Uttalande från styrelsen för Epsilon AB (publ)

Uttalande från styrelsen för Epsilon AB (publ) Danir AB offentliggjorde den 9 januari 2003 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Epsilon AB. · För varje aktie av serie B i Epsilon AB erbjuds 22 kronor kontant · För varje teckningsoption 2002/2005 utgiven av Epsilon AB erbjuds 3,60 kronor kontant Med anledning av det offentliga erbjudandet har styrelsen*) för Epsilon AB inhämtat utlåtande om erbjudandets skälighet för aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna från PricewaterhouseCoopers Corporate Finance. Styrelsen har utvärderat erbjudandet och har utifrån erbjudandets prisnivå och innehållet i inhämtat utlåtande beslutat att enhälligt rekommendera aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att acceptera erbjudandet. Malmö 6 Februari 2003 Epsilon AB (publ) Styrelsen Press- och analytikerträff: Med anledning av Danir ABs erbjudande till aktieägarna i Epsilon AB har Epsilon och Danir valt att vid ett och samma tillfälle informera om Epsilons och Danirs syn på erbjudandet. Plats: Victoriasalen, Birger Jarlsgatan 20 Tid: Torsdagen den 6 februari kl 14.00 Epsilon är en ledande leverantör av kvalificerade konsulttjänster inom högteknologisk produktutveckling och har drygt 900 medarbetare. Genom att utveckla produkter och koncept från idé till marknad, flyttar Epsilon fram sina kunders marknadspositioner. Epsilon är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. (www.epsilongroup.net) För ytterligare information, kontakta: Tomas Franzén, styrelseledamot, mobil 070-18 101 11 Staffan Andersson, styrelseledamot samt vd Epsilon AB, mobil 0703-27 39 00 *) Ledamöterna Dan Olofsson, Göran Larsson och Gunder Lilius har ej deltagit i handläggningen av frågor rörande erbjudandet, inklusive detta uttalande Bilaga Värderingsutlåtande från PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Värderingsutlåtande Epsilon AB Till styrelsen i Epsilon AB Dockplatsen 1 211 19 Malmö Ni har uppdragit åt oss, PricewaterhouseCoopers Corporate Finance, att göra en oberoende värdering och avge ett värderingsutlåtande avseende rimligheten, från en finansiell utgångspunkt, av det bud som lämnats av Danir AB, bland vilka personer ur Epsilons styrelse ingår, att förvärva samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i Epsilon ("Bolaget") för ett totalt budvärde på 112 miljoner kronor, motsvarande ett totalt bolagsvärde på 210 miljoner kronor för Bolaget. Vårt värderingsutlåtande syftar till att utgöra ett underlag för styrelsens oberoende ledamöter i samband med deras uttalande avseende Danirs AB:s erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Bolaget. Till grund för detta utlåtande har vi utfört en värdering av Bolaget. Vår värdering har baserats på en bedömning av Bolagets avkastningsvärde genom ett prognostiserat kassaflöde. Vi har även jämfört det beräknade avkastningsvärdet med värderelaterade nyckeltal för liknande börsnoterade företag i syfte att erhålla en bedömning av rimligheten i det beräknade avkastningsvärdet. Som underlag för vår värdering har vi bland annat tagit del av intern redovisningsinformation för verksamheten, samt affärsplaner. Vi har intervjuat ledningspersonal i Bolaget. Vi har också haft tillgång till publik information i form av bland annat årsredovisningar, branschstatistik, finansiella databaser, med mera. Det av oss avgivna värderingsutlåtandet förutsätter att vi har haft tillgång till korrekt information och att ingen väsentlig information har saknats. Vi har inom ramen för vårt uppdrag inte utfört någon granskning eller revision av det material och de uppgifter, vad beträffar fullständighet eller korrekthet, som vi erhållit från Bolaget. I den mån det till oss tillhandahållna materialet visar sig ofullständigt eller felaktigt i något avseende, kan vår slutsats ha kommit att påverkas i motsvarande mån. Vi har avtalat ett fast arvode för detta värderingsutlåtande. Vi bedömer, utifrån ovan redovisade förutsättningar, att marknadsvärdet ej överstiger det bud som lämnats av Danir AB per 9 januari 2003. Malmö den 4 februari 2003 PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Magnus Willfors Partner ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder och medarbetare betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.

Dokument & länkar