Kallelse till årsstämma i Envirologic AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Envirologic AB (publ), 556572-1775 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 26 april 2018 kl. 10.00 i Bolagets lokaler Fyrisvallsgatan 24, 752 28 Uppsala.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i årsstämman har den som

 • dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 20 april 2018, samt
 • dels senast kl.12:00 den 23 april 2018 till Bolaget anmält sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan kan göras per post till Envirologic AB (publ), Fyrisvallsgatan 24, 752 28 Uppsala eller per e-post till jan.sandberg@envirologic.se. Uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav vid anmälan. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis bör i förekommande fall sändas till Bolaget före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär för ombud tillhandahålls på www.envirologic.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 20 april 2018 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i stämman.

Förslag till föredragningslista på stämman

 1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 8. VD:s anförande samt i förekommande fall redogörelse av Bolagets revisor.
 9. Beslut om
 • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 • dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD.
 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 2. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 3. Val av styrelse och revisorer.
 4. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
 5. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 6. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Följande förslag kommer att framställas på bolagsstämman

 • Punkt 10: Beslut att inga styrelsearvoden utgår till styrelseledamöter och suppleant, som äger aktier i Bolaget. Styrelseordförandens operativa arbete samt revisorernas arbete ska arvoderas enligt räkning som skall godkännas av styrelsen.
 • Punkt 11: Beslut att fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant ska väljas. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst sju styrelseledamöter samt högst två styrelsesuppleanter.
 • Punkt 12: Beslut att välja Leif Glantz, Jan Sandberg, Kenneth Alness, Anders Lif och Bjarne Graff till styrelseledamöter samt Christer Pamrin till styrelsesuppleant samt att välja Linda Sandler till revisor och Sten Åke Eriksson till revisorssuppleant.
 • Punkt 13: Beslut att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner varvid styrelsen bemyndigas att besluta om att emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, mot apportegendom och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Syftet med förslaget är att ge styrelsen handlingsfrihet i samband med eventuella företagsförvärv, kapitalanskaffning och vid rekryteringar.  

Fullständiga och slutliga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress innan årsstämman. Sagda handlingar samt fullmaktsformulär kommer även finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.envirologic.se

Övrigt

Bolaget har för närvarande 7 622 540 utestående aktier, varav 395 100 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 7 227 440 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster är 11 178 440.

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag för rengöring av hälsovådliga utrymmen med hjälp av avancerad robotteknik.

Envirologic utvecklar robotar för automatisk rengöring av hälsovådliga utrymmen.

Bolaget levererar tekniska lösningar, som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda.

Robotar har sålts och installerats i ett 20- tal länder, totalt har drygt 650 robotar levererats till kunder i Europa, Nordamerika, Australien och Japan. I nypris motsvarar de installerade robotarna ett värde på ca 275 MSEK.

Marknadspotentialen inom den europeiska lantbrukssektorn överstiger 10 000 MSEK.

Världsmarknaden för robotsystem inom denna sektor leds av Envirologic med en marknadsandel överstigande 80 %.

De viktigaste kundbranscherna är idag djurproduktion, mälterier samt bilindustri.

Bolaget har som långsiktigt mål att vidareutveckla tekniken inom flera andra branscher.

Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala. Här leds och bedrivs produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning.

För ytterligare information se www.envirologic.se eller kontakta Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se eller 018-39 82 30.

Uppsala i mars 2018

Styrelsen i Envirologic AB (publ)