Ericsson rapporterar positivt kassaflöde och fortsatta framsteg med att sänka kostnaderna

 
Fjärde kvartalet
             Tolv månader
SEK miljarder
2002
2001
Förändring
2002
2001 2)
Förändring
Orderingång, netto
30,7
39,9
-23%
 
128,4
201,8
-36%
- System
28,5
34,2
-17%
115,3
183,3
-37%
- Övrig verksamhet
4,7
7,4
-37%
22,7
27,4
-17%
Fakturering
36,7
58,5
-37%
 
145,8
210,8
-31%
- System
33,2
50,1
-34%
132,0
188,7
-30%
- Övrig verksamhet
6,0
10,2
-41%
23,5
31,8
-26%
Justerat rörelseresultat 1)
-2,3
-4,2
 
 
-12,5
-18,2
 
- System
-0,3
0,4
-4,9
3,2
- Telefoner
-0,3
-0,7
-1,3
-14,6
- Övrig verksamhet
-1,3
-3,2
-4,7
-5,1
- Ej allokerade
-0,4
-0,7
-1,6
-1,7
Justerad rörelsemarginal 1)
-6%
-7%
 
 
-9%
-9%
 
- System
-1%
1%
-4%
2%
- Övrig verksamhet
-21%
-32%
-20%
-16%
Justerat resultat före skatt 1)
-2,2
-5,1
 
 
-14,5
-21,1
 
Nettoresultat
-8,3
-3,5
 
 
-19,0
-21,3
 
Vinst per aktie, efter utspädning (SEK)
-0,58
-0,31
 
 
-1,51
-1,94
 
Kassaflöde före
finansieringsverksamheter
1,6
19,9
 
 
-7,1
6,7
 
Antal anställda
 
 
 
 
64 621
85 198
 
1) Justerat för:
- Realisationsvinst, Juniper
-
-
-
5,5
- Icke-operationella realisationsvinster
-0,3
0,2
-
0,3
- Omstruktureringskostnader, netto
-6,3
-
-12,0
-15,0
- Aktivering av utvecklingskostnader, netto
0,6
-
3,2
-
2) Siffrorna för 2001 är omarbetade för:
- Ändrade redovisningsprinciper i Sverige från och med 2002 gällande konsolidering av bolag med kontrollerande inflytande.
- Resultatet från verksamheter som överförts till Sony Ericsson Mobile Communications redovisas för år 2001 som "Andelar i JV och intresseföretags resultat" enligt kapitalandelsmetoden.
        * Orderingång brutto, exklusive annullerade order.
 
