Delårsrapport - 1 januari-30 september 2000

Report this content

Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 20 oktober 2000 Försäljning av mobilsystem ökade 44 procent, vilket är snabbare än marknaden Vinsten före skatt ökade med mer än 200 procent * Ericsson ökar försäljning och orderingång med 35 procent, genom en fortsatt stark tillväxt för andra generationens mobilsystem * Fortsatt ledning inom 3G; 15 av 20 operatörer har valt Ericsson. Ericsson förbereder för snabb leveransstart * Ny ledande position inom fasta multiservicenät; 35 procents marknads-andel för ENGINE, som nu valts av 28 operatörer * Konsumentprodukter rapporterar förluster. Aggressivt program, "Back to Profit", för att återställa lönsamheten nu på rätt väg * Utsikter för 2000: Faktureringsökning med omkring 25 procent, rörelse-marginal mellan 6 och 7 procent, inräknat förluster inom Konsumentprodukter . * *)Dessa utsikter exkluderar alla icke-operationella poster men inkluderar operationella realisationsvinster. De operationella realisationsvinsterna för fjärde kvartalet väntas vara i samma storleksordning som för tredje kvartalet. Mdr SEK Tredje kvartalet Nio månader 2000 2000 1999 Förändr 1999 Förändr Orderingång 68,7 58,1 18% 212,9 157,8 35% Fakturering 67,3 49,3 37% 191,5 141,6 35% Resultat före 5,5 3,6 50% 24,1 7,9 205% skatter Justerat 4,1 3,6 11% 16,8 8,2 105% resultat före skatt **) Vinst per aktie 0,55 0,33 67% 2,37 0,77 208% (SEK) Justerad vinst 0,37 0,33 12% 1,50 0,75 100% per aktie (SEK) **) Vinst enligt US 0,49 0,40 23% 2,29 0,96 139% GAAP (SEK) Kassaflöde -6,2 6,7 -5,2 -12,0 **) exkl. icke-operationella realisationsvinster och pensionsåterbetalningar i andra kvartalet. SAMMANFATTNING Ericsson redovisar för niomånadersperioden ett resultat före skatt på 24,1 Mdr SEK, en ökning med mer än 200 procent. Justerat för icke-operationella poster, mer än för-dubblades vinsten före skatt, till 16,8 (8,2) Mdr SEK. Under tredje kvartalet uppgick resultatet före skatt till 5,5 Mdr SEK, en ökning med 50 procent jämfört med tredje kvartalet 1999. Justerad vinst före skatt var 4,1 (3,6) Mdr SEK, vilket är i linje med Ericssons tidigare bedömning för kvartalet. De tredje kvartalen för 1999 och 2000 inkluderar båda operationella realisationsvinster på 0,4 Mdr SEK. Nätoperatörsegmentet ökade faktureringen med 34 procent. Konsumentprodukter ökade sin fakturering med 43 procent. Sammantaget ökade Ericssons fakturering under årets första nio månader med 35 procent, till 191,5 Mdr SEK, och för tredje kvartalet med 37 procent till 67,3 Mdr SEK. Orderingången ökade också med 35 procent för nio-månadersperioden, som en följd av den växande efterfrågan på mobil infrastruktur och mobiltelefoner. "Än en gång har vi visat vår förmåga att vara marknadsledande och generera starka resultat inom mobilsystem, där vi rapporterar en försäljningsökning på 45 procent, vilket är snabbare än marknadstillväxten. Vi förbättrade rörelsemarginalen inom segmentet Nätoperatörer från 11 till 18 procent. Inom segmentet Konsumentprodukter genomför vi nu aggressivt vårt åtgärdsprogram för att återställa lönsamheten," säger Kurt Hellström, VD i Ericsson. "Back to Profit"-programmet inom Konsumentprodukter, som annonserades i juli, väntas minska kostnaderna med närmare 10 Mdr SEK årligen, från år 2002. Hittills i år har segmentet rapporterat en förlust på 5,9 Mdr SEK. Ericsson tillkännagav idag åtgärder för att flytta produktion av mobiltelefoner från Sverige och USA till enheter med lägre kostnader