Ericsson redovisar vinst för tredje kvartalet före omstruktureringskostnader

Tredje kvartalet i sammandrag
 • Fakturering SEK 28,0 miljarder - tre kvartal med orderingång större än fakturering
 • Nettoresultat SEK -3,9 miljarder - justerat resultat efter fin. poster SEK 1,0 miljarder
 • Vinst per aktie SEK -0,25
 • Justerad bruttomarginal 35,9% - upp 0,8 procentenheter från förra kvartalet trots svagare USD
 • Rörelseomkostnader i årstakt minskade till SEK 38 miljarder - ned med SEK 4 miljarder från förra kvartalet
 • Kassaflöde före finansieringsaktiviteter SEK 9,1 miljarder - positivt netto av finansiella tillgångar och skulder på SEK 20,5 miljarder
 •  
  Tredje kvartalet
  Andra kvartalet
  SEK miljarder
  2003
  2002
  Förändring
  2003
  Förändring
  Orderingång, netto
  28,1
  20,5
  37%
  28,3
  -1%
  Fakturering
  28,0
  33,5
  -16%
  27,6
  2%
  Justerad
  bruttomarginal (%)
  35,9%
  32,6%
  -
  35,1%
  -
  Justerat rörelseresultat
  1,3
  -3,2
  -
  -0,2
  -
  Justerat resultat efter
  finansiella poster
  1,0
  -3,6
  -
  -0,2
  -
  Nettoresultat
  -3,9
  -5,0
  -
  -2,7
  -
  Vinst per aktie
  -0,25
  -0,41
  -
  -0,17
  -
  Kassaflöde före finansieringsaktiviteter
  9,1
  -2,7
  -
  5,1
  -
  Rörelseomkostnader i
  årstakt
  38
  52
  -27%
  42
  -9%
  Antal anställda
  53 401
  71 723
  -26%
  57 644
  -7%


  Orderingången var större än faktureringen för tredje kvartalet i följd. Orderingången minskade med 1% till SEK 28,1 (20,5) miljarder jämfört med föregående kvartal. Faktureringen under tredje kvartalet ökade 2% jämfört med föregående kvartal till SEK 28,0 (33,5) miljarder. Valutakurseffekter påverkade faktureringen negativt med 9% jämfört med samma period föregående år.


  Den justerade rörelsemarginalen ökade med 0,8 procentenheter till 35,9% (32,6%) jämfört med föregående kvartal som ett resultat av pågående omstruktureringar. Minskningen av rörelseomkostnaderna löper väl enligt plan med en årstakt på SEK 38 (52) miljarder. Justerat resultat efter finansiella poster var SEK 1,0 (-3,6) miljarder jämfört med SEK -0,2 miljarder under andra kvartalet. Valutakurseffekter, netto, hade en negativ inverkan med SEK 0,9 miljarder på rörelseresultatet under kvartalet.


  Minskat rörelsekapital och lägre kundfinansiering var huvudsakliga bidrag till ett positivt kassaflöde före finansieringsaktiviteter på SEK 9,1 (-2,7) miljarder. Den finansiella ställningen stärktes avsevärt. Nettot av finansiella tillgångar och skulder uppgår nu till SEK 20,5 miljarder och betalningsberedskapen är fortsatt hög på SEK 71,4 (66,6) miljarder.


  KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
  "Ericsson visar vinst igen, vilket är en viktig milstolpe, men mycket återstår att göra innan vi når god lönsamhet", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Kostnadsbesparingarna samt förbättringarna i kassaflöde och bruttomarginal har åstadkommits av engagerade medarbetare med en tydlig förståelse för behovet av att kontrollera vårt eget öde.


  Våra mål är tydliga. Vi ska nå en årstakt i rörelseomkostnaderna på SEK 33 miljarder i tredje kvartalet 2004. Vi fortsätter att fokusera på kostnader och att nå världsklass i våra interna processer. Vi ska än snabbare möta kundernas förändrade behov samt utnyttja vårt teknik- och marknadsledarskap. Därigenom ska vi säkerställa den lönsamhet och de kostnadsfördelar som är tillgängliga för marknadsledaren.


  Vi är väl positionerade för att utnyttja nya möjligheter och är stärkta av vår fortsatta ledarposition på marknaden. Vi har vunnit ett antal nyckelkontrakt inom de snabbt växande marknaderna för 3G/EDGE och MMS. Vår mycket starka position inom 2G GSM fortsätter vara en viktig plattform för vidare expansion. Vi ser också ett ökat intresse för vårt starka serviceerbjudande, där professionella tjänster har blivit en naturlig förlängning av våra nätkontrakt.


  I vår föränderliga industri förutsätter ledarskapet en tydlig förståelse för operatörernas och konsumenternas behov på olika marknader. Det kräver en förmåga att kunna stödja operatörerna i lanseringen av nya tjänster, att förstå deras förändrade affärsmodeller och att kunna möta deras höga kvalitetskrav med helhetslösningar. En förutsättning är att vi håller världsklass i interna processer i alla delar av verksamheten", avslutar Carl-Henric Svanberg.


  MARKNADSUTSIKTER
  Tjänster med rika upplevelser för användarna, såsom att sända och ta emot bilder, ladda ner musik, läsa e-post och nyheter med hjälp av mobiltelefonen, tar fart. Detta driver behovet av högre kapacitet och hastighet, förbättrad interoperabilitet och högre tjänstekvalitet i mobilnäten.


  Operatörernas intresse för nya tjänster drivs inte bara av möjligheterna till nya affärer, utan också av att kunna attrahera och behålla kunder som talar mycket i telefon eftersom sådana abonnenter tar till sig nya tjänster tidigt. I dag finns det fler än 160 kommersiellt lanserade MMS-system. Inom MMS har vi en marknadsandel på 50%.


  Bredband i fasta nät erbjuder dramatiskt ökad överföringshastighet och växer starkt. Mobilitet har nått sin fantastiska framgång tack vare fördelarna med bekvämlighet och nåbarhet. Med 3G kombineras mobilitet och bredbandskapacitet, vilket skapar uppenbara nya möjligheter.


  Antalet WCDMA-abonnemang accelererar och vid utgången av tredje kvartalet uppgick de till 1,7 miljoner. Takten i utbyggnaden följer samma mönster som när GSM introducerades för tio år sedan. Många större operatörer har nu datum för sina lanseringar. Inom CDMA-standarden växer antalet CDMA2000-användare snabbt.


  Antalet mobiltelefonabonnemang i världen fortsätter att öka i en takt som gör att de kommer att närma sig 2 miljarder år 2008. Tillväxten är särskilt starkt i Kina, Indien och Ryssland, delvis beroende på sänkta tariffer. I dag är mobiltelefontätheten i världen endast 20% med totalt 1,28 miljarder abonnemang. Mobiltelefontätheten i Asien och Oceanien är endast 12% medan Västeuropa har en täthet på 80% och Nordamerika 51%. Vi förväntar oss att det tillkommer mellan 165 och 180 miljoner nya abonnenter netto i år.


  Industrin är under återhämtning. Operatörerna är framgångsrika i att minska sina skulder och stärker sin finansiella ställning. Fokus ändras gradvis från finansiell omstrukturering till affärsutveckling vilket får oss att tro att marknaden stabiliseras och att den dramatiska marknadsnedgången nu är bakom oss.


  UTSIKTER
  Vi bibehåller vår uppfattning om att världsmarknaden för mobilsystem, mätt i USD, kan komma att minska med mer än 10% i år, jämfört med 2002. Den tillgängliga marknaden för professionella tjänster förväntas fortsätta visa god tillväxt.


  Vi räknar med att behålla våra marknadsandelar inom mobilsystem och professionella tjänster detta år. Men, eftersom vi rapporterar vår fakturering i SEK, kommer den på grund av växelkurseffekter att minska mer än totalmarknaden, vilken mäts i USD. På grund av säsongsvariationer förväntas faktureringen för fjärde kvartalet uppvisa en avsevärd ökning jämfört med tredje kvartalet.


  Vi förväntar oss att marknaden för mobilsystem 2004 kommer att vara i nivå med 2003.


  OMSTRUKTURERING AV VERKSAMHETEN
  Åtgärderna för att minska kostnaderna för sålda varor och tjänster bidrog till en förbättring av den justerade bruttomarginalen till 35,9% (32,6%), en ökning med
  0,8-procentenheter från 35,1% föregående kvartal. Målet om en årstakt i rörelseomkostnader på SEK 38 miljarder uppnåddes ett kvartal tidigare än beräknat. Rörelseomkostnaderna minskade med SEK 4 miljarder jämfört med föregående kvartal. Det tidigare aviserade kostnadsmålet för kostnad sålda varor och tjänster samt rörelseomkostnader för tredje kvartalet 2004 kvarstår.


  Totala kostnader för omstruktureringsåtgärder uppgick till SEK 5,4 miljarder under kvartalet och SEK 12,4 miljarder för niomånadersperioden. De totala omstruktureringskostnaderna för 2003 uppskattas fortfarande till SEK 16,3 miljarder, vilket omfattar samtliga kostnader för annonserade besparingsprogram. Omstruktureringsomkostnadernas påverkan på kassaflödet var SEK 2,7 miljarder i kvartalet.


