Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Stabil utveckling - Life Science ökar · Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) ökade med 64 % och uppgick till 27,0 Mkr (16,5 Mkr). Resultat efter finansnetto ökade och uppgick till 13,4 Mkr (-9,3 Mkr). · Life Science´s andel av omsättningen ökade till 18% (13%). · Omsättningen per anställd ökade med 6 % till 559 kkr (527 kkr). · Etablerar nytt tjänsteområde inom Computer Aided Engineering (CAE), samt förvärvar Sigma CadSupport AB med 44 Mkr i årsomsättning. · Styrelsens prognos om ett väsentligt förbättrat resultat för 2002 kvarstår. Epsilons inriktning Epsilon arbetar med uppdragsverksamhet inom högteknologisk produktutveckling och har cirka 1 000 anställda. Bolagets konsulttjänster och helhetslösningar riktar sig främst till utvecklingsintensiva företag inom de prioriterade marknadssegmenten Automotive, Life Science, Communication Technology och Manufacturing Industry. Epsilon har under en följd av år uppvisat god tillväxt med stabil lönsamhet. Detta beror bland annat på ökade volymer inom produktutveckling till följd av marknadstrenderna med globalisering och ökad andel outsourcing av utvecklingsprojekt. Omsättningstillväxten har de senaste 5 åren i genomsnitt uppgått till ca 30% per år med en genomsnittlig marginal (EBITA) på ca 7%. Epsilon noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 12 juni 2001. Marknadsutveckling Orderingången har trots en svag marknad förstärkts under våren 2002, vilket inneburit att beläggningen successivt ökat jämfört med 2001. Epsilon har under 2002 prioriterat marknadsområdet Life Science där vi arbetar mot verksamhet inom medicinsk utrustning, läkemedel, bioteknik samt livsmedel och förpackning. Kunderna finns inom samtliga segment och är Astra Zeneca, Pharmacia, Tetra Pak, Aerocrine m fl. Idag arbetar ca 180 personer inom marknadsområdet vilket gör oss till en av de större aktörerna på den svenska marknaden. Efterfrågan av Epsilons tjänster inom marknadsområdet är stor och dess andel av Epsilons omsättning beräknas öka. Inom flertalet av Epsilons marknadsområden har efterfrågan under Q3 varit tillfredsställande. Dock har efterfrågan av tjänster inom marknadsområdet Automotive minskat väsentligt. Kunderna Volvo Car och Saab har ett minskat behov under 2002 och det finns en osäkerhet kring när behovet ökar. Nya tillväxtmöjligheter skapas genom att vi etablerar ett nytt tjänsteområde inom Computer Aided Engineering (CAE). Begreppet CAE omfattar verktyg och processer för så kallad simulerings-baserad produktutveckling och är applicerbart inom Epsilons samtliga marknadsområden. Genom förvärvet av Sigma CadSupport AB intar Epsilon en ledande position redan från start. Komplexa utvecklingsverktyg kräver kvalificerad support. Genom att kombinera Epsilons bredd och djupa användarkompetens inom CAE med CadSupports spetskunnande och affärskoncept skapar vi ett nytt intressant erbjudande. Bolaget förvärvades per den 30 september enligt beslut på extra bolagsstämma den 17 oktober. CadSupport är ett ledande tjänsteföretag specialiserat på cad-teknologi, dokumenthantering och visualisering. CadSupport har en årsomsättning på 44 Mkr och 32 anställda. Förvärvet har inte påverkat periodens omsättning och resultat. Följande tabell visar omsättning per marknadsområde: 2002 2001 2001 1/1 - 1/1 - 1/1 - 30/9 30/9 31/12 % % % Automotive 42 41 43 Life Science 18 13 13 Communication 5 6 5 Technology Manufacturing 31 35 33 Industry Övriga 4 5 6 Marknaden är under förändring och de trender som idag berör Epsilon är följande: - Färre men större leverantörer, men även nya konkurrenter såsom kontraktsleverantörer (t ex Flextronics) - Efterfrågan på bredare tjänsteutbud från fåtal leverantörer - Ökad konkurrens från bemanningsföretag inom Automotive - Kortare ledtider och individualiserade lösningar - Snabba och oförutsägbara förändringar hos enstaka stora kunder - Ingen större konkurrens från utländska leverantörer Dessa marknadsförändringar har bland annat medfört att Epsilon koncentrerar sina verksamheter i större och färre legala enheter. I linje med Epsilons strategi fortsätter satsningen på utvecklingscentra i Malmö, Göteborg och Stockholm. Dessa utvecklingscentra innehåller Epsilons samlade tjänsteutbud. I vissa geografiska regioner råder idag brist på konsulter (Öresundsregionen). Genom att omfördela personal mellan orter med olika kompetensbehov uppnås en positiv beläggningsutjämning. Geografiskt är marknaden svagast i västra Sverige. Omsättning och resultat, januari-september 2002 Omsättningen uppgick till 542,0 Mkr (554,3 Mkr). Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 27,0 Mkr (16,5 Mkr). Marginalen (EBITA) uppgick till 5,0% (3,0%). Resultat efter finansnetto uppgick till 13,4 Mkr (-9,3 Mkr, inklusive jämförelsestörande poster -13,0 Mkr). Omsättning per anställd ökade med 6% till 559 kkr (527 kkr). Tredje kvartalet 2002 (Q3) Omsättningen uppgick till 146,1 Mkr (157,5 Mkr). Minskningen i omsättning är en följd av de åtgärdspaket som genomfördes under senare delen av 2001. Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 1,1 Mkr (-14,6 Mkr). Marginalen (EBITA) uppgick till 0,8% (neg. 2001). Resultat efter finansnetto uppgick till -3,3 Mkr (-21,9 Mkr, inklusive jämförelsestörande poster -2,8 Mkr). Kommande rapporttillfällen - Bokslutskommuniké, 12 mån (Q4 2002) 13 februari 2003 - Ordinarie bolagsstämma 28 april 2003 - Delårsrapport, 3 mån (Q1 2003) 28 april 2003 Malmö den 30 oktober 2002 Epsilon AB (publ) (org nr 556421-6884) Styrelsen Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Bokslutskommunikén kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Epsilons hemsida www.epsilongroup.net För ytterligare information kontakta: Staffan Andersson, VD, Epsilon AB, tel 040 - 662 10 00, mobil 0703 - 27 39 00, e-post: staffan.andersson@epsilongroup.net Jonas Lind, Ekonomidirektör, Epsilon AB, tel. 040 - 662 10 00, mobil 0703 - 79 16 22, e-post: jonas.lind@epsilongroup.net This information is also available in English. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar