Ericsson rapporterar avsevärt minskade rörelseomkostnader

Report this content


PRO FORMA
(förutom vinst per aktie)
Tredje kvartalet
Nio månader
SEK b.
2002
2001
Föränd-
ring
2002
2001
Föränd-
ring
Orderingång, netto
* 20,5
38,1
-46%
 
* 97,7
161,8
-40%
- System
17,9
35,3
-49%
86,8
149,1
-42%
- Övrig verksamhet
5,5
4,8
14%
18,0
20,0
-10%
 
Fakturering
33,5
47,0
-29%
 
109,0
152,3
-28%
- System
30,6
43,1
-29%
98,7
138,6
-29%
- Övrig verksamhet
5,8
6,0
-4%
17,5
21,5
-19%
 
Justerat rörelseresultat 1)
-3,4
-5,8
 
 
-10,6
-14,2
 
- System
-1,3
0,1
-5,0
2,6
- Telefoner
-0,5
-4,0
-1,0
-13,9
- Övrig verksamhet
-1,2
-1,6
-3,5
-1,9
- Ej allokerade
-0,4
-0,3
-1,1
-1,0
 
Justerad rörelsemarginal 1)
-10%
-12%
 
 
-10%
-9%
 
- System
-4%
0%
-5%
2%
- Övrig verksamhet
-20%
-27%
-20%
-9%
Justerat resultat
före skatt 1)
-3,9
-6,4
 
 
-12,8
-16,3
 
 
Nettoresultat
-5,6
-4,3
 
 
-12,8
-18,0
 
 
Vinst per aktie,
efter utspädning (SEK)
-0,41
-0,37
 
 
-0,93
-1,63
 
 
Kassaflöde före
finansiella aktiviteter
-2,7
2,2
 
 
-8,7
-13,2
 
 
Antal anställda
 
 
 
 
71 723
88 672
 
1)  Justerad för:
- Realisationsvinst, Juniper
-
-
-
5,5
- Icke-operationella
realisationsvinster
0,1
0,2
0,2
0,2
- Omstruktureringskostnader
-4,2
0,0
-5,7
-15,0
 
* Rapporterad orderingång netto inkluderar annullerade order på SEK 5,4 miljarder, vilka huvudsakligen omfattar 3G-kontrakt i Tyskland.
 
 
                     KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
"Mobilkommunikation är en tillväxtbransch på lång sikt. Fler än en halv miljon nya abonnenter tillkommer varje dag och människor använder sina telefoner mer och mer. Eftersom endast 17 procent av världens befolkning har mobiltelefon och vi bara har sett början av användningen av dataöverföring via mobiltelefoner, så finns ett betydande behov av framtida nätutbyggnad," säger Kurt Hellström, VD och koncernchef för Ericsson.


"På kort sikt är utsikterna för branschen fortsatt osäkra. Många operatörer har nu valt en mer gradvis utbyggnad av 3G eller satsar på färre marknader. Men vi ser även konsolideringar, omstruktureringar och ett mer gynnsamt regelverk, vilket vi tolkar som positiva tecken mot en begynnande marknadsstabilisering."


"Fördelarna med vår omstrukturering är uppenbara. Vi effektiviserar vår verksamhet för att visa vinst någon gång under nästa år. Kapitaltillskottet från nyemissionen har gett oss den finansiella tryggheten att göra dessa förändringar."


"Vi är en av de starkaste aktörerna i branschen och vi har en unik position för att öka affärerna med världens ledande operatörer. Vi ökar vår marknadsandel inom system för GSM/WCDMA och tar nya affärer inom områdena service och tekniklicensiering."


MARKNADSUTSIKTER
Antalet mobilabonnenter fortsätter att öka. Vi beräknar att fler än 45 miljoner nya mobilabonnenter tillkom under tredje kvartalet. Med hänsyn tagen till denna takt, tror vi att antalet nya abonnenter, netto, kommer att ligga i det lägre intervallet av vår uppskattning för innevarande år på 175 till 215 miljoner nya abonnenter.


Vi uppskattar att marknaden för mobilsystem år 2001 uppgick till cirka USD 53 miljarder, vilket är i linje med branschens gemensamma uppfattning. Vi förväntar oss att marknaden för mobilsystem kommer att minska med omkring 20 procent under 2002, i linje med vår tidigare uppskattning om en minskning med mer än 15 procent.


För 2003 väntar vi oss att marknaden inte kommer att minska lika mycket som under innevarande år, och att den börjar stabilisera sig på en lägre nivå. En måttlig ökning av faktureringen inom 3G borde delvis kunna kompensera för lägre efterfrågan på mogna tekniker som TDMA och PDC.


