Ericsson vidtar ytterligare åtgärder för att öka konkurrensförmågan på en allt kärvare marknad 
Första kvartalet
Fjärde kvartalet
SEK miljarder
2003
2002
Förändring
2002
Förändring
Orderingång, netto
27,1
41,9
-35%
30,7
-12%
Fakturering
25,9
37,0
-30%
36,7
-30%
Justerad rörelsemarginal (%)
34,1%
31,7%
-
32.6%
-
Justerat rörelseresultat
-3,4
-4,4
-
-2,3
-
Justerat resultat efter
finansiella poster
-3,5
-5,2
-
-2,1
-
Nettoresultat
-4,3
-3,0
-
-8,3
-
Vinst per aktie
-0,27
-0,27
-
-0,58
-
Kassaflöde före
finansieringsaktiviteter
0,7
-4,1
-
1,6
-
Rörelseomkostnader
i årstakt
47
68
-31%
51
-8%
Antal anställda
60 940
82 012
-26%
64 621
-6%


Faktureringen i första kvartalet minskade med 30% jämfört med föregående kvartal. Orderingången minskade med 12%. Bruttomarginalen ökade till följd av lägre priser för komponenter, högre kapacitetsutnyttjande och andra kostnadsminskningar, trots lägre volymer. Minskningen av rörelseomkostnaderna löper väl enligt plan, nu ned till en årstakt på SEK 47 miljarder. Kassaflöde före finansieringsaktiviteter var positivt med minskningar i rörelsekapitalet. Likviditeten var oförändrad med en betalningsberedskap på SEK 66 miljarder.KONCERNCHEFENS KOMMENTARER


"Jag är positivt överraskad över den positiva anda och det starka engagemang som finns bland våra anställda trots vårt tuffa läge och den pågående omstruktureringen. Även om marknadsläget just nu är osäkert, så är de långsiktiga möjligheterna på telekommarknaden uppenbara. Jag är övertygad om att bekvämligheten med mobiltelefoni och fördelarna med 3G kommer att fortsätta locka nya kunder och öka användandet", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson.


"Som branschledare är vår ambition att skapa ett starkt och lönsamt företag, oavsett marknadsfluktuationer. Konjunkturläget har blivit mer osäkert med svagare efterfrågan i det korta perspektivet. Ytterligare åtgärder är därför nödvändiga. Vi är på rätt väg, men mycket mer kan göras för att förenkla vårt sätt att arbeta och för att ytterligare sänka våra kostnader. Min erfarenhet är att ju mer man arbetar med att förbättra och förenkla processer, desto fler möjligheter till ytterligare förbättringar ser man".


"En marknadsledare ska ha marknadens bästa lönsamhet med klara kostnadsfördelar. Vi har redan en ledande marknadsposition, den mest avancerade tekniken och kompetens i världsklass, men vi måste nu förbättra vår interna effektivitet till samma höga nivå".


"Vi är fortsatt fast beslutna att visa vinst under 2003, exklusive ytterligare kostnader för de åtgärder som annonseras i dag. Faktureringen för första kvartalet förväntas bli den lägsta under året, men jag vill att vi ska kunna visa vinst även om försäljningen förblir på den här nivån. Vi vidtar därför åtgärder för att sänka omkostnaderna med ytterligare SEK 5 miljarder per år och kostnaderna för fakturerade varor och tjänster med SEK 8 miljarder. Återbetalningstiden för dessa ytterligare omstruktureringskostnader på SEK 11 miljarder är förhållandevis kort och vi har tillräcklig likviditet för att hantera detta".


"Den pågående omstruktureringen, inklusive aviserad outsourcing, skulle ha minskat antalet anställda till 54 000 vid utgången av detta år. Med våra ytterligare åtgärder kommer vi att närma oss 47 000 anställda nästa år", avslutar Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson.


KOSTNADSMINSKNINGAR OCH OMSTRUKTURERING AV VERKSAMHETEN


Besparingsåtgärderna minskade omkostnaderna i årstakt till SEK 47 miljarder jämfört med SEK 68 miljarder samma kvartal förra året vilket bidrog till att förbättra bruttomarginalen till 34,1%.


De tidigare planerade och aviserade kostnaderna för omstruktureringar år 2003 uppgår till SEK 5,3 miljarder. Under kvartalet uppgick dessa kostnader till SEK 3,2 miljarder av vilka SEK 0,6 miljarder hänförs till nedskrivningar av tillgångar. Av de planerade omstruktureringskostnaderna återstår SEK 2,1 miljarder som förväntas tas i andra kvartalet. Kassaflödet avseende omstrukturering var SEK 2,8 miljarder.