 
KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
"GSM/WCDMA-faktureringen ökade för tredje kvartalet i följd och orderingången i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) återhämtade sig väl efter ett svagt tredje kvartal," säger Kurt Hellström, VD och koncernchef för Ericsson.
"Även detta kvartal förbättrade vi rörelsemarginalen för System. Vår position inom GSM/WCDMA är fortsatt stark och vi sporras av våra framsteg med CDMA2000, där vi slutit nyckelavtal i Latinamerika och Asien. Även Sony Ericssons resultat förbättrades under kvartalet och bolaget räknar med att börja rapportera vinst under 2003."
"Vår strategi att expandera Systemverksamheten genom ökad tjänsteförsäljning, är framgångsrik. Genom att utnyttja vårt kunnande inom system har vi tidigt kunnat ta ledningen i detta växande marknadssegment. Denna verksamhet gör vår intäktsbas mer stabil, eftersom den är återkommande till sin karaktär."
"Ökningen i fakturering och orderingång jämfört med föregående kvartal är mer en säsongseffekt än tecken på en vändning i marknaden. Fjärde kvartalets resultat indikerar dock att vår verksamhet börjar stabiliseras med orderingång och fakturering på förväntade nivåer, goda framsteg när det gäller omstruktureringar och ett positivt kassaflöde."
"Vårt övergripande mål är att visa vinst någon gång under år 2003 och förbättra kassaflödet. Våra kostnadsbesparingar fortskrider enligt plan. Vi ser redan nu en betydande minskning av rörelseomkostnaderna och vi kommer att intensifiera våra ansträngningar att nå bruttomarginalmålet."
MARKNADSUTSIKTER
Det finns nu fler än 1,1 miljarder mobilabonnenter i världen. Uppskattningsvis 51 miljoner nya abonnenter tillkom under fjärde kvartalet. För helåret 2002 beräknar vi att cirka 190 miljoner nya abonnenter, netto, tillkom. Detta ligger inom vår uppskattning för helåret på 175-215 miljoner nya abonnenter. Vi tror att tillväxttakten i antalet mobilabonnenter fortfarande är så hög att antalet 1,5 miljarder passeras inom tre år. Under 2003 förväntas 165-180 miljoner nya abonnenter, netto.
Vi beräknar att marknaden för mobilsystem år 2002 minskade med ungefär 20 procent till cirka USD 42 miljarder, vilket är i linje med branschens gemensamma uppfattning och vår tidigare uppskattning. För 2003 tror vi att marknaden för mobilsystem kan komma att minska med så mycket som 10 procent.
Anpassningen av telekommarknaden fortgår. Historiskt sett har det funnits ett samband mellan operatörernas intäkter och deras investeringar. Vi tror att denna korrelation kommer att återställas. Den nuvarande lägre investeringsnivån i förhållande till intäkterna kommer dock troligen att bestå.
Vi räknar med att antalet sålda telefoner i konsumentledet uppgick till cirka 115 miljoner under fjärde kvartalet och till cirka 395 miljoner för år 2002. Tidigare uppskattade vi totalmarknaden till cirka 390 miljoner telefoner för 2002 och cirka 390 miljoner även för 2001. För 2003 tror vi att det totala antalet telefoner som säljs i konsumentledet kommer att överstiga 430 miljoner.
Totalmarknaden för fasta nät, vilken inkluderar traditionella fastnätsväxlar, bredbandsaccess, optisk överföring och flertjänstnät, minskade med mer än 30 procent 2002. Detta är i linje med med vår tidigare uppskattning av en minskning med betydligt mer än 20 procent.
Som ett komplement till marknaden för infrastruktur finns det en stor och växande efterfrågan på tjänster till operatörer. Exklusive nätutbyggnad, som är integrerad i systemförsäljningen, uppskattar vi den potentiella marknaden för tjänster såsom systemintegration och drift av nät samt support- och konsulttjänster till mer än USD 30 miljarder år 2003. Denna marknad uppskattas ha en sammanlagd årlig tillväxttakt på mer än 10 procent.
Kostnadsminskningar och omstrukturering av verksamheten
Under fjärde kvartalet minskade vi nivån på våra rörelseomkostnader exklusive omstruktureringskostnader till SEK 51 miljarder på årsbasis. Antalet anställda minskade med 7 100 under kvartalet till 64 600. Arbetet med att sänka nivån på våra omkostnader till SEK 38 miljarder i årstakt till fjärde kvartalet 2003 går enligt plan. Vi beräknar att ha färre än 60 000 anställda vid utgången av 2003.
Lägre kostnader för överkapacitet samt förbättringar i produktdesign och processkostnader bidrog till en stabil bruttomarginalnivå. Dessa motverkade effekter av en ogynnsam produktmix.
Under kvartalet uppgick kostnaderna för omstruktureringar till SEK 6,3 miljarder, av vilka SEK 5,8 miljarder hänförs till övertalighet. SEK 0,2 miljarder avser kostnader för nedskrivningar av lager och anläggningstillgångar samt andra kostnader för att skapa en mer flexibel verksamhet. Av de planerade totala omstruktureringskostnaderna på SEK 28,6 miljarder återstår SEK 5,5 miljarder. Kassaflödet för 2003 avseende omstrukturering förväntas uppgå till cirka SEK 10,8 miljarder.
operativ och finansiell ÖVERSIKT
SYSTEM
Orderingången ökade jämfört med föregående kvartal till SEK 30,8 miljarder huvudsakligen hänförligt till säsongsvariation. Orderingången minskade med 10 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år. Annullerade order påverkade orderingången netto negativt med SEK 2,3 miljarder. Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) visade en stark förbättring jämfört med föregående kvartal, medan Latinamerika minskade, delvis på grund av annullerade order men också till följd av svagare efterfrågan.
Tabell: Orderingångens utveckling för System
SEK miljarder
Q1
Q2
Q3
Q4
2001
62,8
51,0
35,3
34,2
2002
39,8
33,7
23,3
30,8
Förändring
-37%
-34%
-34%
-10%
Annulleringar 2002
-2,1
-2,5
-5,4
-2,3
2002 netto
37,7
31,2
17,9
28,5
Förändring
-40%
-39%
-49%
-17%
Faktureringen uppgick till SEK 33,2 miljarder, en ökning med SEK 2,6 miljarder, jämfört med tredje kvartalet och en minskning med 34 procent jämfört med föregående år. Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) samt Nordamerika ökade jämfört med föregående kvartal, medan Latinamerika, Asien och Oceanien minskade något. De starkaste delarna inom System var GSM, CDMA samt serviceverksamheten.
Justerat rörelseresult för System var SEK -0,3 miljarder (0,4). Exklusive riskavsättningar för kundkrediter på SEK 0,7 miljarder var resultatet SEK 0,4 miljarder, jämfört med SEK 0,2 miljarder under tredje kvartalet. Bruttomarginalen var stabil och omkostnaderna har gradvis sänkts genom våra omstruktureringsåtgärder.
Global Services, som är en del av vår systemverksamhet, genererade intäkter på SEK 9,5 miljarder under kvartalet. Inom Global Services ökade faktureringen för systemintegration och drift av nät samt support- och konsulttjänster med 29 procent jämfört med föregående kvartal till SEK 5,7 miljarder, och motsvarar nu 17 procent av Systemfaktureringen. Då har vi rensat för produkter som från 2003 ej längre inräknas i serviceverksamheten.
Mobilsystem
Orderingången för GSM/WCDMA ökade med 51 procent jämfört med föregående kvartal, huvudsakligen på grund av starkare orderingång i regionen Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Faktureringen av GSM/WCDMA ökade 4 procent jämfört med föregående kvartal och minskade endast med 14 procent för helåret, vilket tyder på en oförändrat stark marknadsposition. Försäljningen av WCDMA-utrustning och relaterade installationstjänster utgör 9 procent av Mobilsystems fakturering för helåret.
Den kraftiga nedgången för TDMA- och PDC-system fortsatte och de svarar nu tillsammans för mindre än 10 procent av faktureringen inom Mobilsystem.
Flertjänstnät
Orderingång och fakturering ökade med 9 respektive 28 procent jämfört med föregående kvartal, men minskade med 29 respektive 50 procent jämfört med föregående år. Nedgången beror huvudsakligen på en fortsatt svag efterfrågan för traditionella fastnätsväxlar men vår ENGINE-lösning fortsätter att utvecklas positivt.
TELEFONER
Vår 50-procentiga resultatandel från Sony Ericsson Mobile Communications redovisas under "Andelar i JV och intresseföretags resultat".
 
