Ordinarie bolagsstämma i Enlight AB (publ)

ORDINARIE BOLAGSSTäMMA I ENLIGHT AB (publ) Enlight AB (publ) har idag hållit ordinarie bolagsstämma i Royal Viking Hotel Södra Paviljongen, Stockholm. Vid ordinarie bolagsstämma i Enlight AB (publ) den 8 november 2001 beslutades: - Att till ordinarie styrelseledamöter utse Urban Doverholt (omval), Jonas Ryberg (omval), Gert Schyborger (omval) och Pelle Tornell (omval) samt Christer Jacobsson (nyval). - Att bemyndiga styrelsen att, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 2.000.000 aktier av serie B, varvid betalning för de nya aktierna skall kunna erläggas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Motivet till emissionsbemyndigandet är bolagets önskan att skapa beredskap för att snabbt kunna stärka bolagets kapitalbas - Att till Enlights helägda dotterbolag Enlight e-learning AB utge ett skuldebrev förenat med 250.000 avskiljbara optionsrätter. Optionsrätterna ingår i ett optionsprogram riktat till de anställda i Enlight och dess dotterbolag, innefattande Enlights VD, samt till vid ordinarie bolagsstämma 2001 nyvald styrelseledamot i Enlight. Teckning av aktier med utnyttjande av optionsrätterna kan ske under perioden från och med den 1 november 2004 till och med den 31 oktober 2005. Teckningskursen skall motsvara 130 procent av den för aktier av serie B i Enlight på OM Stockholmsbörsens O-lista noterade genomsnittliga senaste betalkursen från och med den 19 november 2001 till och med den 30 november 2001. Optionsrätterna kommer att överlåtas på marknadsmässiga villkor. Vid fullt utnyttjande av samtliga 250.000 optionsrätter kommer den totala ökningen av bolagets aktiekapital att bli 250.000 kronor, vilket motsvarar en utspädning med cirka 1,9 procent av aktiekapitalet och cirka 0,6 procent av röstetalet. Tillsammans med av bolaget till anställda tidigare sålda optionsrätter, kan den totala bli utspädningen cirka 3,1 procent av aktiekapitalet och cirka 0,9 procent av röstetalet. Motivet till optionsprogrammet är att knyta personal med särskild kompetens eller annars av särskild betydelse till Enlight-koncernen på ett kostnadseffektivt sätt och i övrigt på marknadsmässiga villkor och således att främja det långsiktiga engagemanget och delaktigheten i bolaget hos de som väljer att förvärva optionsrätter. www.enlight.net För ytterligare information vänligen kontakta: Urban Doverholt, koncernchef, Enlight AB, +46 8-597 960 00 Enlight i korthet Enlight är Europas ledande företag inom test och certifiering online. Affärsidén är att förenkla och förkuliga din personliga och professionella utveckling, genom att leverera onlinelösningar för kvalitetssäkrat lärande. Enlight har idag medarbetare i Sverige, Holland, Belgien, Tyskland och Storbritannien. Bolaget var det första som börsnoterades i Europa inom den snabbväxande ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT01410/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT01410/bit0001.pdf

Om oss

Enlight is the leader in global solutions for Knowledge Assurance and serves customers and users in over 70 countries on all continents. The solutions enable clients to assure that their employees, partners and customers have the knowledge they need to reach their objectives. Enlight provides a complete range of products and services for Knowledge Assurance.

Dokument & länkar