i Asien, Latinamerika och östra Europa. Som en följd av komponentbrist från en nyckelleverantör och en väntat ökande priskonkurrens under fjärde kvartalet samt omstruktureringskostnader, förväntas en förlust för Konsumentprodukter för helåret på cirka 16 Mdr SEK (detaljer, se sid 7). Ericsson har åstadkommit en stark tillväxt inom alla marknadsområden. Hellström säger: "Ericsson stärkte ytterligare sin starka position inom 3G, vilket lägger grunden för en fortsatt positiv utveckling. Med stöd av framgångarna inom 2G bygger vi nu upp vår kapacitet för att möta en stark efterfrågan på 3G-leveranser. Redan inom tre år väntar vi oss att produktionsvolymen för 3G-utrustning ska ha nått de nivåer som det tagit 10 år att bygga upp för 2G." Det största och snabbast växande marknadsområdet var återigen Nordamerika med en faktureringsökning på 57 procent, följt av Latinamerika med 53 procents fakturerings-ökning. I Kina ökade orderingången med 82 procent. Ericsson justerar nu sin bedömning för helåret 2000. Vi väntar oss nu en fakturerings-tillväxt på cirka 25 procent och en rörelsemarginal på 6-7 procent. Det operationella kassaflödet väntas för år 2000 bli negativt. Ericsson bekräftar dock att de långsiktiga finansiella målen står fast: Ericsson avser att växa snabbare än marknaden. Det innebär att faktureringen ska öka med mer än 20 procent årligen, att avkastningen på sysselsatt kapital ska ligga mellan 20 och 25 procent, att kassaflödet före förvärv ska vara positivt samt att rörelsemarginalen ska ligga på minst 10 procent. ORDERINGÅNG OCH FAKTURERING Ericssons orderingång ökade under niomånadersperioden med 35 procent. Den främsta orsaken var en tillväxttakt på 45 procent inom mobila system, vilket är snabbare än marknadstillväxten. För hela segmentet Nätoperatörer ökade orderingången med 37 procent. Det stora antalet leveransavtal för 3G kommer att generera bokningsbara order under kommande kvartal och har påverkat segmentets tillväxt obetydligt under perioden. Faktureringen ökade under årets första nio månader med 35 procent, med en tillväxt på 44 procent inom mobila system. Försäljningen av mobiltelefoner ökade med 43 procent. Bland marknadsområdena noterades en stark utveckling i Nordamerika (+57 procent) och Latinamerika (+53 procent). De andra tre marknadsområdena redovisade ökningar på minst 25 procent. Ericssons fakturering under tredje kvartalet ökade med 37 procent, med 47 procents ökning för Konsumentprodukter och 37 procent för Nätoperatörer. Inom segmentet Nätoperatörer ökade mobila system sin fakturering med över 40 procent. Orderingången ökade 18 procent jämfört med höga siffror för tredje kvartalet förra året. Segmentet Nätoperatörer ökade orderingången med 21 procent. RÖRELSERESULTAT OCH MARGINALER Ericsson tredubblade under niomånadersperioden sitt resultat före skatter till 24,1 Mdr SEK, att jämföra med 7,9 Mdr SEK för 1999. Justerat för icke-operationella poster på 7,3 (-0,3) Mdr SEK, fördubblades resultatet före skatt till 16,8 (8,2) Mdr SEK. Bruttomarginalen minskade med 2 procentenheter till 39 procent, som ett resultat av en högre andel försäljning av mobiltelefoner, till lägre marginaler. Bruttomarginalen för system är stabil. Rörelsekostnaderna ökade med 20 procent, en lägre takt än försälj-ningsökningen och uppgick till 32 (36) procent av faktureringen under årets första nio månader respektive 30 procent under tredje kvartalet. Satsningarna på forskning och utveckling - 15 procent av faktureringen - var fokuserade