Ericsson inför ett globalt aktieincitaments-program

Ericsson inför ett globalt aktieincitaments-program Styrelsen för Ericsson avser att till ordinarie bolagsstämma 2001 framlägga förslag om att införa ett globalt aktieincitamentsprogram, som utgörs av två delar, ett aktieoptionsprogram och ett aktiesparprogram baserat på ett nytt aktieslag, en motsvarighet till s.k. Treasury Stock. Styrelsen har beslutat att föreslå ett incitamentsprogram inom koncernen för att stimulera anställda till ett ökat ägande av aktier i Ericsson i enlighet med ett förslag från styrelsens Kompensationskommitté. Därigenom kan både aktieägare och anställda dra nytta av den värdetillväxt som kan ske och dessutom tillskapas en större samhörighet mellan de anställda, bolaget och aktieägarna. Genom incitamentsprogrammet kan bolaget attrahera personal med sådana belöningsformer som allmänt förekommer inom branschen. Aktieoptionsprogrammet avser erbjudande till anställda att utan betalning erhålla personaloptioner avseende B-aktier i Ericsson. Förvärvspriset för aktierna skall motsvara ett genomsnitt av senast betalkurs för B-aktier på OM Stockholmsbörsen under viss period före den dag tilldelning av personaloptionerna skall ske, dock ej till ett lägre pris än senast betalkurs på sista mätdagen i perioden. Antalet anställda som omfattas av aktieoptionsprogrammet beräknas uppgå till cirka 12 000 och antalet personaloptioner motsvarar cirka 120 000 000 B-aktier. Personaloptionerna skall tilldelas under en tvåårsperiod. Fördelningen av antalet personaloptioner på de anställda som kan komma att omfattas av aktieoptionsprogrammet skall godkännas av de styrelseledamöter i Ericsson som ingår i styrelsens Kompensationskommitté, varvid sådan fördelning skall baseras på bland annat den anställdes arbetsprestation och dennes position inom, samt betydelse för, Ericssonkoncernens framtida utveckling i enlighet med internt fastställda riktlinjer. Verkställande direktören skall under två-årsperioden kunna erhålla sammanlagt högst 300 000 personal-optioner. Vidare skall lokala anpassningar kunna göras för att uppfylla särskilda regler eller beakta marknadsförutsättningar i respektive land. Aktiesparprogrammet avses omfatta alla anställda i koncernen. Anställda skall, på frivillig basis, under en tvåårsperiod, kunna spara en begränsad del av lönen genom egna köp av B-aktier i Ericsson. Det högsta tillåtna sparandet skall motsvara en viss procentandel av bruttolönen, dock högst SEK 50 000 per år. För varje förvärvad aktie som behålls av den anställde under en viss i förväg bestämd tid, erhålls en B-aktie utan betalning. Programmets utformning kan komma att variera något mellan olika länder, men utgångspunkten är att den anställde skall behålla en inköpt aktie under tre år för att erhålla en aktie gratis. Antalet B-aktier inom detta program beräknas uppgå till cirka 35 000 000. För att kunna genomföra det globala aktieincitamentsprogrammet på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, avser styrelsen att till ordinarie bolagsstämma 2001 lägga fram förslag om att ändra bolagsordningen på så sätt att ett nytt aktieslag, nämligen inlösenbara limiterade preferensaktier av serie C kan utges och att en omvandlingsklausul införs i bolagsordningen med innebörd att C-aktier kan omvandlas till B-aktier. Vidare föreslås att en riktad kontantemission om sammanlagt 155 000 000 aktier av serie C genomförs till en investerare, varvid teckningskursen skall motsvara aktiens nominella belopp (1 krona), att styrelsen bemyndigas fatta beslut om ett riktat förvärvserbjudande avseende samtliga aktier av serie C till ett pris i intervallet 1 krona till 1,50 krona per aktie samt att aktier av serie C, efter omvandling till aktier av serie B, kan överlåtas till anställda i Ericssonkoncernen. Slutligen föreslås att Ericsson skall äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2002, överlåta högst 31 000 000 aktier av det emitterade och återköpta innehavet om 155 000 000 aktier, i syfte att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av B-aktier skall ske på OM Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Det globala aktieincitamentsprogrammet erfordrar sammanlagt 155 000 000 aktier, motsvarande cirka 1,96% av antalet utgivna aktier. Med tidigare beslutade incitamentsprogram uppgår antalet aktier i sådana program till drygt 340 000 000 aktier, motsvarande 3,67% av det sammanlagda antalet utgivna aktier. Ericsson innehar idag 1 804 000 egna aktier, förvärvade i enlighet med bolagsstämmans beslut år 2000. Aktieoptionsprogrammet medför inga synliga lönekostnader men en utspädningseffekt för befintliga aktieägare. Företagets resultat kommer att påverkas i obetydlig mån av kostnader för säkring av sociala avgifter. Aktiesparprogrammet medför kostnader i form av överlåtelse av aktier gratis samt sociala avgifter för denna förmån. Beräknat på en kurs om 130 kronor uppskattas ett sannolikt utfall till 1 miljard kronor per år under åren 2001-2003. Effekten på vinst per aktie beror på kursutvecklingen, då värdet på optionerna i aktieoptionsprogrammet respektive aktierna i aktiespar- programmet utgörs av skillnaden mellan förvärvspriset och marknadspriset vid utnyttjandet av optionerna respektive erhållandet av aktierna. Utspädning av vinst per aktie för båda programmen beräknad enligt den s k "Treasury Stock"-metoden blir 0,6 % vid 10 % kursuppgång och vid en fördubbling av kursen blir utspädningen 1,2 %. Styrelsens förslag till beslut om införande av aktier av serie C i bolagsordningen, den riktade kontantemissionen, bemyndigandet att fatta beslut om ett riktat förvärvserbjudande och överlåtelse av aktier till anställda inom Ericssonkoncernen samt försäljning av aktier över börs, skall fattas som ett "paket", varvid Leo-lagens majoritetsregler skall tillämpas, innebärande att 90 % av närvarande aktier och röster måste rösta för "paketet". Efter bolagsstämmobeslut beräknas den föreslagna emissionen och förvärvserbjudandet vara genomfört före sommaren 2001. I samband därmed kommer implementeringen av det globala aktieincitaments-programmet att påbörjas. Närmare detaljer i förslagen kommer att införas i kallelsen till ordinarie bolagsstämma 2001, vilken införs i tidningar i månadsskiftet februari/mars 2001 samt publiceras på Internet, http://www.ericsson.com Ericsson är den ledande leverantören av kommunikationslösningar. Våra innovationer inom mobilitet och Internetkommunikation skapar grunden för en ny era inom mobilt Internet. Ericsson erbjuder helhetslösningar som omfattar allt från system och tillämpningar till mobiltelefoner och andra kommunikationshjälpmedel. Med mer än 100 000 anställda i 140 länder, förenklar Ericsson kommunikationen för kunder över hela världen. Läs mer på http://www.ericsson.se/pressroom FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Pia Gideon, Vice President External Relations, Corporate Communications Tel: 08 719 2864; E-post: pia.gideon@lme.ericsson.se Anna Surtevall, Corporate Legal Counsel, Incentive Programs Tel: 08 719 5667, E-post: anna.surtevall@lme.ericsson.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00200/bit0001.pdf

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com

Prenumerera

Dokument & länkar