Epsilon AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2002

Bokslutskommuniké januari-december 2002 Förväntad orderingång uteblev - åtgärdsprogram verkställt under Q4 · Senarelagda och inställda projekt inom Automotive. · Resultatet i Q4 belastas med 9,2 Mkr i verkställt åtgärdsprogram. Fortsatt svag marknad - ytterligare åtgärder vidtages 2003. · Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 7,3 Mkr (17,1 Mkr). Resultat efter finansnetto uppgick till -11,2 Mkr (-16,9 Mkr). · Omsättningen uppgick till 716,6 Mkr (769,6 Mkr). · Fortsatt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. · Resultatet för Q1 2003 beräknas bli väsentligt sämre än föregående år. De rådande omvärldsfaktorerna skapar osäkra förutsättningar för prognoser. Styrelsens prognos för 2003 är ett resultat i nivå med föregående år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00040/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder och medarbetare betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.

Dokument & länkar