. * Likviditeten bättre än budgeterat och likvida medel uppgick per den 30 september till 18,5 MSEK. * Första landsavtalet utanför Europa tecknat för certifiering i Australien och Nya Zeeland. Största delen av koncernens omsättning, 90 %, kommer nu från länder utanför Sverige. Enlight i sammandrag * Senaste 12 månader kvartal Mkr 3 månader jul- 12 mån okt - Årsbokslut sep sep 2001 2000 00/01 99/00 00/01 Omsättning 7,8 3,7 35,6 17,8 31,5 Rörelseresultat -11,1 -19,8 -93,1 -74,1 -100,8 Resultat före -9,7 -17,9 -83,4 -84,4 -91,6 skatt Rörelsemarginal -142 -535 -262 -416 -320 (%) Antal anställda vid periodens utgång 68 95 68 95 85 Soliditet (%) 55,6 n/a 55,6 n/a 43,5 *Jämförelsetal för föregående perioder har justerats att endast innehålla kvarvarande verksamhet. Omsättningen ökade med 111 % till 7,8 MSEK Under perioden ökade Enlights omsättning med 111 % jämfört med samma kvartal föregående år och omsättningen uppgick till 7,8 MSEK jämfört med 3,7 MSEK för jämförbara enheter under motsvarande kvartal föregående år. Enlight är Europas ledande leverantör av test och certifiering online, och har egen verksamhet i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Holland och Belgien samt försäljning i Danmark, Norge, Irland, Frankrike, Australien och Nya Zeeland. Enlights marknad för test och certifiering utvecklas oberoende av marknaden för interaktiva utbildningar, eftersom test och certifiering idag görs oavsett om utbildningen genomförts med traditionella metoder eller interaktivt. Ett exempel är utbildning inom grundläggande IT- kompetens, där den största delen av de individer som idag testas med hjälp av Enlights lösningar genomgått utbildning i traditionell form, med stöd av tryckta läromedel och lärare. Detta avspeglar sig också i att de återförsäljare som idag säljer Enlights tester huvudsakligen sysslar med traditionell utbildning, t.ex. genom lärarledd utbildning eller bokförsäljning. I de nischer där interaktiv utbildning trots allt etablerat sig så passar Enlights online-lösningar väl in. Enlight har tecknat avtal med SAS avseende kvalitetssäkring av markpersonalens kunskap om rutiner för passagerarhantering med hjälp av kunskapstester online. Leveransen avser Enlights system för test och certifiering online samt utbildning och stöd till SAS vid utveckling av tester enligt testteoretiskt korrekta metoder. Syftet är att kartlägga personalens utbildningsbehov samt att kvalitetssäkra gjorda utbildningsinsatser. Initialt kommer lösningen att användas av ca 3000 SAS-anställda i Sverige, Norge och Danmark. Kostnadsreduktioner genomförda Det tidigare kommunicerade målet om att från och med oktober månad ha reducerat kostnadsnivån till under 7 MSEK per månad nåddes tidigare än prognostiserat, och ytterligare sänkningar av kostnaderna har därefter genomförts. Den genomsnittliga fasta månatliga kostnadsnivån har under perioden varit 6,2 MSEK. Första landsavtalet för certifiering utanför Europa Efter periodens utgång har Enlight tecknat avtal om att leverera en komplett lösning för test och certifiering online för det internationella datakörkortet, ICDL, till Australien och Nya Zeeland. Tjänsterna till dessa länder kommer att levereras genom lokala återförsäljare och genererar därför inga fasta omkostnader. I samband med avtalet tecknades de första ordrarna. Enlight har samtidigt tecknat ytterligare ett landsavtal för det europeiska datakörkortet, med ECDL operatören i Danmark, avseende tester och certifieringar online. Koncernens finansiella ställning - Resultat och kassaflöde planenligt negativt men likviditeten bättre än budgeterat Försäljning Koncernens försäljning under det första kvartalet uppgick till 7,8 MSEK, vilket kan jämföras med 3,7 MSEK för jämförbara enheter under motsvarande kvartal föregående verksamhetsår, en ökning med 111%. Framförallt har tillväxten fortsatt på marknader utanför Sverige vilka under kvartalet svarade för 90% av intäkterna. Då stora delar av Europa har semester under kvartalet är kundernas aktivitetsnivå låg under perioden juli - september. Detta medför, som tidigare kommunicerats, att omsättningen för perioden regelmässigt är lägre än omsättningen för perioden april - juni. Under perioden har landschefen i Holland lämnat koncernen och rekryteringen av en efterträdare pågår. Detta har negativt påverkat periodens försäljning. Ny landschef beräknas vara på plats 1 januari, 2002. Resultat Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till -11,1 MSEK (-19,8). Resultat efter skatt för jämförbara enheter uppgick till -9,7 MSEK (-17,9). I kvartalets rörelseresultat ingår en realisationsvinst från avyttringen av dotterbolaget Eld Interaktiv Produktions AB om +1,0 MSEK. Koncernens två största marknader har under perioden fortsatt visat positiva resultat trots den traditionellt lägre aktivitet som råder under semesterperioden med ett lägre antal tagna tester. Antalet anställda har reducerats till planerad nivå och koncernens kostnader har successivt minskat under kvartalet. Bolagets mål är fortfarande att ha en positiv månad under innevarande kalenderår. På grund av chefsbytet i Holland kan detta dock förskjutas något. Likviditet och finansiell ställning Kassaflödet från koncernens löpande verksamhet uppgick under det fjärde kvartalet till -8,9 MSEK. Koncernens tillgängliga likviditet uppgick vid rapportperiodens utgång till 18,5 MSEK. Den genomförda nyemissionen tillförde bolaget 16,4 MSEK, netto efter emissionskostnader, och Koncernens egna kapital uppgick vid bokslutstillfället till 33,4 MSEK motsvarande en soliditet på 55,6%. Investeringar Periodens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 0,2 MSEK (11,7). Utvecklingskostnader kostnadsförs löpande i enlighet med koncernens policy. Personal Antalet anställda i koncernen per den 30 september 2001 var 68 (208). Minskningen under kvartalet från 99 till 68 består i avyttringen av dotterbolaget Eld samt planerade neddragningar i samband med kostnadsreduktionsåtgärder. Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick under perioden till 0 MSEK (0,4). Resultatet efter finansiella poster uppgick till +0,2 MSEK (-3,0). Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick vid bokslutstillfället till 65,8 MSEK motsvarande en Soliditet om 51%. I samband med renodlingen har en förenkling av koncernens legala struktur inletts genom att återstående svenska dotterbolag fusioneras med moderbolaget. Denna process beräknas vara genomförd under 2001 Kommande informationstillfällen 19 februari 2002 Halvårsrapport 2001/2002 15 maj 2002 Delårsrapport 2001/2002 28 augusti 2002 Bokslutskommuniké 2001/2002 Stockholm den 8 november 2001 ENLIGHT AB (PUBL) Urban Doverholt Verkställande direktör Föreliggande rapport har inte granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta: Urban Doverholt, VD urban.doverholt@enlight.net Enlight AB , Dalagatan 7, 111 23 Stockholm, 08-597 960 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00190/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00190/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Enlight is the leader in global solutions for Knowledge Assurance and serves customers and users in over 70 countries on all continents. The solutions enable clients to assure that their employees, partners and customers have the knowledge they need to reach their objectives. Enlight provides a complete range of products and services for Knowledge Assurance.

Dokument & länkar