på 3G. Nettoresultatet av valutakursförändringar jämfört med föregående år var 0,9 Mdr SEK, främst som en följd av stärkta växlingskurser för japanska Yen och US Dollar, och en försvagad Euro. För mobiltelefonernas räkning var valutapåverkan emellertid negativ, i storleksordningen 2,0 Mdr SEK, som en följd av ogynnsam exponering, med en stor andel intäkter i Euro och stora andelar av kostnaderna i japanska Yen och US Dollar. Resultatet före skatt under tredje kvartalet var 5,5 (3,6) Mdr SEK. Justerat för icke-operationella realisationsvinster på 1,4 Mdr SEK från försäljning av fastigheter och verksamheten för distribution av komponenter, blev vinsten före skatt 4,1 (3,6) Mdr SEK, vilket är i linje med koncernens tidigare bedömning för tredje kvartalet. Rörelsemarginalen, exklusive icke-operationella poster, var för tredje kvartalet 7 procent av faktureringen, jämfört med 11 procent under första och andra kvartalen. Minskningen kan hänföras till förluster inom Konsumentprodukter. Som följd av ett negativt kassaflöde minskade finansnettot under tredje kvartalet med -0,5 Mdr SEK till -0,9 Mdr SEK. Nettovinsten efter nio månader mer än tredubblades till 18,8 (5,8) Mdr SEK. Detta är resultatet av förbättrat rörelseresultat och realisationsvinster. Skattenivån minskade till 22 (27) procent som följd av att en stor andel av kapitalvinsterna inte är beskattnings-bara. BALANSRÄKNING OCH KASSAFLÖDE Nettoavsättningar för kundfinansiering förblev oförändrade. De totala tillgångarna ökade 18 procent under niomånadersperioden, främst som en följd av ökat lager. Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 8,5 (6,1) Mdr SEK, varav 3,6 (2,7) Mdr SEK i Sverige. Under tredje kvartalet förvärvade Ericsson delar av Hewlett Packards minoritetsintresse i det samägda Ericsson-Hewlett Packard för 1,4 Mdr SEK, för att ytterligare samordna företagets programvaruprodukter med Ericssons portfölj. Kassaflödet var under niomånadersperioden negativt med 5,2 Mdr SEK. För tredje kvartalet redovisas ett negativt kassaflöde på 6,2 Mdr SEK. De största bakomliggande orsakerna till det negativa kassaflödet är den starka ökningen av lager med 22 Mdr SEK och förlusterna inom Konsumentprodukter, vilket delvis motverkas av intäkter från gjorda avyttringar. Under tredje kvartalet fortsatte lageruppbyggnaden, som väntat, med ytterligare 3 Mdr SEK vardera för segmenten Nätoperatörer och Konsumentprodukter. För Nätoperatörer kan ökningarna relateras till planerade volymökningar för att möta en ökad försäljning under fjärde kvartalet och effekter av brist på vissa komponenter till redan pågående kontrakterade arbeten. För Konsumentprodukter har uppbyggnaden främst skett i tillverkningen, och inte i form av färdiga produkter, till följd av brist på komponenter och introduktion av nya produkter. Ericsson kommer att anstränga sig ytterligare för att förbättra kassaflödet och stärka balansräkningen. Soliditeten ökade under året från 35,2 procent till 38,7 procent. VINST PER AKTIE Vinst per aktie efter full utspädning var 2,37 SEK efter nio månader - en ökning med 208 procent. För tredje kvartalet uppgick den till 0,55 SEK, jämfört med 0,33 SEK för tredje kvartalet 1999. Vinsten per aktie efter full utspädning enligt US GAAP var 0,49 SEK under tredje kvartalet och 2,29 SEK efter nio månader. Endast 0,3 Mdr SEK av totalt 1,1 Mdr SEK i återbetalning av svenska pensionsmedel kan inräknas enligt US GAAP. Det mesta av intäkterna från fastighetsförsäljning kan inte realiseras under US