  Under kvartalet minskade antalet anställda med 4 200 till 53 400 (71 700). Det tidigare målet om att nå 47 000 anställda under 2004 kvarstår.


  KONCERNENS RESULTAT


  FINANSIELL ÖVERSIKT
   
  Resultat


  Såväl orderingång som fakturering var i princip oförändrade jämfört med andra kvartalet. Orderingången var större än faktureringen för tredje kvartalet i följd.


  Orderingången var SEK 28,1 (20,5) miljarder. Jämfört med samma period föregående år ökade orderingången med 37%, huvudsakligen till följd av en avsevärd förbättring av efterfrågan i Kina och Indien. Justerat för valutakurseffekter samt annulleringar av order i tredje kvartalet 2002 var ökningen 16%.


  Ökad orderingång i Västeuropa kompenserade för svagare orderingång i Central- och Östeuropa. Orderingången i Asien och Oceanien minskade något jämfört med andra kvartalet. Nord- och Latinamerika ökade något till följd av ökad orderingång i Latinamerika och en stabil efterfrågan i USA.


  Faktureringen ökade med 2% jämfört med föregående kvartal till SEK 28,0 (33,5) miljarder men minskade med 16% jämfört med samma period föregående år. Justerat för valutakurseffekter minskade faktureringen med 7% jämfört med samma period föregående år. Faktureringen i Asien och Oceanien samt Latinamerika ökade jämfört med föregående kvartal med betydande förbättringar i Kina, Japan och Mexiko. Ökningen motverkades av lägre fakturering i Europa medan faktureringen i Mellanöstern och Afrika fortsatte att utvecklas positivt.


  Bruttomarginalen justerad för omstruktureringskostnader förbättrades för tredje kvartalet i följd till 35,9% (32,6%), en ökning från 35,1% föregående kvartal. De fortsatta kostnadsbesparingarna och ett förbättrat kapacitetsutnyttjande var de huvudsakliga bidragen till förbättringen.


  Justerade rörelseomkostnader minskade med SEK 0,5 miljarder jämfört med föregående kvartal till SEK 9,6 (13,7) miljarder. Rörelseomkostnaderna inkluderar SEK 0,5 miljarder avseende riskavsättningar för kundfinansiering. Årstakten i rörelseomkostnader var SEK 38 (52) miljarder, en reducering från SEK 42 miljarder i andra kvartalet.


  Justerat rörelseresultat var SEK 1,3 (-3,2) miljarder jämfört med SEK -0,2 miljarder föregående kvartal. Justerat resultat efter finansiella poster var SEK 1,0 (-3,6) miljarder jämfört med SEK -0,2 miljarder i andra kvartalet. Nettoeffekten på rörelseresultatet av valutakursförändringar var SEK -0,9 miljarder under kvartalet och SEK -1,5 miljarder för niomånadersperioden, jämfört med kurserna för ett år sedan. Rensat för effekterna av valutasäkringar skulle denna effekt varit SEK -2,2 miljarder för niomånadersperioden.


  Nettoresultatet var SEK -3,9 (-5,0) miljarder för kvartalet. Finansiella kostnader ökade något under kvartalet till följd av höjda räntor bundna till vår kreditvärdering.


  Vinst per aktie uppgick till SEK -0,25 (-0,41).


  Balansräkning och finansiering
  Den finansiella positionen förbättrades avsevärt då nettot av finansiella tillgångar och skulder ökade jämfört med föregående kvartal från SEK 11,0 miljarder till SEK 20,5 (3,8) miljarder. Likvida tillgångar förbättrades med SEK 7,2 miljarder jämfört med andra kvartalet.


  Genomsnittlig kredittid för kundfordringar var 93 (109) dagar, en minskning med åtta dagar jämfört med föregående kvartal. Lageromsättningshastigheten var mer än 5,7 (4,3) gånger.


  Riskexponering för kundfinansiering var oförändrad på SEK 11,8 (24,9) miljarder under kvartalet. Kundfinansieringsfordringar i balansräkningen minskade jämfört med föregående kvartal från SEK 10,0 miljarder till SEK 4,3 (12,7) miljarder, huvudsakligen till följd av erhållna betalningar för försäljningen av konvertibellånet i France Telecom och andra krediter som genomfördes under andra kvartalet. Ett antal kreditåtaganden förföll outnyttjade, vilket minskade utestående kreditåtaganden från SEK 11,0 miljarder i andra kvartalet till SEK 6,7 (14,0) miljarder.