Inom fasta nät bedömer vi nu att marknaden för traditionella fastnätsväxlar kommer att minska med mer än 60 procent under år 2002, jämfört med vår tidigare uppskattning på en minskning med mer än 40 procent. Som en konsekvens av detta kommer totalmarknaden för fasta nät, vilken inkluderar bredbandsaccess, optisk överföring och flertjänstnät, att minska med betydligt mer än de 20 procent vi tidigare räknade med.


Vi räknar med att cirka 92 miljoner mobiltelefoner levererades under andra kvartalet och cirka 100 miljoner under tredje kvartalet. Vi uppskattade tidigare totalmarknaden till 85 miljoner för andra kvartalet. Vår uppskattning för helåret är cirka 390 miljoner telefoner.


Kostnadsminskningar och omstrukturering av verksamheten
I rapporten för andra kvartalet meddelade vi att vi skulle sänka takten i våra årliga omkostnader till SEK 38 miljarder och förbättra bruttomarginalen med 2 - 4 procentenheter. Detta planeras vara genomfört vid utgången av tredje kvartalet 2003.


Under tredje kvartalet minskade vi våra rörelseomkostnader, exklusive omstruktureringskostnader, med SEK 5,0 miljarder till cirka SEK 52 miljarder på årsbasis. Vid utgången av tredje kvartalet var vi 71 700 anställda, en minskning av antalet anställda med 4 500 under kvartalet. Vi beräknar att ha färre än 60 000 anställda vid utgången av 2003.


Totalkostnaden för omstruktureringen uppskattas till SEK 17,5 miljarder. Under kvartalet uppgick kostnaderna för omstruktureringar till SEK 4,2 miljarder, av vilka SEK 3,5 miljarder hänförs till övertalighet. SEK 0,7 miljarder avser kostnader för nedskrivningar av lager och anläggningstillgångar samt andra kostnader för att skapa en mer flexibel verksamhet.


Nyemission
Nyemissionen övertecknades med 37 procent. Kapitaltillskottet netto efter arvoden och övriga kostnader uppgick till SEK 29,0 miljarder. Genom nyemissionen ökade antalet utestående B-aktier med 7 908 754 111.


operativ och finansiell ÖVERSIKT
Resultatet redovisas i två format, legalt och proforma. Det legala formatet baseras på Redovisningsrådets principer (se under Redovisningsprinciper) och föregående år har räknats om på grund av konsolideringen av finansbolag som tidigare redovisats som intressebolag. Proformaredovisningen speglar verksamhetens resultat som om balansering av utvecklingskostnader gjorts löpande och med resultatet från de verksamheter som 1 oktober, 2001, överfördes till Sony Ericsson rapporterat som del i "Andelar i JV och intresseföretags resultat".
Kommentarerna nedan avser proformaredovisningen om ej annat anges.


System
Orderingången, exklusive annullerade order om SEK 5,4 miljarder, minskade med SEK 12,0 miljarder jämfört med tredje kvartalet förra året. Annullerade order hänför sig huvudsakligen till 3G och inkluderar kontrakt med Mobilcom och Quam i Tyskland. Justerat för annulleringar har den kvartalsvisa orderingången i år, jämfört med 2001, utvecklats enligt följande:


Tabell: Orderutveckling för System


(SEK miljarder.)
Q1
Q2
Q3
9 månader
2001
62,8
51,0
35,3
149,1
2002
39,8
33,7
23,3
96,8
Förändring %
-37%
-34%
-34%
-35%
Annulleringar 2002
-2,1
-2,5
-5,4
-10,0
Justerat 2002
37,7
31,2
17,9
86,8
Förändring %
-40%
-39%
-49%
-42%


Den totala faktureringen inom System minskade jämfört med samma kvartal föregående år. Dock ökade försäljningen av systemintegration och drift av nät samt support- och konssulttjänster med nästan 10 procent. Dessa tjänster utgör nu den största delen av verksamheten inom Global Services och svarar för 14 procent av den totala faktureringen inom System. Med en fakturering hittills i år på SEK 25 miljarder har vi den största serviceverksamheten bland telekomleverantörerna.


Mobilsystem
Den lägre orderingången beror huvudsakligen på svag efterfrågan på TDMA- och PDC-system kombinerat med avbokade 3G-order.