GAAP, som en följd av återhyrningsavtal som samtidigt tecknats. Ogynnsamma växelkurser har påverkat i negativ riktning, genom omvärdering av valutaterminsavtal utan underliggande bindande leveranskontrakt. Dessa olika bortfall uppväger det normala nettotillskottet till US GAAP från kapitalisering av FoU-omkostnader för programvara. ANSTÄLLDA Arbetsstyrkan ökade under tredje kvartalet med cirka 2000 till 103 394. Detta beror på ökade anställningar inom FoU för 3G liksom för Internet- tillämpningar och tjänster. AFFÄRSSEGMENT Den positiva utvecklingen av såväl orderingång som fakturering återspeglar den fortsatta efterfrågan på mobilkommunikation. Antalet abonnenter fortsätter att öka, liksom användandet per abonnent. Fler och fler samtal sker nu mellan två mobiltelefoner. Alla dessa faktorer ökar ytterligare trafiken i de mobila näten. Segment resultat per nio månader 2000 Segment Order Faktu- Faktu- Rörelse- Rörelse- Antal Mdr rering rerings- resultat marginal anställda SEK Mdr SEK ökning Mdr SEK Nätoperatörer 152,3 132,7 34% 23,7 18 (11)% 66 973 Konsumentprodukter 42,1 42,5 43% -5,9 -14 (-2)%18 137 Företagslösningar 13,1 11,6 -3% -0,3 -2 (-3)% 8 739 Övriga 14,7 14,3 26% 8,1* 57 ( 1)% 8 461 verksamheter Icke allokerade -0.1 1 084 kostn Intern försäljning -9,3 -9,6 TOTAL 212,9 191,5 35% 25,5** 13** 103 394 (6)% * Justerat rörelseresultat exkl icke-operationella poster på 7,3 Mdr SEK = 0,8 Mdr eller 6 procent ** Justerat rörelseresultat exkl icke-operationella poster på 7,3 Mdr SEK = 18,3 Mdr eller 10 procent Segment resultat tredje kvartalet 2000 Segment Order Faktu- Faktu- Rörelse- Rörelse- Mdr SEK rering rerings- resultat marginal Mdr SEK ökning Mdr SEK Nätoperatörer 49,5 47,9 37% 8,1 17 (15)% Konsumentprodukter 14,1 14,3 47% -4,1 -29 (-6)% Företagslösningar 3,7 3,8 -8% -0,2 -6 (-4)% Övriga verksamheter 4,0 4,3 8% 2,3* 53 (-5)% Icke allokerade kostn 0.1 Intern försäljning -2,6 -3,0 TOTAL 68,7 67,3 37% 6,1** 9** (8)% * Justerat rörelseresultat exkl icke-operationella poster på 1,4 Mdr SEK = 0,9 Mdr eller 20 procent ** Justerat rörelseresultat exkl icke-operationella poster på 1,4 Mdr SEK =4,7 Mdr eller 7 procent Nätoperatörer och Tjänsteleverantörer ökade orderingången med 37 procent efter nio månader. Faktureringen ökade med 34 procent till 133 Mdr SEK, med en förbättrad rörelsemarginal från förra årets 11 procent till 18 procent. Förbättringen är resultatet av en konkurrenskraftig produktportfölj, effekter av ökade volymer och gynnsamma effekter av fjolårets omstrukturering av enheten Wireline Systems, samt av positiva nettoeffekter av valutakursförändringar jämfört med samma period 1999. Under tredje kvartalet ökade försäljningen med 37 procent, med draghjälp från en 40-procentig ökning för Mobilsystem. Rörelsemarginalerna var stabila kring 18 procent. Inventarierna ökade med närmare 3 Mdr SEK, som följd av problem i komponent-försörjningen och ökad försäljning. Ericsson bibehåller en fortsatt stark tillväxt inom mobila 2G-system, samtidigt som företagets ledande position inom 3G stärks ytterligare. Sammantaget har Ericsson nu en unik ställning som ledande inom mobilsystem; företaget växer snabbare än marknaden och har en större försäljning än de två närmaste konkurrenterna tillsammans. Inom 3G har Ericsson hittills utsetts som leverantör i 15 av de 20 överenskommelser om 3G som annonserats i världen. Nya kontrakt under kvartalet omfattade TIM (Italien), Andala Hutchison (Italien), WIND (Italien) och Mobitel (Slovenien). Ericsson räknar