Sony Ericsson Mobile Communications (SEMC)
Sony Ericsson Mobile Communications ökade sina leveranser med 42 procent till 7,1 miljoner enheter under kvartalet, huvudsakligen som ett resultat av en breddad produktportfölj. Vår 50-procentiga andel av resultat före skatt uppgick till SEK -0,3 miljarder, jämfört med SEK -0,5 miljarder under tredje kvartalet och SEK -0,7 miljarder föregående år. Som tidigare meddelats, kommer Ericsson och Sony att investera EUR 150 miljoner vardera i bolaget under första kvartalet 2003.
ÖVRIG VERKSAMHET
På grund av att vi sålt en del av vårt innehav i ett kinesiskt dotterbolag till Sony Ericsson har detta bolag omklassificerats till intresseföretag. Från fjärde kvartalet inkluderas därmed telefonverksamheten i Kina bara som andelar i JV och intresseföretags resultat.
Övrig verksamhet inkluderar nu följande kommersiella verksamheter: företags- och försvarssystem, kabelverksamhet och kvarvarande delar av mikroelektronik-verksamheten liksom investeringsverksamheterna mobilplattformar och Bluetooth.
Faktureringen ökade med 4 procent jämfört med föregående kvartal, huvudsakligen beroende på försvarssystem.
Jämfört med tredje kvartalet var justerat rörelseresultat inom Övriga verksamheter oförändrat. De positiva effekterna från avyttringen av delar av mikroelektronik- verksamheten och ett positivt rörelseresultat inom försvarssystem kunde endast delvis motverka förlusterna inom övriga delar.
koncernens resultat
Resultat
 