Under kvartalet ökade vår GSM/WCDMA-fakturering med 2 procent jämfört med föregående kvartal, vilket innebär att vi har stärkt vår ledande position på marknaden. Hittills i år utgör försäljningen av WCDMA-utrustning och relaterade installationstjänster 8 procent av Mobilsystems fakturering.


Flertjänstnät
Orderingång och fakturering minskade under kvartalet med cirka 60 procent jämfört med förra året. Nedgången beror främst på en fortsatt svag marknad för traditionella kretskopplade växlar i Latinamerika och Västeuropa. Med mer än 40 procent av marknaden fortsätter vår ENGINE-lösning att stärka sin ställning .
Telefoner
Vår 50-procentiga resultatandel från Sony Ericsson Mobile Communications redovisas under "Andelar i JV och intresseföretags resultat". Kvarvarande verksamheter, inklusive tekniklicensiering och telefontillverkning i Kina, redovisas under "Övriga verksamheter"
.
Sony Ericsson Mobile Communications
Avancerade telefoner fortsatte vara Sony Ericssons bästsäljare, särskilt T68i. Efterfrågan på våra telefoner med kameror som tillbehör visar att Sony Ericsson ligger i framkant av utvecklingen av mobila multimediaenheter. Flera nya modeller med enklare funktionalitet riktade till olika segment lanserades och försäljningen tog fart under senare delen av kvartalet. Faktureringen på SEK 8,2 miljarder med 5,0 miljoner sålda telefoner var dock inte tillräcklig för att generera ett positivt resultat. Vår 50-procentiga andel av resultat före skatt uppgick till SEK -0,5 miljarder.


Övriga verksamheter
Orderingången ökade med 14 procent, jämfört med tredje kvartalet föregående år. Orderingången för våra mobilplattformar utvecklades gynnsamt.


Den totala faktureringen inom Övriga verksamheter minskade med 4 procent under kvartalet. Den starka faktureringsökningen för våra mobilplattformar kompenserade delvis för lägre fakturering inom kabelverksamheten, företags- och försvarssystem.


Justerat rörelseresultat för Övriga verksamheter uppgick till SEK -1,2 miljarder. Förlusten hänförs huvudsakligen till mikroelektronik- och kabelverksamheten. Trots en mycket lovande utveckling för våra mobilplattformar och vår Bluetooth-verksamhet är de fortfarande i en investeringfas och ännu inte lönsamma.


Avyttringen av huvuddelen av vår verksamhet inom mikroelektronik slutfördes under kvartalet med en reavinst på SEK 0,1 miljarder. Ericsson har åtagit sig att under ett till två år bemanna en fabrik i Sverige åt Infineon. Reserveringar har gjorts för de uppskattade avvecklingskostnader som uppstår vid slutet av denna period.


koncernens resultat
Resultat
Faktureringen minskade med 29 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och med 13 procent jämfört med föregående kvartal. Bruttomarginalen låg kvar på samma nivå som under andra kvartalet i år. De positiva effekterna av våra besparingsåtgärder motverkade den lägre faktureringsvolymen.


Årstakten i omkostnaderna uppgick till SEK 52 miljarder i kvartalet. Detta exkluderar ökade riskavsättningar för kundkrediter på SEK 1,3 miljarder och är justerat för normal säsongsvariation för tredje kvartalet.


Kostnader för omstrukturering uppgick till SEK 4,2 miljarder under kvartalet, jämfört med SEK 1,5 miljarder under föregående kvartal.


Andelar i intresseföretags resultat uppgick till SEK -0,6 miljarder, huvudsakligen orsakat av det negativa resultatet från Sony Ericsson i kvartalet.


Effekterna av valutakursförändringar under kvartalet var SEK 0,6 miljarder jämfört med de valutakurser som rådde ett år tidigare. För första och andra kvartalet var effekterna av valutakursförändringar SEK 0,4 miljarder respektive SEK 0,8 miljarder.


Finansnettot förbättrades något jämfört med föregående kvartal, till följd av kapitaltillskottet från nyemissionen som slutfördes i september.


Justerat resultat före skatt uppgick till SEK -3,9 miljarder (-5,8) för kvartalet. Detta är en förbättring med SEK 0,4 miljarder jämfört med föregående kvartal, exklusive riskavsättningar för kundkrediter på SEK 1,3 miljarder respektive SEK 0,5 miljarder. Den beräknade genomsnittliga skattesatsen är 30 procent.


Vinst per aktie efter utspädning var SEK -0,93 (-1,63). Vi har justerat för fondemissionselementet i nyemissionen. Efter emissionen uppgår antalet utestående aktier till 15 974 258 678.


