Ericssons bolagsstämma beslutade om överlåtelse av egna aktier med anledning av beslutet om Globalt Aktieincitamentsprogram 2001

Vid ordinarie bolagsstämma i Ericsson beslutades i dag, så som föreslagits av styrelsen, och i enlighet med tidigare fattade beslut, om överlåtelse av egna aktier för att täcka vissa utgifter som uppstår i samband med bolagets Globala Aktieincitamentsprogram 2001 för anställda.
Vid ordinarie bolagsstämma 2001 beslöts om överlåtelse av egna aktier i samband med införande av ett Globalt Aktieincitamentsprogram. Beslutet innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 31 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med programmet. Enligt bolagsstämmans beslut skulle sådan överlåtelse ske före ordinarie bolagsstämma 2002. Ingen överlåtelse av aktier i enlighet med beslutet hade skett före ordinarie bolagsstämma 2002, då nytt beslut fattades att bolaget skulle äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2003 överlåta aktier enligt ovan. Till och med dagens datum hade i enlighet med beslutet 508 535 aktier överlåtits.


Bolagsstämman har i anledning härav fattat beslut om att bolaget skall äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2004, överlåta högst 30 491 465 aktier av serie B i bolaget, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av bolagets Globala Aktieincitamentsprogram 2001. Sådan överlåtelse av aktier skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.


Baserat på aktiens marknadspris och bolagets resultat och balansräkning per den 31 december 2002, skulle en försäljning av 30 491 465 aktier förbättra likviditeten med 186 miljoner kronor och öka soliditeten med 0,1 procentenheter. Överlåtelse av aktier enligt beslutet skulle inte påverka bolagets resultat eftersom ersättningen går mot eget kapital. Antalet utestående aktier skulle öka, motsvarande 0,19 procent av det totala antalet utestående aktier per den 31 december 2002. Ericsson innehar i dag 152 565 365 egna aktier.
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag. Läs mer på http://www.ericsson.com/press

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har 99 000 anställda, 54 000 beviljade patent och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 227 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com.

Prenumerera