med att ett 90-tal 3G-licenser kommer att ha utdelats till operatörer vid slutet av år 2001, med början i Japan och sedan följt av en intensiv utbyggnad i Europa. Med sin ledande position på området behöver Ericsson nu bygga ut sin produktion och leveranskapacitet avsevärt. Mot denna bakgrund har Ericsson intensifierat sina förberedelser för 3G- leveranser, vilka beräknas inledas senare i år. Ett första steg var invigningen av en ny produktionsenhet för 3G- basstationer i Gävle, Sverige. Därefter inledde Ericsson samarbete med byggföretagen Skanska och NCC för att kunna möta marknadskrav på snabba leveranser av nyckelfärdiga 3G-nät runt om i världen. Ett tredje steg var förvärvet av Microwave Power Devices, ett marknads-ledande företag när det gäller linjära högeffektsförstärkare för mikrovågor, komponenter som är vitala i 3G-system. Som ett fjärde steg kommer mobiltelefon-produktion i Sverige och USA att ställas om för tillverkning av mobil infrastruktur. Under tredje kvartalet har Ericsson stärkt sin position också inom mobilt Internet genom framgångar med GPRS. De första systemen är nu i kommersiell drift. Totalt har Ericsson 55 kontrakt på kommersiella GPRS-system. Affärsenheten Wireline Systems fortsätter sin positiva utveckling efter den rekonstruktion som var klar tidigare i år. Orderingången ökade 19 procent, stimulerad av ENGINE. Ericsson har med denna lösning tagit en ledande position på marknaden för multiservicenät, med mer än en tredjedel av den växande marknaden för omställning av kretskopplade nät till paketkopplade. ENGINE uppgraderar dagens telekomnät så att de klarar bredbandiga Internet-tjänster. Den används också för att bygga helt nya nät. Till dags dato har ENGINE valts av 28 operatörer, inklusive nyligen tecknade avtal med Callino (Tyskland), Telefónica (Spanien och Brasilien), Telsur (Chile) och France Telecom (Frankrike) liksom ett ramavtal med China Telecom Group om byggandet av fasta nät av den nya generationen i Guangdong. Vidare har Sonera i Finland och China Mobile valt Ericssons stomnät för paketdata för att bygga sina nät för nästa generations Internet-tjänster. Inom Internet-tillämpningar har Ericsson fortsatt att driva marknadsutvecklingen, både genom egen intern utveckling och genom strategiska samarbeten. Ericsson Microsoft Mobile Venture drogs igång i September. Denna satsning, som riktar sig till operatörer, omfattar mobila lösningar för e-mail som kommer att vara kommersiellt tillgängliga före utgången av detta år. Under kvartalet vann Ericsson också flera kontrakt för WAP, mobil aktiehandel och mobil varuhandel, bland annat med VTV i Spanien och Cosmote i Grekland. Konsumentprodukter ökade sin fakturering för nio månader med 43 procent till 42,5 Mdr SEK. Segmentet redovisar en förlust på 5,9 (0,7) Mdr SEK, till större delen en följd av komponentbrist som orsakats av en större leverantör. Ericsson har försäkringar som kan täcka den här typen av skador. Försäkringsbolagen har underrättats om att koncernen förbereder en skadeanmälan. Under tredje kvartalet ökade rörelseförlusterna med 4,1 Mdr SEK. Försäljningen ökade under tredje kvartalet med 47 procent och Ericsson sålde 10,8 miljoner mobiltelefoner, en ökning med 52 procent. Ericsson bedömer nu att förlusten för hela året blir cirka 16 Mdr SEK. Denna prognos grundar sig på att förlusterna under fjärde kvartalet väntas uppgå till 10,1 Mdr SEK. I följande tabell redovisas de huvudsakliga orsakerna till förluster och deras inbördes påverkan, som en