Balansräkning och finansiering
Vi förbättrade vår kassaställning under kvartalet från SEK 47,6 miljarder till SEK 74,4 miljarder, huvudsakligen beroende på kapitaltillskottet från nyemissionen i början av september. Nettoskuldsättningen minskade från SEK 21,2 miljarder till SEK -5,2 miljarder och soliditeten ökade från 31,6 procent till 38,3 procent.


Den 12 september nedgraderade kreditvärderingsinstitutet Moody's Ericssons långfristiga rating till Ba2.


Lager och kundfordringar minskade i linje med den lägre försäljningsvolymen. Lageromsättningshastigheten förbättrades något till 4,3, medan genomsnittlig kredittid för kundfordringar ökade från 101 till 103 dagar. Leverantörsskulder minskade till följd av lägre inköp som resultat av mindre volymer.


Total riskexponering för kundfinansiering minskade med SEK 2,9 miljarder. Kundkrediter i egen balansräkning ökade med SEK 2,3 miljarder, huvudsakligen till följd av att vi återtagit en kredit som tidigare redovisades utanför balansräkningen. Riskexponeringen utanför balansräkningen liksom finansieringsåtaganden minskade avsevärt, eftersom vi kunde annullera vissa åtaganden.


Under oktober har vi återköpt Mobilcom-krediter, vilka tidigare redovisades utanför balansräkningen. Som tidigare meddelats räknar Ericsson med att kunna omvandla dessa krediter till konvertibler i France Telecom.


Den kundkreditportfölj som finansierats genom ett banksyndikat kommer att upphöra den 30 oktober. Detta väntas inte nämnvärt påverka kassaflöde eller riskexponering.


Efter genomförande av dessa transaktioner kommer det ej att finnas några utestående putoptioner.


Tabell: Riskexponering för kundkrediter


 
 31 dec
31 mars
30 juni
30 sept
(SEK miljarder.)
2001
2002
2002
2002
Kundfinansiering egen
 balansräkning
18,7
16,8
16,6
18,9


Kundfinansiering utanför
balansräkningen
12,8
12,3
11,5
6,8


Kundfinansiering totalt
31,5
29,1
28,1
25,7
Avgår risktäckning från tredje part
-4,7
-1,4
-0,3
-0,8
Ericssons riskexponering
26,8
27,7
27,8
24,9
Netto bokfört värde,
egen balansräkning
14,8
12,7
12,4
12,7
Krediter utanför balansräkningen
redovisade som ansvarsförbindelser
10,6
10,1
9,1
5,1
Kreditåtaganden
31,2
28,1
25,3
14,0


Övriga långfristiga fordringar inkluderar uppskjuten skatt om SEK 26,3 miljarder vilka hänför sig till länder med lång eller obegränsad tid för utnyttjande. Uppskjuten skatt har ökat med SEK 5,4 miljarder under 2002.


Kassaflöde
Kassaflöde före finansieringsverksamheter var SEK -2,7 miljarder under kvartalet. Detta inkluderar SEK 2,3 miljarder från avyttringen av vår verksamhet inom mikroelektronik. Denna positiva effekt motverkades dock av att kundkrediter på SEK 2,3 miljarder återtogs i egen balansräkning. Till det svenska pensionsförsäkringsbolaget FPG lämnade vi en deposition på SEK 1,5 miljarder och en bankgaranti på SEK 1,2 miljarder. Exklusive kassaeffekten av ovan nämnda poster var kassaflöde före finansieringsverksamheter cirka SEK -1,2 miljarder.


Kortfristiga skulder minskade med SEK 1,0 miljarder under kvartalet och långfristiga skulder var oförändrade. Betalningsberedskapen var vid utgången av september efter slutförandet av nyemissionen 47 procent jämfört med 27 procent vid utgången av juni.


UTSIKTER
I vår rapport för andra kvartalet indikerade vi att faktureringen skulle utvecklas i nivå med marknaden som antogs minska med mer än 15 procent under 2002.


Vi räknar med att kunna bibehålla vår andel inom varje tekniksegment på marknaden för mobilsystem. Men på grund av produktmixen inom Mobilsystem kan dock faktureringen under innevarande år komma att minska mer än den reviderade uppskattade minskningen av totalmarknaden med 20 procent. En förhållandevis stark utveckling inom GSM/WCDMA motverkas till stor del av vår exponering på kraftigt vikande marknader för TDMA och PDC.


Marknaden fortsätter att vara svårbedömd. Vi fortsätter anpassa oss till rådande marknadsförhållanden och förväntar oss att åter nå vinst någon gång under 2003.


Information om moderbolaget
Verksamheten i moderbolaget består huvudsakligen av koncernlednings- och moderbolagsbolagsfunktioner. Även verksamheter som bedrivs i kommission av Ericsson Treasury Services AB och Ericsson Finance AB rörande internbank och administration av kundkrediter ingår. Moderbolaget har filial- och representationskontor i 16 (15) länder.


Nettofaktureringen för nio månader uppgick till SEK 1,2 miljarder (4,1) och resultat efter finansiella poster var SEK 0,6 miljarder (11,1).


Större förändringar i bolagets finansiella ställning var:
 •         Ökade kort- och långfristiga kommersiella och finansiella fordringar från dotterbolag med SEK 24,0 miljarder.
 •         Ökad kort- och långfristig kundfinansiering på SEK 3,2 miljarder.
 •         Kassa och kortfristiga placeringar ökade med SEK 16,7 miljarder.


 • Dessa investeringar finansierades främst genom ökad intern upplåning på SEK 17 miljarder och ökat eget kapital till följd av nyemissionen på SEK 29 miljarder under september 2002. Vid slutet av kvartalet uppgick kassa och kortfristiga placeringar till sammanlagt SEK 66 miljarder (49).


  I enlighet med villkoren i aktiesparprogrammet för Ericssonanställda blev 205 072 egna aktier fördelade under tredje kvartalet till anställda som lämnade Ericsson. Ytterligare 25 800 aktier såldes för att täcka sociala avgifter relaterade till aktiesparprogrammet. Innehavet av egna aktier uppgick den 30 september 2002 till 156 545 108 B-aktier.


  Redovisningsprinciper
  Denna delårsrapport är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering.


  Vi har ändrat redovisningsprinciper sedan vår senaste årsredovisning. Följande svenska redovisningsrekommendationer tillämpas nu:
  RR 1:00 Koncernredovisning
  RR 15 Immateriella tillgångar
  RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar
  RR 17 Nedskrivningar
  RR 19 Verksamheter under avveckling
  RR 21 Lånekostnader
  RR 23 Upplysningar om närstående


  De enda väsentliga effekterna av de nya rekommendationerna gäller RR 1:00 vad gäller konsolidering av företag där Ericsson har ett kontrollerande inflytande, och RR 15 vad gäller balansering av utvecklingskostnader.


  Enligt RR 1:00 har vi nu konsoliderat ett antal finansbolag som dotterbolag vilka tidigare redovisades enligt kapitalandelsmetoden. Vi har omarbetat föregående år för jämförbarhet.


  Enligt RR 15 har vi, med början 1 januari 2002, balanserat vissa utvecklingskostnader. RR 15 medger inte omarbetning av tidigare perioder.


  Vi publicerar även pro forma-rapporter där vi utgått från att samma principer för balansering tillämpats i tidigare perioder. För detta ändamål har vi använt de belopp vi redan beräknat och använt i vår avstämning till amerikanska redovisningsprinciper för tidigare perioder.


  Våra pro forma-rapporter har även justerats för att visa verksamheten som om de enheter som överfördes till Sony Ericsson den första oktober 2001 hade redovisats enligt kapitalandelsmetoden hela året.


  Stockholm den 18 oktober 2002
  Kurt Hellström
  VD och Koncernchef


  Datum för nästa rapport är 3 februari 2003.


  För fjärde kvartalet i rad redovisas resultatet även proforma för att underlätta jämförelser med tidigare kvartal. Från och med fjärde kvartalet kommer resultatet i legalt format att vara jämförbart och proformaredovisning kommer att upphöra.
                      
                       Granskningsrapport
  Vi har översiktligt granskat niomånadersrapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) per den 30 september 2002 enligt den rekommendation som FAR utfärdat.


  En översiktlig granskning är begränsad till diskussion med företagets personal och till analytisk granskning av finansiell information och ger således en lägre säkerhet än en revision. Vi har inte utfört någon revision av denna delårsrapport och således avger vi inget revisionsuttalande.


  Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen.


  Stockholm den 18 oktober 2002


  Carl-Eric Bohlin
  Olof Herolf
  Thomas Thiel
  Auktoriserad revisor
  Auktoriserad revisor
  Auktoriserad revisor
  PricewaterhouseCoopers AB
  PricewaterhouseCoopers AB


  En ordlista för tekniska termer finns i årsredovisningen och på: www.ericsson.com/about


  För att läsa den fullständiga rapporten, gå till: http://www.ericsson.com/investors/9month02-sv.pdf