De nya kostnadsbesparingarna kommer att ytterligare minska kostnader för sålda varor och tjänster med cirka SEK 8 miljarder och årliga omkostnader med SEK 5 miljarder. Åtgärderna kommer att vara fullt genomförda vid utgången av tredje kvartalet 2004. Kostnaderna för dessa nya åtgärder beräknas till SEK 11 miljarder. Kassapåverkan av dessa åtgärder uppskattas till cirka SEK 8 miljarder.


De totala omstruktureringskostnaderna för helåret, inklusive nya åtgärder, förväntas uppgå till SEK 16 miljarder. Totalt kassaflöde för omstruktureringsåtgärder, inklusive SEK 7,5 miljarder för kostnader under 2002, beräknas uppgå till cirka SEK 15 miljarder år 2003 och SEK 5 miljarder 2004.


Antalet anställda minskade under perioden med 3 700 till totalt 61 000 vid kvartalets slut. Inklusive alla omstruktureringsåtgärder, outsourcing och avyttringar beräknas antalet anställda minska till cirka 52 000 vid slutet av året. De nya åtgärderna förväntas reducera antalet anställda till 47 000 under 2004.


koncernens resultat


FINANSIELL ÖVERSIKT
 
En konsekvens av att nya svenska redovisningsprinciper tillämpas är att redovisningen av vissa poster i resultaträkningen ändras, vilket framgår under "Redovisningsprinciper". Minoritetsintressen före skatt och resultat före skatt kommer inte att redovisas. Minoritetsintressen redovisas fortsättningsvis netto efter skatt. Nettoresultatet och vinst per aktie kommer inte att påverkas. Balansräkningens uppställning kommer inte att förändras, men redovisade belopp kommer att ändras för vissa poster. Se även omarbetade resultat- och balansräkningar för förra året på sidorna 16 och 17.


 
Resultat


Orderingången var SEK 27,1 miljarder netto efter avdrag för annulleringar om SEK 0,7 miljarder. Detta är en minskning med 35% jämfört med samma kvartal föregående år av vilka 10 procentenheter hänför sig till negativa effekter av växelkursförändringar. Jämfört med fjärde kvartalet minskade orderingången med 12%. Orderingången var större än faktureringen.


Faktureringen uppgick till SEK 25,9 miljarder, en minskning med 30% jämfört med föregående kvartal, vilket kan hänföras till normal säsongsvariation. Minskningen jämfört med samma period föregående år var också 30%, av vilken 7 procentenheter beror på negativa effekter av växelkursförändringar. Justerat för växelkurseffekter ökade Nordamerika något medan flera andra stora marknader var svaga, inklusive Kina, Japan, Storbritannien och Italien.


Bruttomarginalen justerad för omstruktureringskostnader förbättrades jämfört med samma period förra året, från 31,7% till 34,1%. Bruttomarginalen ökade till följd av lägre priser för komponenter, högre kapacitetsutnyttjande och andra kostnadsminskningar, trots lägre volymer.


Justerade omkostnader uppgick till SEK 11,4 miljarder, en minskning med 32% jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoeffekten av balansering av utvecklingskostnader minskade från SEK 1,0 miljarder under första kvartalet föregående år till SEK 0,6 miljarder. Detta beror dels på lägre utvecklingskostnader, dels på status i enskilda utvecklingsprojekt.


Under kvartalet nåddes en uppgörelse i en patenttvist med InterDigital Communications Corporation (IDC). Enligt uppgörelsen kommer Ericsson och Sony Ericsson att betala cirka USD 34 miljoner i royalties till IDC för försäljning under tidigare år. För åren 2003 till och med 2006 kommer Ericsson att betala ett årligt belopp på USD 6 miljoner för försäljning av utrustning inom infrastruktur. Sony Ericsson kommer att betala royalties för varje licensierad produkt som säljs under åren 2003 till och med 2006. Befintliga riskavsättningar avseende patenttvister är tillräckliga för att täcka royalties för tidigare års försäljning.


Justerat rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till SEK -3,4 miljarder. Det är en förbättring med SEK 1 miljard jämfört med samma kvartal föregående år, trots en avsevärt lägre fakturering.


Jämfört med växelkurserna för ett år sedan var nettoeffekten på rörelseresultatet av ändrade valutakurser obetydlig under kvartalet.


Finansnettot var SEK -0,1 miljarder jämfört med SEK -0,8 miljarder samma kvartal föregående år på grund av en stark kassaställning.


Nettoresultatet uppgick till SEK -4,3 miljarder (-3,0). Preliminärt beräknade skatter har resulterat i en genomsnittlig skattesats på 30%. Vinst per aktie efter utspädning var SEK -0,27 (-0,27).


Balansräkning och finansiering


Under kvartalet minskade de totala tillgångarna med SEK 4,1 miljarder, huvudsakligen på grund av lägre kundfordringar. Kassa och skulder förändrades inte nämnvärt och nettokassan är fortfarande nära SEK 6 miljarder. Soliditeten minskade från 36,4% vid slutet av 2002 till 34,9%.


Genomsnittlig kredittid för kundfordringar förbättrades med fem dagar till 109 jämfört med första kvartalet föregående år. Den genomsnittliga kredittiden för kundfordringar ökade med 17 dagar jämfört med föregående kvartal vilket beror på lägre försäljning och säsongsmässigt lägre betalningar. Lageromsättningshastigheten var 4,9 gånger, en ökning från 4,1 gånger jämfört med samma kvartal föregående år.


Under kvartalet minskade riskexponeringen för kundfinansiering från SEK 21,8 miljarder brutto till SEK 20,1 miljarder. Riskavsättningarna har ökat med SEK 0,1 miljarder till 38% av exponeringen (se sidan 23 för mer detaljer). Outnyttjade kreditåtaganden minskade med SEK 1,5 miljarder till SEK 12,5 miljarder.


I februari 2003 sänkte Moody's Ericssons långa kreditbetyg med två enheter till B1. Detta kommer att leda till ökade räntekostnader på SEK 110 miljoner för lån med räntevillkor knutna till ratingen.


Kassaflöde


Kassaflödet före finanseringsaktiviteter var positivt på SEK 0,7 miljarder. Ett kapitaltillskott på SEK 1,4 miljarder till Sony Ericsson motverkades av återbetalning av en pant för pensioner på SEK 1,5 miljarder. Minskade kundfordringar och låga investeringar kompenserade mer än väl för säsongsvariationer i lager och leverantörsskulder. Betalningsberedskapen var fortsatt hög på SEK 66 miljarder.


RESULTAT per segment
 
Som en konsekvens av att en ny rekommendation för segmentrapportering tillämpas har en översyn gjorts av segmentet Övriga verksamheter. För att öka transparensen kommer enbart kommersiella aktiviteter att inkluderas i segmentet Övriga verksamheter. Interna serviceenheter har därför överförts från Övriga verksamheter till System, eftersom den absoluta merparten av tjänsterna utförs för detta segment. Detta förklaras närmare under "Redovisningsprinciper". Detta kommer att minska rapporterad orderingång och försäljning för Övriga verksamheter och minska  det belopp som elimineras för försäljning mellan segment. Antal anställda i dessa serviceenheter kommer att rapporteras under System. Omräknad segmentsrapportering återfinns på sidorna 19 och 20.


SYSTEM
 
Orderingång och försäljning avseende Utrustning och Professionella tjänster redovisas nu var för sig. Liksom tidigare delas försäljning av utrustning, inklusive installation, upp i Mobilnät och Fasta nät.


 
Första kvartalet
Fjärde kvartalet
SEK miljarder
2003
2002
Förändring
2002
Förändring
Orderingång
25,0
37,7
-34%
28,5
-12%
Mobilnät
17,5
29,3
-40%
20,9
-16%
Fasta nät
2,0
2,7
-26%
1,9
4%
Professionella
tjänster
5,5
5,7
-2%
5,7
-3%
 
Fakturering
24,0
33,3
-28%
33,2
-28%
Mobilnät
17,6
25,6
-31%
24,7
-28%
Fasta nät
1,9
3,3
-42%
3,0
-38%
Professionella
tjänster
4,4
4,5
-1%
5,5
-20%
Justerat
rörelseresultat
-2,1
-2,8
-
-0,3
-
Justerad
rörelsemarginal (%)
-9%
-8%
-
-1%
-


Orderingången för System minskade jämfört med samma kvartal föregående år huvudsakligen på grund av att operatörer fortsätter att vara återhållsamma med investeringar. Nedgången på 34% inkluderar tio procentenheter från negativa effekter av valutakursförändringar och sju procentenheter till följd av lägre orderingång för TDMA och PDC. Orderingången för GSM/WCDMA-spåret minskade med 28%. Professionella tjänster ökade dock efter justering för valutakursförändringar.


Orderingången i Västeuropa och Brasilien var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år, medan orderingången minskade i alla andra regioner.


Orderingången för GSM/WCDMA minskade med 10% jämfört med föregående kvartal medan övrig mobilutrustning, inklusive CDMA, minskade ännu mer. Orderingången för Professionella tjänster minskade 3% jämfört med föregående kvartal, huvudsakligen på grund av säsongseffekter.


Orderingången i Latinamerika förbättrades jämfört med föregående kvartal, huvudsakligen till följd av order på GSM- och EDGE-utrustning i Brasilien. Efterfrågan i USA och Kina var svag medan de flesta andra marknaderna i Asien klarade sig relativt bra. Marknaderna i regionen Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) var i huvudsak svag med undantag för Storbritannien och Spanien.


Av nedgången på 28% för Systemfaktureringen jämfört med samma kvartal föregående år var sju procentenheter relaterade till negativa effekter av valutakursförändringar. Faktureringen för GSM/WCDMA-spåret minskade med 12%, vilket är mindre än nedgången för den totala mobilsystemmarknaden. TDMA och PDC minskade med nästan 90%. Faktureringen för TDMA och PDC svarar nu för mindre än 5% av Systemfaktureringen. Försäljningen av WCDMA-utrustning och relaterade installationstjänster utgjorde 12% av faktureringen av mobilnät.


Trots att faktureringen inom System var nära SEK 10 miljarder lägre jämfört med samma kvartal föregående år så minskade förlusterna med SEK 0,7 miljarder till ett justerat rörelseresultat på SEK -2,1 miljarder. Exklusive riskavsättningar för kundkrediter på SEK 0,1 miljarder (0,6) blev resultatet SEK -2,0 miljarder (-2,2). Resultat före riskavsättningar för kundkrediter var SEK 2,4 miljarder lägre än i föregående kvartal, främst på grund av den SEK 9,2 miljarder lägre försäljningen.
 
ÖVRIGA VERKSAMHETER
 
Internfakturering från interna servicefunktioner såsom IT- och fastighetstjänster har nu exkluderats från Övriga verksamheter, vilket också minskar storleken på det belopp som elimineras för försäljning mellan segment. Antalet anställda inom dessa servicefunktioner rapporteras under System, eftersom den absoluta merparten av tjänsterna utförs för detta segment. Övriga verksamheter inkluderar nu följande kommersiella verksamheter: Försvarssystem, kabelverksamhet, företagssystem, mobilplattformar och Bluetooth.
 


 
Första kvartalet
Fjärde kvartalet
SEK miljarder
2003
2002
Förändring
2002
Förändring
Orderingång
2,6
4,9
-47%
2,6
1%
Orderingång exklusive
avyttringar
2,6
3,8
-31%
2,5
5%
Fakturering
2,4
4,3
-45%
3,9
-39%
Fakturering exklusive
avyttringar
2,4
2,9
-17%
3,8
-38%
Justerat rörelseresultat
-0,5
-1,3
-
-1,2
-
Justerat rörelseresultat
exklusive avyttringar
-0,5
-0,7
-
-1,2
-
Justerad rörelsemarginal
(%)
-21%
-31%
-
-32%
-
Justerad rörelsemarginal
exklusive avyttringar  (%)
-21%
-24%
-
-31%
-


Justerat för avyttringen av delar av Microelectronics samt överföringen av telefonverksamheten i Kina till SEMC ökade orderingången med 5% från föregående kvartal medan faktureringen minskade med 38%. Nedgången i försäljningen gäller främst försvarssystem och mobilplattformar. Justerat rörelseresultat förbättrades dock jämfört med föregående kvartal, huvudsakligen till följd av bättre resultat inom företagssystem och en minskning av underskottet i supportenheter i fjärde kvartalet. Förbättringen i resultatet jämfört med samma kvartal föregående år beror på en positiv utveckling inom företagssystem och avyttringen av delar av Microelectronics.


Under kvartalet avyttrades verksamheten inom optoelektronik till Northlight Optronics, vilket är i linje med fokuseringen på kärnverksamheten. Totalt 48 anställda överfördes i samband med försäljningen.
 
TELEFONER


Under kvartalet levererade Sony Ericsson Mobile Communications (SEMC) 5,4 miljoner enheter, vilket är en minskning med 7% jämfört med första kvartalet 2002. Försäljningen minskade med 35% jämfört med föregående kvartal och med 28% jämfört med samma kvartal föregående år beroende på lägre volymer och prispress. Leveranserna av TDMA-telefoner minskade med mer än 90% jämfört med samma kvartal föregående år, vilket är i linje med den planerade utfasningen av TDMA-produkter. Under kvartalet ökade leveranserna av GSM-telefoner med 30% tack vare nya modeller. Den planerade förändringen i produktmixen och ökad prispress har lett till ett lägre genomsnittligt försäljningspris.


Trots att SEMC rapporterar en förlust för första kvartalet väntas volymer och fakturering öka andra kvartalet till följd av lansering av nya modeller i Japan och för GSM/GPRS-marknaden. SEMCs mål är att visa vinst för helåret.


Ericssons 50-procentiga andel av resultatet före skatt var SEK -0,5 miljarder för första kvartalet och redovisas under "Andelar i JV och intresseföretags resultat".


TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
 
Sony Ericsson Mobile Communications (SEMC)
 
 


SEK miljoner
Första kvartalet 2003
Första kvartalet 2002
Försäljning till SEMC
576
1 201
Royalty från SEMC
56
87
Inköp från SEMC
265
605
Aktieägartillskott
1 384
 
 
 
 
Fordringar på SEMC
541
730
Skulder till SEMC
115
1 422


MARKNADSUTSIKTER


Antalet mobiltelefonabonnenter fortsätter att öka i en takt som gör att de kommer att överstiga 1,5 miljarder inom tre år. Vi förväntar oss att det tillkommer mellan 165 och 180 miljoner abonnenter netto i år, varav cirka 44 miljoner under första kvartalet.


Vi uppskattar att 98 miljoner mobiltelefoner levererades under första kvartalet och vi tror fortfarande att volymerna kommer att öka med 10% till över 430 miljoner enheter i år.


Det är oklart hur den svagare världsekonomiska situationen påverkar mobiloperatörernas investeringsplaner när det gäller infrastruktur. Fortsatt svag efterfrågan på system är den troliga effekten på kort sikt när operatörerna fortsätter att minska sina kapitalinvesteringar.


Förra kvartalet indikerade vi att vi trodde att marknaden för mobilsystem, mätt i USD, skulle kunna komma att minska med så mycket som 10% i år. Osäkerheten i världsekonomin har ökat och flera operatörer minskar sina investeringar. Detta innebär att marknaden för mobilsystem kan komma att minska med mer än 10% i år.


Operatörerna strävar efter att minska sina totala kostnader, vilket stimulerar marknaden för outsourcing av nätrelaterade aktiviteter. Detta är en trend som vi tror kommer att hålla i sig och understryker vår förväntan om att den tillgängliga marknaden för professionella tjänster växer med mer än 10% per år, mätt i USD.


UTSIKTER


Vi räknar med att bibehålla våra marknadsandelar inom mobilsystem och professionella tjänster detta år. Men eftersom vi rapporterar vår fakturering i SEK, kommer den att minska mer än totalmarknaden, huvudsakligen till följd av växelkurseffekter. Avyttringar och nedläggning av vissa verksamheter till följd av våra omstruktureringsaktiviteter kommer också att minska vår fakturering.


Vi har tidigare sagt att vi planerade för att visa vinst någon gång under 2003. I det scenariot räknade vi inte med ytterligare omstruktureringskostnader. Vi förblir fast beslutna att visa vinst 2003 exklusive tillkommande kostnader för de åtgärder som annonserats i dag. Kraften och tempot i våra kostnadsbesparingar stärker oss i vår övertygelse om att vi är på rätt väg.


För andra kvartalet tror vi att faktureringen kommer att öka något jämfört med första kvartalet.


INFORMATION OM MODERBOLAGET


Verksamheten i moderbolaget består huvudsakligen av koncernlednings- och moderbolagsbolagsfunktioner. Även verksamheter som bedrivs i kommission av Ericsson Treasury Services AB och Ericsson Finance AB rörande internbank och administration av kundkrediter ingår. Moderbolaget har filial- och representationskontor i 16 (15) länder.


Faktureringen för helåret uppgick till SEK 0,5 (0,3) miljarder och resultat efter finansiella poster var SEK 1,1 (0,3) miljarder.


Större förändringar i bolagets finansiella ställning var:
 •         Ökade kort- och långfristiga kommersiella och finansiella fordringar från dotterbolag med SEK 21,5 miljarder.
 •         En ökning av kassa och kortfristiga placeringar med SEK 2,6 miljarder.


 • Dessa ökningar finansierades huvudsakligen genom ökad intern upplåning med SEK 22,0 miljarder och ökade övriga kortfristiga skulder med SEK 2,4 miljarder. Vid utgången av kvartalet uppgick kassa och kortfristiga placeringar till sammanlagt SEK 61,9 (59,3) miljarder.


  I enlighet med villkoren i aktiesparprogrammet för Ericssonanställda fördelades under fjärde kvartalet 1 603 813 egna aktier till anställda som lämnade Ericsson. Ytterligare 191 100 aktier såldes under första kvartalet för att täcka sociala avgifter relaterade till aktiesparprogrammet. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 mars 2003 till
  152 565 365 B-aktier.


  Ericssons bolagsstämma beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för 2002.


  Bolagsstämman godkände en ny aktiesparplan för de anställda om 158 miljoner nya aktier.


  Bolagsstämman godkände också en tillfällig ökning i arvodet till styrelsens ordförande om SEK 5,5 miljoner för vart och ett av åren 2002 och 2003.


  Den 8 april efterträdde Carl-Henric Svanberg Kurt Hellström som Ericssons verkställande direktör och koncernchef. Årslönen för den nye VDn och koncernchefen utgörs av en fast lönedel på SEK 12 miljoner och en rörlig lönedel på upp till 80% av den fasta lönen. Pensionsförmånen är premiebaserad med en årlig premie om 35% av summan av den fasta lönedelen plus 50% av den rörliga lönedelen. VDn och koncernchefen har rätt att gå i pension vid 60 års ålder. Avgångsvederlag utgörs av två årslöner. Övriga förmåner är inte materiella.


  REDOVISNINGSPRINCIPER
  Se sidan 12


  Stockholm den 29 april 2003


  Carl-Henric Svanberg
  VD och koncernchef


  Datum för nästa rapport: 18 juli 2003


  Granskningsrapport
  Vi har översiktligt granskat delårsrapporten för första kvartalet för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) per den 31 mars 2003 enligt den rekommendation som FAR utfärdat.
  En översiktlig granskning är begränsad till diskussion med företagets personal och till analytisk granskning av finansiell information och ger således en lägre säkerhet än en revision. Vi har inte utfört någon revision av denna delårsrapporten och således avger vi inget revisionsuttalande.
  Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten för första kvartalet inte uppfyller kraven på delårsrapporter enligt årsredovisningslagen.
  Stockholm den 29 april 2003


  Carl-Eric Bohlin
  Bo Hjalmarsson
  Thomas Thiel
  Auktoriserad revisor
  Auktoriserad revisor
  Auktoriserad revisor
  PricewaterhouseCoopers AB
  PricewaterhouseCoopers AB
  En ordlista för tekniska termer finns i årsredovisningen och på: www.ericsson.com/about


  För att läsa den fullständiga rapporten, gå till:
   
  FINANSIELLA RAPPORTER OCH ÖVRIG INFORMATION


  Finansiella rapporter   Sida


  Resultaträkning för koncernen
  12
  Koncernens balansräkning
  13
  Kassaflödesanalys för koncernen
  14
  Eget kapital för koncernen
  15
  Resultaträkning för koncernen
  2002 omarbetad för ändring av
  redovisningsprincip
  16
  Koncernens balansräkning 2002
  omarbetad för jämförbarhet
  17
   
  Övrig information


  Ändrade redovisningsprinciper
  och rapportering
  18
  Orderingång per segment per kvartal
  19
  Fakturering per segment per kvartal
  19
  Justerat rörelseresultat, rörelsemarginal
  och anställda per segment per kvartal
  20
  Orderingång per marknadsområde
  per kvartal
  21
  Fakturering per marknadsområde
  per kvartal
  21
  Extern orderingång per marknadsområde
  per segment
  22
  Extern fakturering per marknadsområde
  per segment
  22
  Topp 10 marknader i orderingång
  och fakturering
  23
  Riskexponering för kundkrediter
  23
  Övrig information
  24


  Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.
   

  Om oss

  Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har 99 000 anställda, 54 000 beviljade patent och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 227 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com.

  Prenumerera

  Dokument & länkar