hjälp att förstå prognosen för segmentet: 9 månader Q4 Helår 2000 2000 2000 Komponentförsörjning -3,5 -1,0 -4,5 Marginaler och volym* -2,4 -4,4 -6,8 Omstrukturering --- -4,7 -4,7 TOTAL -5,9 -10,1 -16,0 *) Inkl ogynnsamma effekter av valutakursförändring jämfört med 1999 på -2,0 Mdr SEK för 9 månader och -3,5 Mdr SEK för helåret En vikande marknad för utbytestelefoner, särskilt i Europa, samt ökad priskonkurrens förutses för det fjärde kvartalet. Det är mot denna bakgrund som Ericsson nu aggressivt genomför fyrpunktsprogrammet "Back to Profit", som presenterades i juli. Avsikten med programmet är att koncentrera produktportföljen, åter visa ett positivt rörelseresultat andra halvåret 2001 och minska de årliga kostnaderna med i storleksordningen 10 Mdr SEK från år 2002 och framåt. Följande åtgärder genomförs nu: 1. Fokus och koncentrering av produktportföljen: Ericsson tror att de största marknads-möjligheterna för mobilsystem och terminaler kommer att finnas inom områdena GSM och UMTS - de mest utbredda standarderna. Dessa standarder kommer att vara Ericssons huvudområden för mobilt Internet. Produktprogrammet för CDMA och TDMA kommer att inriktas på att huvudsakligen stödja Ericssons system-kunder. 2. Ny affärsmodell för enklare telefoner: Som tidigare meddelats har Ericsson skrivit en avsiktsförklaring med Arima i Taiwan om utveckling och produktion av enklare mobiltelefoner för GSM. Arima blir en partner som sköter utveckling och till-verkning enligt Ericssons specifikationer. Genom detta program för att lägga ut produkter får Ericsson tillgång till ytterligare utvecklingsresurser och komponenter, vilket frigör resurser för utveckling inom mobilt Internet. 3. Effektiviserad tillverkning: Ericsson överför högvolymproduktion till tillverknings-enheter med låga kostnader. Fabrikerna för produktion av mobiltelefoner i Sverige och USA ställs om till produktion av utrustning för mobil infrastruktur, där ytterligare kapacitet behövs. Produktionen av mobiltelefoner flyttas till Asien, östra Europa och Latinamerika. 4. Ökad forskning och utveckling för mobilt Internet: Som en del i koncentrationen av produktportföljen, kommer forsknings- och utvecklingsaktiviteterna för mobil-telefoner att föras över till GPRS och 3G-produkter. Ericsson bekräftar att mobiltelefonmarknaden i sig är fortsatt attraktiv och att mobiltelefoner också utgör en konkurrensfördel i försäljningen av mobilsystem. Företagslösningar uppvisar en nedgång i försäljningen med 3 procent för nio månader jämfört med föregående år och en förlust på 0,3 Mdr SEK. Under detta kvartal tillkännagav Ericsson att segmentets egna direkta säljkanaler i 20 länder skall säljas. Istället läggs fokus på indirekta säljkanaler. Övriga verksamheter visade ett resultat för nio månader på 8,1 Mdr SEK inklusive icke operationella realisationsvinster om 6,2 Mdr SEK från försäljning av Energisystem, komponentdistributionsverksamhet samt fastigheter. Resterande rörelseresultat, 1,9 (0,1) Mdr SEK, är hänförligt till starka förbättringar inom Mikroelektronik, Kabel och Försvarssystem. Försäljningen för dessa områden ökade med 26 procent från 1999. Ericsson Microelectronics fortsatte att utvecklas väl, med stark försäljning. Denna enhet är den ledande leverantören av Bluetooth- radiomoduler för mobiltelefoner och en av de ledande leverantörerna av RF- effekt transistorer för 3G-system. Under tredje kvartalet startade Ericsson tillsammans med Industrivärden, Investor och Merril Lynch riskkapitalbolaget Ericsson Venture Partners. Med ett startkapital på 300 miljoner US Dollar är detta det största riskkapitalbolaget i Europa och Nordamerika med inriktning på mobilt Internet. Totalt sett har nästan 500 miljoner US Dollar satts av för riskkapitalsatsningar inom mobilt Internet. MARKNADSOMRÅDEN Alla marknadsområden bibehöll en positiv utveckling för mobila system. Nordamerika och Latinamerika fortsatte att växa snabbast, med försäljningsuppgångar på 57 respek-tive 53 procent. Extern försäljning per marknadsområden och segment, nio månader 2000 SEK Mdr. Nät- Konsument Företag Övrig TOTAL % av Ökning operatör produkter s- t Total % er lösning ar Västeuropa 41,1 17,9 5,5 5,6 70,1 37% 25% CEEMA *) 19,5 5,0 0,5 0,8 25,8 14% 32% Nordamerika 18,7 7,6 0,3 1,1 27,7 14% 57% Latinamerika 23,7 3,7 0,9 0,7 29,0 15% 53% Asien & 29,5 8,0 0,7 0,7 38,9 20% 31% Oceanien TOTAL **) 132,5 42,2 7,9 8,9 191,5 100% 35% *) Central- och Öst Europa, Mellanöstern och Afrika. **)Exklusive intern försäljning mellan segmenten. Extern försäljning per marknadsområde och segment, tredje kvartalet 2000 SEK b. Nät- Konsument Företag Övrig TOTAL % av Ökning operatör produkter s- t Total % er lösning ar Västeuropa 13,8 5,7 1,8 1,8 23,1 34% 18% CEEMA *) 7,3 1,4 0,2 0,1 9,0 13% 31% Nordamerika 5,6 2,4 - 0,3 8,3 13% 36% Latinamerika 9,7 1,5 0,3 0,2 11,7 17% 73% Asien & 11,4 3,3 0,2 0,3 15,2 23% 53% Oceanien TOTAL **) 47,8 14,3 2,5 2,7 67,3 100% 37% *) Central- och Öst Europa, Mellanöstern och Afrika. **)Exklusive intern försäljning mellan segmenten Västeuropa Ericssons marknadsområde Västeuropa ökade under årets första nio månader sin försälj-ning med 25 procent, främst genom positiv utveckling i Storbritannien, Spanien och Italien. Marknaden karaktäriserades av hög aktivitet inom mobilt Internet, genom tilldelning av 3G-licenser. Fram tills nu har Ericsson utsetts som 3G- leverantör av 15 av 20 operatörer, inklusive TIM, Andala Hutchison och WIND i Italien. ENGINE, Ericssons lösning för multiservicenät var också framgångsrik under kvartalet med beställningar från France Telecom (Frankrike), eircom (Irland), EdisonTel (Italien) och Callino (Tyskland). Central- och Öst Europa, Mellanöstern och Afrika Marknadsområdets positiva utveckling fortsatte genom en försäljningsökning med 32 procent. Snabbast växande marknader var Turkiet och Sydafrika. Inom 3G utsågs Ericsson som leverantör av Mobitel i Slovenien. Nordamerika En mycket stark försäljningstillväxt, 57 procent, kännetecknade återigen marknads-område Nordamerika. USA bibehöll sin ställning som Ericssons största och snabbast växande marknad. Latinamerika I området fortsatte den avsevärda tillväxten i Ericssons fakturering, en ökning med 53 procent och en anmärkningsvärd ökning av orderingången med 86 procent. Den starkaste utvecklingen noteras för Brasilien, Argentina och Mexiko. I Mexiko har ett avtal om en 3G TDMA/EDGE-lösning slutits med Telcel. Asien och Oceanien Pådrivet av utvecklingen i Japan, redovisade marknadsområde Asien och Oceanien en ökning i faktureringen med 31 procent. Orderingången ökade med 58 procent. I detta fall var det Kina som ökade mest med en orderökning på 82 procent. Två större ramavtal för Guangdong-provinsen tecknades med China Telecom Group Guangdong Corp och Guangdong Mobile Communications Co. Ltd. Dessa avsåg nästa generations fasta nät och utökade mobilnät. Det totala värdet av dessa avtal är 550 millioner US dollar. Vidare tecknade Ericsson och J- PHONE Communications Company Ltd ett avtal om den