EQT AVSLUTAR ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I DGC ONE

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande

26 juli 2017

EQT[1], genom DGC One Holding AB (”DGC Holding”), offentliggjorde den 7 juni 2017 ett kontant budpliktsbud (”Erbjudandet”) till aktieägarna i DGC One AB (publ) (”DGC” eller ”Bolaget”) om förvärv av samtliga aktier i DGC till ett pris om 250 kronor per aktie.

Erbjudandet är nu avslutat. Under acceptperioden har 519 866 aktier lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 5,79 procent av det totala antalet aktier och röster i DGC. DGC Holding har även, sedan Erbjudandet offentliggjordes förvärvat totalt 750 053 aktier i DGC, motsvarande 8,35 procent av det totala antalet aktier och röster i DGC, utanför Erbjudandet. Tillsammans med de aktier i DGC som DGC Holding innehade före Erbjudandets offentliggörande äger DGC Holding därmed 8 919 147 aktier i DGC, motsvarande 99,34 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. DGC Holding kan komma att förvärva ytterligare aktier i DGC på marknaden.

Som tidigare meddelats har Konkurrensverket godkänt transaktionen och DGC Holding har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i DGC. DGC:s styrelse har vidare beslutat att Bolagets aktie ska avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel är den 4 augusti 2017.

Utbetalning av likvid påbörjades den 6 juli 2017 för de som hade accepterat Erbjudandet senast klockan 17.00 den 30 juni 2017. Utbetalning av likvid har därefter skett successivt veckovis. För de som har accepterat Erbjudandet senast klockan 17.00 den sista dagen för Erbjudandet, det vill säga den 21 juli 2017, kommer utbetalning av likvid att ske senast den 27 juli 2017.

DGC har inom ramen för incitamentsprogram emitterat 321 802 teckningsoptioner till sina anställda. Erbjudandet omfattade inte dessa teckningsoptioner. DGC Holding har istället, utanför Erbjudandet, i enlighet med Nasdaq Stockholms Takeover-regler, erbjudit innehavarna av teckningsoptionerna en kontant ersättning per teckningsoption motsvarande priset i Erbjudandet med avdrag för lösenpriset per option.

För ytterligare information, kontakta:

För mer information om Erbjudandet, vänligen se: www.eqtpartners.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Kerstin Danasten, press officer EQT
Mobil: + 46 8 506 553 34

För brådskande förfrågningar: press@eqtpartners.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnas i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juli 2017 klockan 18.30 (CET).

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. DGC Holding kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. DGC Holding kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.


[1] EQT Mid Market GP B.V, som agerar i sin kapacitet såsom general partner för EQT Mid Market Limited Partnership och EQT Mid Market Europe GP B.V. som agerar i sin kapacitet såsom general partner för EQT Mid Market Europe Limited Partnership.

Om oss

EQT is a leading investment firm with approximately EUR 50 billion in raised capital across 28 funds. EQT funds have portfolio companies in Europe, Asia and the US with total sales of more than EUR 19 billion and approximately 110,000 employees. EQT works with portfolio companies to achieve sustainable growth, operational excellence and market leadership.

Prenumerera

Dokument & länkar