  En lånefacilitet på USD 1 miljard med förfallodatum under 2004 har förlängts till 2007.


  Soliditeten var 34,5% (36,0%) jämfört med 36,0% i slutet av föregående kvartal.


  Kassaflöde
  Kassaflödet före finansieringsaktiviteter förbättrades avsevärt jämfört med föregående kvartal och uppgick till SEK 9,1 (-2,7) miljarder. Betalning för kundkrediter bidrog med SEK 5,3 miljarder netto. Effekten på kassaflödet av investeringar var SEK -0,8 miljarder netto.


  Betalningsberedskapen ökade med SEK 2,6 miljarder jämfört med föregående kvartal till SEK 71,4 (66,6) miljarder. Betalningsberedskapen beräknas uppgå till cirka SEK 70 miljarder vid årets slut, inklusive återbetalningar av lån på SEK 2,2 miljarder som förfaller i fjärde kvartalet.


  RESULTAT PER SEGMENT


  SYSTEM
   
  Tredje kvartalet
  Andra kvartalet
  SEK miljarder
  2003
  2002
  Förändring
  2003
  Förändring
  Orderingång
  26,5
  17,9
  48%
  26,3
  1%
  Mobilnät
  21,5
  12,4
  73%
  20,0
  7%
  Fasta nät
  1,5
  1,8
  -14%
  1,7
  -12%
  Professionella
  tjänster
  3,5
  3,7
  -7%
  4,6
  -24%
   
  Fakturering
  25,9
  30,6
  -15%
  25,2
  3%
  Mobilnät
  19,8
  23,9
  -17%
  18,9
  5%
  Fasta nät
  1,7
  2,4
  -30%
  2,2
  -23%
  Professionella
  tjänster
  4,4
  4,3
  2%
  4,1
  8%
  Justerat
  rörelseresultat
  1,2
  -1,1
  -
  0,6
  -
  Justerad
  rörelsemarginal (%)
  5%
  -4%
  -
  2%
  -


  Orderingången för System ökade till SEK 26,5 (17,9) miljarder jämfört med föregående kvartal. Orderingången för Mobilnät ökade med 7%, huvudsakligen drivet av 3G-order inom både WCDMA och CDMA2000.


  Faktureringen för System ökade med 3% jämfört med andra kvartalet till SEK 25,9 (30,6) miljarder till följd av en stark utveckling inom Professionella tjänster. GSM/WCDMA minskade med 4% jämfört med föregående kvartal och justerat för valutakurseffekter var nedgången 9% jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av WCDMA-utrustning och relaterade installationstjänster, som andel av total fakturering inom Mobilnät, var stabil.


  Faktureringen för Professionella tjänster ökade med 8% jämfört med föregående kvartal till SEK 4,4 (4,3) miljarder och utgör nu 17% av den totala försäljningen inom System. Justerat för valutakurseffekter var ökningen 12% jämfört med samma period föregående år.


  Effekter av omstruktureringsåtgärderna bidrog till ökningen av justerat rörelseresultat till SEK 1,2 (-1,1) miljarder.
   
  ÖVRIGA VERKSAMHETER
   


   
  Tredje kvartalet
  Andra kvartalet
  SEK miljarder
  2003
  2002
  Förändring
  2003
  Förändring
  Orderingång
  2,0
  3,1
  -35%
  2,3
  -13%
  Orderingång exklusive
  avyttringar
  2,0
  2,4
  -17%
  2,3
  -13%
  Fakturering
  2,5
  3,4
  -26%
  2,5
  0%
  Fakturering exklusive
  avyttringar
  2,5
  2,6
  -4%
  2,5
  0%
  Justerat rörelseresultat
  0,1
  -1,2
  -
  -0,3
  -
  Justerat rörelseresultat
  exklusive avyttringar
  0,1
  -0,7
  -
  -0,3
  -
  Justerad rörelsemarginal (%)
  5%
  -35%
  -
  -14%
  -
  Justerad rörelsemarginal
  exklusive avyttringar (%)
  5%
  -27%
  -
  -14%
  -


  Orderingången för jämförbara enheter, exklusive avyttrade enheter, minskade med 17% jämfört med samma period föregående år och med 13% jämfört med andra kvartalet.


  Faktureringen för jämförbara enheter var oförändrad jämfört med såväl samma period föregående år som andra kvartalet och justerat rörelseresultat förbättrades jämfört med andra kvartalet delvis till följd av positiva engångseffekter.
   
  TELEFONER
  Sony Ericsson Mobile Communications (SEMC) rörelseresultat förbättrades under kvartalet. Ericssons andel av resultatet var SEK 0,2 (-0,6) miljarder jämfört med
  SEK -0,2 miljarder i andra kvartalet. Denna förbättring beror på positivt mottagande i marknaden av nya bildtelefoner, förbättringar i leveranskedjan samt ökad intern effektivitet. Jämfört med samma period föregående år ökade leveranserna av GSM-telefoner med 73% och leveranserna till den japanska marknaden ökade med 130%, huvudsakligen som en följd av ökad efterfrågan på bildtelefoner.


  SEMC räknar med att redovisa vinst för andra halvåret 2003. Volymer och fakturering förväntas öka under fjärde kvartalet, men till följd av att andelen lågpristelefoner ökar i produktmixen kan den nuvarande vinstnivån eventuellt inte upprätthållas under nästa kvartal.


  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
   
  Transaktioner med Sony Ericsson Mobile Communications (SEMC)
   


  SEK miljoner
  Tredje kvartalet
   2003
  Tredje kvartalet
  2002
  Försäljning till SEMC
  989
  1 684
  Royalty från SEMC
  145
  61
  Inköp från SEMC
  590
  1 049
   
   
   
  Fordringar på SEMC
  249
  361
  Skulder till SEMC
  495
  1 046


  INFORMATION OM MODERBOLAGET
  Faktureringen för niomånadersperioden uppgick till SEK 1,3 (1,2) miljarder och resultat efter finansiella poster, exklusive omstruktureringskostnader, var SEK 3,5 (0,3) miljarder.


  Större förändringar i bolagets finansiella ställning under niomånadersperioden var ökade kort- och långfristiga kommersiella och finansiella fordringar på dotterbolag med SEK 23,2 miljarder, huvudsakligen finansierade genom ökad intern upplåning med SEK 26,6 miljarder. Vid utgången av kvartalet uppgick kassa och kortfristiga placeringar till SEK 65,3 (59,3) miljarder.


  I enlighet med villkoren i Ericssons Aktiesparplan 2001 fördelades under tredje kvartalet 2 010 687 egna aktier till anställda. Innehavet av egna aktier uppgick den 30 september 2003 till 307 542 178 B-aktier.


  Stockholm den 30 oktober 2003


  Carl-Henric Svanberg
  VD och koncernchef


  Datum för nästa rapport: 6 februari 2004
   
  Granskningsrapport
  Vi har översiktligt granskat niomånadersrapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) per den 30 september 2003 enligt den rekommendation som FAR utfärdat.


  En översiktlig granskning är begränsad till diskussion med företagets personal och till analytisk granskning av finansiell information och ger således en lägre säkerhet än en revision. Vi har inte utfört någon revision av denna delårsrapport och således avger vi inget revisionsutlåtande.


  Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven på delårsrapporter enligt årsredovisningslagen.
  Stockholm den 30 oktober 2003
  Carl-Eric Bohlin
  Bo Hjalmarsson
  Thomas Thiel
  Auktoriserad revisor
  Auktoriserad revisor
  Auktoriserad revisor
  PricewaterhouseCoopers AB
  PricewaterhouseCoopers AB


  En ordlista för tekniska termer finns i årsredovisningen och på: www.ericsson.com/about


  För den fullständiga rapporten ber vi att få hänvisa till:


  FINANSIELLA RAPPORTER OCH ÖVRIG INFORMATION
   
  Finansiella rapporter     Sida


  Resultaträkning för koncernen
  10
  Koncernens balansräkning
  11
  Kassaflödesanalys för koncernen
  12
  Förändring i eget kapital
  13
  Resultaträkning för koncernen isolerade kvartal
  14
   
  Övrig information


  Redovisningsprinciper och rapportering
  15
  Orderingång per segment per kvartal
  16
  Fakturering per segment per kvartal
  17
  Justerat rörelseresultat, rörelsemarginal och
  anställda per segment per kvartal
  18
  Orderingång per marknadsområde per kvartal
  19
  Fakturering per marknadsområde per kvartal
  20
  Extern orderingång per marknadsområde per segment
  21
  Extern fakturering per marknadsområde per segment
  21
  Topp 10 marknader i orderingång och fakturering
  22
  Riskexponering för kundkrediter
  22
  Utveckling av fakturering och omkostnader
  isolerade kvartal
  22
  Övrig information
  23


  Fullständig rapport inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk.

  Om oss

  Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har 99 000 anställda, 54 000 beviljade patent och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 227 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com.

  Prenumerera

  Dokument & länkar