kommersiella starten av J-PHONE Groups WCDMA-nät. De 10 största marknaderna i fråga om orderingång och fakturering, nio månader 2000 Marknad Andel av Andel av total total orderingå försäljni ng ng USA 12% 14% Kina 9% 7% Storbritannien 7% 8% Mexiko 6% 5% Brasilien 6% 6% Italien 5% 5% Spanien 5% 6% Japan 5% 5% Turkiet 5% 5% Sverige 4% 4% UTSIKTER Medan Ericssons systemverksamhet fortsätter att växa allt starkare påverkas det sammantagna resultatet av den ekonomiska situationen inom segmentet Konsument-produkter. Positiva resultat inom segmentet förväntas under andra halvåret 2001. Som en följd av de nuvarande problemen inom Konsumentprodukter justerar dock Ericsson sin prognos för fakturering och resultat för helåret 2000. Vi väntar oss nu en försäljningsökning på cirka 25 procent och en rörelsemarginal mellan 6-7 procent. Det operativa kassaflödet kommer att bli negativt för helåret. Ericssons långsiktiga finansiella mål kvarstår oförändrade. Ericsson avser att växa snabbare än marknaden. Detta innebär en tillväxt i faktureringen med mer än 20 procent årligen, en avkastning på sysselsatt kapital på 20- 25 procent, ett positivt kassaflöde före förvärv samt en rörelsemarginal på minst 10 procent. Ericsson bekräftar återigen sin positiva bedömning av marknaden för mobilt Internet. Redan år 2002 bedömer vi att mobil kommunikation går om de fasta näten i fråga om antalet abonnenter. Året därpå, 2003, kommer mobil anslutning till Internet att vara vanligare än via fasta nät. År 2005 räknar vi med att det finns 1 miljard användare av mobilt Internet. Ericsson fortsätter att vara ledande inom mobilsystem. Försäljningen av 2G-system är den största drivkraften bakom Ericsson idag och kommer att fortsätta att vara så under många år framöver. Vi baserar våra positiva bedömningar om framtida expansion på en fortsatt stark tillväxt för 2G- system och en snabb utbyggnad av 3G-system. 15 av 20 operatörer har redan utsett Ericsson som leverantör av 3G-system. Ericsson räknar med att vinna ytterligare 3G-avtal under året. Leveranser av 3G-system startar senare i år för att öka under 2001. New York den 20 oktober 2000 Lars Ramqvist Kurt Hellström Ordförande och koncernchefVerkställande direktör (Oreviderad) Osäkerheter i framtiden. "Safe Harbour"-uttalande i enlighet med den amerikanska "Private Securities Litigation Reform Act of 1995": Vissa uttalanden i denna delårsrapport är framåtblickande och faktiska utfall kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Förutom de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av bl a sådana faktorer som produktefterfrågan, konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, politiska risker i de länder i vilka Ericsson har verksamhet eller försäljning, leveransstörningar och följder av kundfinansiering. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Roland Klein, Senior Vice President, Corporate Communications Tel. +46 8 719 2128, +44 7776 162997 E-post: roland.klein@clo.ericsson.se Pia Gideon, informationschef Tel. +46 8 719 2864, +46 70 519 2864 E-post: pia.gideon@lme.ericsson.se Lars Jacobsson, Vice President, Financial Reporting and Analysis Tel. +46 8 719 9489, +46 70 519 9489 E-post: lars.jacobsson@lme.ericsson.se Information i WAP-format finns tillgänglig på: http://wap.ericsson.com/news Datum för helårsrapport: 26 januari 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00020/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00020/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar