Delårsrapport januari – juni 2018

Väsentliga händelser under perioden:

  • Nettoomsättning för perioden uppgår till, 13 878 tkr (8 652 tkr)
  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgår till, 5 879 tkr (6 393 tkr)
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till 3 468 tkr (1 113 tkr)
  • Resultat före skatt för andra kvartalet uppgår till, 1 044 tkr (2 036 tkr)
  • Eget kapital 30/6 2018 uppgick till 18 835 tkr (9 977 tkr)
  • Likvida medel, 30/6 2018, 8 938 tkr (1 985 tkr)
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,40 kr (0,15 kr)
  • Kvartalets resultat per aktie uppgick till 0,12 kr (0,27 kr)
  • Envirologic ApS bildat i Danmark
  • Teckningsoptionerna TO 1 B har lösts till 80,2% vilket tillför bolaget 3,7 Mkr före emissionsutgifter om ca 0,3 Mkr.

Kommentarer från VD Jan Sandberg:

Historiskt har kvartal 2 och 3 alltid varit lugnare för oss. När våra kunder, lantbrukarna, börjar bruka sina marker ligger deras fokus på annat än investeringar. Under perioden har 32 robotar levererats och försäljningen i slutet av perioden har, som vanligt, varit fallande. En positiv effekt av det är att vår tidigare ansträngda produktionskedja har kommit ikapp, även fast vi också bytt lokaler under tiden. De nya lokalerna innebär att vi är redo att tillverka större order med rimliga leveranstider, vilket tidigare varit ett problem.

Den extremt torra sommaren kan få konsekvenser för vår försäljning. Priset på fodervete, som är en viktig foderkomponent och en stor del av grisproducenternas kostnad, har stigit till över 2 kr/kilo jämfört med 1,20 kr/kilo för ett år sedan. Spannmål är en produkt som fraktas över hela världen och har därför ett världsmarknadspris medan halm, som inte kan fraktas på samma sätt, prissätts lokalt. Den största delen av norra Europa är drabbat av torkan, vilket därför påverkar världsmarknadspriset, så vi måste ta med i beräkningen att det på kort sikt kan bli svårare att sälja våra produkter när ekonomin för våra kunder tillfälligt försvagas.

Den säljare vi anställde i Danmark har i dialog avslutat anställningen. Vi söker därför en ny kraft för att få igång försäljningen till de danska producenterna. Torkan där har inneburit att skörden är 60 % jämfört med 2017 vilket såklart ökar utmaningen, men det är en stor och viktig marknad vilket betyder att satsningen måste göras.

På mässan International Poultry & Pig Show (IPPS) i Nagoya, Japan, som jag besökte i slutet av maj, var intresset stort för EVO Cleaner. De har indikerat order i mitten av september men inte än angett vilka volymer. Jag tror att de under 2019, när de skaffat sig erfarenhet av den nya roboten, kommer att lyckas väl med sin försäljning vilket kommer att ge oss order.

Till Finland har tre EVO Cleaner levererats under sommaren. Där har roboten blivit bidragsberättigad vilket gör att 30 % av beloppet finansieras i form av stöd. Det gör att marknaden där ser lovande ut och vi har goda möjligheter att sälja under hösten.

Demonstrationerna som gjordes i Kina verkar fortfarande väldigt lovande. De bestämde sig för att köpa en testmaskin och kommer under tidig höst att skicka personal till Sverige för utbildning. Eftersom det är ett land långt bort med en besvärlig språkbarriär är det oerhört viktigt att de klarar att sköta både användande och service av sina maskiner på egen hand. Just det här företaget har totalt 600 000 suggor i produktion, att jämföras med Sveriges 120 000, vilket betyder att potentialen är hög. Det är däremot fortfarande svårt att bedöma hur väl vi kommer att lyckas med att sälja större volymer, det finns ett antal hinder på vägen.

I Des Moines, Iowa, hölls i början av juni World Porc Expo, där Swine Robotics ställde ut EVO Cleaner. Vår säljansvariga, Elin Ringborg, var där och blev väl emottagen av såväl vår distributör samt de amerikanska grisproducenterna. Intresset för robotar där är högt, då de har stora problem med att få personal att tvätta stallar.

Detsamma gäller för Kanada där vår distributör i Ontario beställt sin första EVO Cleaner. Eftersom de jobbar lokalt, i en radie av 2 timmar, söker vi också kompletterande företag. Tillsammans med de två affärsutvecklarna besökte jag ett antal mycket intressanta aktörer inom grisindustrin under sommaren vilket med största sannolikhet kommer att ge spännande saker att berätta om i framtiden.  

Jan Sandberg

VD Envirologic

Om oss

Bolaget skall tillhandahålla produkter för automatisk högtryckstvättning och på detta sätt radikalt minska behovet för människor att vistas i extremt dåliga arbetsmiljöer. Syftet är att bidra till högre kvalitet och ökad effektivitet hos kunden, så att kunden i sin tur kan effektivisera sin produktion och öka det ekonomiska utfallet.

Prenumerera

Dokument & länkar