Faktureringen under fjärde kvartalet var SEK 36,7 miljarder, en ökning med 10 procent jämfört med föregående kvartal och en minskning med 37 procent jämfört med fjärde kvartalet 2001.
Bruttomarginalen förblev stabil eftersom kostnadsreduceringar och minskad överkapacitet motverkade negativa effekter av en ofördelaktig produktmix. Nivån på våra omkostnader minskade till SEK 51 miljarder i årstakt under kvartalet, exklusive riskavsättningar på SEK 0,7 miljarder för kundkrediter. Årstakten har justerats för säsongsvariation och beräknas exklusive effekten av aktivering av utvecklingskostnader eftersom de för närvarande påverkar jämförbarheten.
Aktivering av utvecklingskostnader påbörjades i januari 2002 som en konsekvens av ändrade regler från Redovisningsrådet. Eftersom inga sådana kostnader har aktiverats tidigare år, så inkluderar det aktiverade nettobeloppet ännu ej normala avskrivningar. Därför justerar vi för de positiva effekterna i redovisat justerat rörelseresultat och justerat resultat före skatt.
Reaförlusten, netto, uppgick till SEK 0,7 miljarder, av vilka SEK 0,3 miljarder är hänförliga till omstruktureringskostnader och SEK 0,3 miljarder till nedskrivningar och försäljning av aktier. Andelar i intresseföretags resultat, netto, uppgick till noll, inklusive förlusten i Sony Ericsson på SEK 0,3 miljarder.
Effekterna av valutakursförändringar i fjärde kvartalet var SEK -0,1 miljarder netto jämfört med de valutakurser som rådde ett år tidigare. Nettoeffekterna för första, andra och tredje kvartalet var SEK 0,4, 0,8, respektive 0,6 miljarder och SEK 1,7 miljarder för år 2002.
Finansnettot förbättrades med SEK 0,7 miljarder som ett resultat av ränteintäkter från kapitaltillskottet från nyemissionen i september 2002.
Justerat resultat före skatt exklusive omstruktureringskostnader, icke-operationella realisationsvinster och aktivering av utvecklingskostnader, netto, uppgick till SEK -2,2 miljarder under kvartalet. Resultat före skatt för tidigare kvartal 2002, justerat på samma sätt, uppgick till SEK -5,3, -3,3 respektive -3,7 miljarder och för året som helhet SEK -14,5 miljarder (-21,1).
Årets resultat påverkades negativt med SEK 2,5 miljarder av skattekostnader under kvartalet. Av dessa utgör SEK 0,8 miljarder utländska källskatter som inte kunnat utnyttjas som avdrag av otillräcklig beskattningsbar inkomst. Ytterligare SEK 1,4 miljarder beror på att svenska skattemyndigheter ej medgivit avdrag för kapitalrabatt på konvertibellån och andra kostnader.
Vinst per aktie efter utspädning för hela året var SEK -1,51 (-1,94). Vi har justerat för fondemissionselementet i nyemissionen.
Balansräkning och finansiering
 
 
Soliditeten var 37 procent, ungefär i nivå med föregående kvartal, trots förlusterna under fjärde kvartalet. Totala tillgångar minskade med SEK 28,9 miljarder under kvartalet av vilka SEK 8,2 miljarder hänförs till kassa. Återbetalning av lån uppgick till SEK 10,0 miljarder, inklusive leasen av testutrustning från december 2001.
Nettoskuldsättningen förbättrades under kvartalet från SEK -5,2 miljarder till SEK -5,6 miljarder med en kassa som fortfarande överstiger räntebärande skulder.
Lägre inköpsvolymer och ökad fakturering ledde till avsevärt minskade lager under kvartalet och lageromsättningshastigheten förbättrades från 4,3 föregående kvartal till 5,1 gånger.
Genomsnittlig kredittid för kundfordringar minskade från 103 till 91 dagar. Kundfordringarna minskade med SEK 3,8 miljarder jämfört med tredje kvartalet, trots högre fakturering.
Total riskexponering för kundfinansiering minskade med SEK 3,1 miljarder under kvartalet. Som tidigare meddelats har kundkreditportföljen från 2001 upplösts. Krediterna, inklusive Mobilcom, har återtagits och redovisas nu i balansräkningen och tillhörande ställda panter har återbetalats. Vissa av dessa krediter har senare sålts på marknaden och Mobilcomkrediterna kommer att bytas ut mot konvertibler i France Telecom.
Uppskjutna skatter var vid årets slut SEK 26,0 miljarder, en ökning med SEK 5,1 miljarder under 2002. Uppskjutna skatter är hänförliga till länder med lång eller obegränsad tid för utnyttjande.
Tabell: Riskexponering för kundkrediter
 
 31 dec
31 mars
30 juni
30 sept
31 dec
SEK miljarder
2001
2002
2002
2002
2002
Kundfinansiering i egen
balansräkning
18,7
16,8
16,6
18,9
21,1
Kundfinansiering utanför
balansräkningen
12,8
12,9
11,5
6,8
1,5
Kundfinansiering totalt
31,5
29,1
28,1
25,7
22,6
Avgår risktäckning från
tredje part
-4,7
-1,4
-0,3
-0,8
-0,8
Ericssons riskexponering
26,8
27,7
27,8
24,9
21,8
Netto bokfört värde i
egen balansräkning
14,8
12,7
12,4
12,7
14,0
Krediter utanför balansräkningen
redovisade som ansvarsförbindelser
10,6
10,1
9,1
5,1
1,3
Kreditåtaganden
31,2
28,1
25,3
14,0
14,0
Kassaflöde
Kassaflödet före finansieringsverksamheter var positivt med SEK 1,6 miljarder SEK. De huvudsakliga faktorerna som bidrog till detta var minskat lager och kortare betalningstider för kundfordringar. En negativ effekt på SEK 2,8 miljarder från kundfinansiering motverkades något av inlösen av ställda panter på SEK 1,2 miljarder från kreditportföljen från 2001.
När vi nu upphör med proformaredovisningen rapporteras aktiveringen av utvecklingskostnader på SEK 0,8 miljarder som investeringsaktiviteter snarare än som en icke kassapåverkande post i resultatet.
Så väl årets resultat som justeringen för icke kassapåverkande poster har påverkats av de ökade skattekostnaderna under kvartalet.
Justerat för jämförelsestörande poster, såsom de återtagna Mobilcomkrediterna på SEK -4,1 miljarder och SEK 0,5 miljarder i intäkter från försäljningen av vissa FoU-verksamheter, uppgick kassaflödet till SEK 5,2 miljarder under kvartalet.
UTSIKTER
I vår senaste rapport indikerade vi att vår fakturering för Mobilsystem skulle kunna minska mer än totalmarknaden under fjärde kvartalet på grund av vår exponering mot de snabbt minskande marknaderna för TDMA och PDC. För 2003 räknar vi med att bibehålla vår andel av den totala marknaden för mobilsystem. En ökning av 3G-faktureringen kommer delvis att kompensera för lägre fakturering inom TDMA och PDC.
Vi tror att vi har den värsta marknadsnedgången bakom oss men marknaden är fortsatt svårbedömd. Under första kvartalet kommer vi sannolikt att se en normal säsongsvariation och faktureringen kommer följdaktligen att bli lägre än under fjärde kvartalet.
Vi räknar med att åter visa vinst någon gång under 2003 genom att sänka våra kostnader och anpassa oss till rådande marknadsförhållanden.
Information om moderbolaget
Verksamheten i moderbolaget består huvudsakligen av koncernlednings- och moderbolagsbolagsfunktioner. Även verksamheter som bedrivs i kommission av Ericsson Treasury Services AB och Ericsson Finance AB rörande internbank och administration av kundkrediter ingår. Moderbolaget har filial- och representationskontor i 16 (15) länder.
Nettofaktureringen för helåret uppgick till SEK 2,0 (1,4) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 2,3 (-6,4) miljarder. Nedskrivningar av investeringar i dotterbolag har påverkat resultatet med SEK -3,8 (-19,0) miljarder.
Större förändringar i bolagets finansiella ställning under 2002 var:
 •         Minskade kort- och långfristiga kommersiella och finansiella fordringar från dotterbolag med SEK 35,5 miljarder.
 •         Ökad kort- och långfristig kundfinansiering på SEK 6,2 miljarder.
 •         Ökade investeringar i dotterbolag med SEK 6,1 miljarder.
 • Kort- och långfristig intern upplåning minskade med SEK 37,2 miljarder. Obligations- och konvertibellån, inklusive kortfristiga delar, minskade med SEK 5,4 miljarder. Eget kapital ökade med SEK 30,1 miljarder och kassa och kortfristiga placeringar ökade med SEK 10,3 miljarder, huvudsakligen till följd av nyemissionen i september 2002. Vid utgången av 2002 uppgick kassa och kortfristiga placeringar till sammanlagt SEK 59,3 (49,0) miljarder.
  I enlighet med villkoren i aktiesparprogrammet för Ericssonanställda fördelades under fjärde kvartalet 1 893 195 egna aktier till anställda som lämnade Ericsson. Ytterligare 291 635 aktier såldes under fjärde kvartalet för att täcka sociala avgifter relaterade till aktiesparprogrammet. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 december 2002 till 154 360 278 B-aktier.
  FÖRSLAG TILL UTDELNING
  Styrelsen kommer att föreslå stämman att ingen utdelning sker för 2002.
  ÅRSREDOVISNING
  Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig för aktieägare på huvudkontoret vid Telefonplan, Stockholm, två veckor innan ordinarie bolagsstämma 2003.
  BOLAGSSTÄMMA
  Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas tisdagen den 8 april 2003 i Stockholm Globe Arena.
  Redovisningsprinciper
  Denna delårsrapport är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering.
  Vi har ändrat redovisningsprinciper sedan vår senaste årsredovisning. Följande svenska redovisningsrekommendationer tillämpas nu:
  RR 1:00  Koncernredovisning
  RR 15  Immateriella tillgångar
  RR 16  Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar
  RR 17  Nedskrivningar
  RR 19  Verksamheter under avveckling
  RR 21  Lånekostnader
  RR 23  Upplysningar om närstående
  De enda väsentliga effekterna av de nya rekommendationerna gäller RR 1:00 vad gäller konsolidering av företag där Ericsson har ett kontrollerande inflytande, och RR 15 vad gäller balansering av utvecklingskostnader.
  Enligt RR 1:00 har vi nu konsoliderat ett antal finansbolag som dotterbolag vilka tidigare redovisades enligt kapitalandelsmetoden. Vi har omarbetat föregående år för jämförbarhet.
  Enligt RR 15 har vi, med början 1 januari 2002, balanserat vissa utvecklingskostnader.
  Stockholm den 3 februari 2003
  Kurt Hellström
  VD och Koncernchef
  Datum för nästa rapport är 28 april 2003.
   
   
  Granskningsrapport
   
  Vi har översiktligt granskat bokslutskommunikén för fjärde kvartalet för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) per den 31 december 2002 enligt den rekommendation som FAR utfärdat.
  En översiktlig granskning är begränsad till diskussion med företagets personal och till analytisk granskning av finansiell information och ger således en lägre säkerhet än en revision. Vi har inte utfört någon revision av denna kommuniké och således avger vi inget revisionsuttalande.
  Det har inte kommit fram något som tyder på att bokslutskommunikén för fjärde kvartalet inte uppfyller kraven på delårsrapporter enligt årsredovisningslagen.
  Stockholm den 3 februari 2003
  Carl-Eric Bohlin
  Olof Herolf
  Thomas Thiel
  Auktoriserad revisor
  Auktoriserad revisor
  Auktoriserad revisor
  PricewaterhouseCoopers AB
  PricewaterhouseCoopers AB
  En ordlista för tekniska termer finns i årsredovisningen och på: www.ericsson.com/about
  För att läsa den fullständiga rapporten, gå till: http://www.ericsson.com/investors/12month02-sv.pdf
  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
  länk.

  Om oss

  Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har 99 000 anställda, 54 000 beviljade patent och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 227 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com.