Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Epsilon AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Epsilon AB (publ) Aktieägarna i Epsilon AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 28 april 2003 kl 17.00, Dockplatsen 1, Malmö. Rätt att deltaga Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som - dels är registrerad i eget namn i den utskrift av bolagets aktiebok som görs av VPC AB per den 18 april 2003, - dels senast den 22 april 2003 kl 16.00 till bolaget anmält sin avsikt att deltaga i bolagsstämman samt det antal biträden (högst två) som aktieägaren avser att medföra till stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 17 april 2003. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Epsilon AB (publ), Att: Katarina Nilsson, Dockplatsen 1, 211 19 MALMÖ, per telefon 040 - 662 10 39, per telefax 040 - 662 10 99 eller via e-post till katarina.nilsson@epsilongroup.net I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, antal aktier samt telefon dagtid. Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Verkställande direktörens anförande 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Fastställande av styrelsearvoden 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och -suppleanter 14. Val av styrelse 15 Avslutning 10. Utdelning Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas. 12 - 14. Styrelse Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 90 % av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: Styrelseledamöter: omval av Staffan Andersson, Göran Larsson, Gunder Lilius och Dan Olofsson samt nyval av Mats Boström och Johan Glennmo. Styrelsearvode: skall ej utgå. Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget och finns på bolagets hemsida fr o m den 7 april 2003. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Malmö i mars 2003 Styrelsen för Epsilon AB (publ) Genom att utveckla produkter och koncept från idé till marknad, flyttar Epsilon fram sina kunders marknadspositioner. Epsilon är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. (www.epsilongroup.net) För ytterligare information, kontakta: Mats Boström, VD Epsilon AB, mobil 0703-79 07 45 Staffan Andersson, styrelseordförande, mobil 0703-27 39 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder och medarbetare betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.

Dokument & länkar