Ericssons rapport för andra kvartalet och villkoren för nyemissionen

 


PRO FORMA (förutom vinst per aktie)
Andra kvartalet
Sex månader
SEK b.
2002
2001
Förändring
2002
2001
Förändring
Orderingång
35,3
54,4
-35%
 
77,2
123,7
-38%
- System
31,2
51,0
-39%
68,9
113,8
-39%
- Övrig verksamhet
6,3
6,2
2%
12,6
15,2
-17%
Fakturering
38,5
55,5
-31%
 
75,5
105,3
-28%
- System
34,8
51,1
-32%
68,1
95,4
-29%
- Övrig verksamhet
6,0
7,5
-20%
11,7
15,5
-24%
Justerat rörelseresultat 1)
-2,7
-4,0
 
 
-7,2
-8,4
 
- System
-0,9
0,5
-3,7
2,4
- Telefoner
-0,4
-4,5
-0,4
-10,0
- Övrig verksamhet
-1,0
0,4
-2,4
-0,2
- Ej allokerade
-0,4
-0,4
-0,7
-0,6
Justerad rörelsemarginal 1)
-7%
-7%
 
 
-10%
-8%
 
- System
-3%
1%
-5%
3%
- Övrig verksamhet
-16%
5%
-20%
-2%
Justerat resultat före skatt 1)
-3,5
-5,1
 
 
-8,9
-10,0
 
Nettoresultat
-3,5
-14,1
 
 
-7,2
-13,6
 
Vinst per aktie, efter utspädning (SEK)
-0,34
-1,81
 
 
-0,72
-1,75
 
Kassaflöde före finansiella aktiviteter
-2,0
2,9
 
 
-6,0
-15,4
 
Antal anställda
 
 
 
 
76 221
94 146
 
1)  Justerad för:
      - Realisationsvinst, Juniper Networks
-
-
-
5,5
      - Icke-operationella realisationsvinster
0,0
0,0
0,1
0,0
      - Omstruktureringskostnader, netto
-1,5
-15,0
-1,5
-15,0


 
 
KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
"Vi fortsätter att planera för att åter nå lönsamhet någon gång under 2003. Till följd av vår sänkta marknadsutsikt för året har vi intensifierat de kostnadsbesparingar som inleddes förra året och som nu nått avsevärt längre än väntat," säger Kurt Hellström, VD och koncernchef för Ericsson.


"Vi kommer att fortsätta minska våra kostnader till dess att vi kan nå nollresultat även med en så låg försäljningsnivå som cirka SEK 120 miljarder. Vid utgången av nästa år räknar vi med en tillräckligt låg kostnadsbas för att vända resultatet till vinst. Vår strategi är att fokusera på de två huvudsakliga systemspåren - GSM/WCDMA och CDMA/CDMA2000 - och den lovande marknaden för tjänster. Under kvartalet tog vi ytterligare två viktiga order för tjänster inom nätverksdrift."


"Trots att Sony Ericsson rapporterar en förlust för kvartalet tror vi på potentialen i detta joint venture."


"Vi har gjort betydande framsteg för att säkerställa genomförandet av nyemissionen genom att Investor, Industrivärden och flera andra investerare har åtagit sig att teckna aktier för upp till SEK 10 miljarder. Dessutom har en grupp banker åtagit sig att garantera återstående SEK 20 miljarder. Som ett resultat av detta är nu hela nyemissionen på SEK 30 miljarder fullt garanterad."


"Med intensifierade kostnadsbesparingar, en starkare balansräkning och vår förstklassiga kundbas, är vi övertygade om att vi har rätt strategi för att återställa vår lönsamhet och säkerställa vårt ledarskap i en industri med långsiktig tillväxt."


MARKNADSUTSIKTER
Vi är övertygade om att global telekommunikation, i synnerhet trådlös kommunikation, är en tillväxtmarknad på lång sikt.


Trots att den starka abonnenttillväxten fortsätter, så förväntas efterfrågan på mobila system och telefoner att vara fortsatt svag åtminstone en bra bit in på nästa år. Många operatörer möter ökade finansieringssvårigheter på grund av sänkta kreditbetyg och tryck från kapitalmarknaden att förbättra kassaflödet och minska skuldnivåerna. Till följd av detta minimerar operatörerna sina telefonsubventioner och begränsar sin nätutbyggnad, vilket har en negativ effekt på hur ofta kunderna byter ut sina telefoner och på tjänstekvaliteten i näten.


I enlighet med våra preliminära uppskattningar tillkom ungefär 45 miljoner nya mobilabonnenter under andra kvartalet. Med hänsyn tagen till denna takt, förväntar vi oss att antalet nya abonnenter netto kommer att ligga i det lägre intervallet av våra prognoser för innevarande år på 175 till 215 miljoner nya abonnenter. Detta är fortfarande i linje med vår långsiktiga prognos om 1,8 miljarder abonnenter år 2007.


I vår rapport för första kvartalet indikerade vi att marknaden för mobila system skulle minska med mer än 10 procent innevarande år. Vår bedömning av operatörers investeringsplaner indikerar att marknaden kommer att minska med mer än 15 procent i år. Detta avspeglas i utvecklingen av vår orderingång och fakturering under kvartalet.


Med den låga utbytestakten uppskattar vi att volymen för levererade mobiltelefoner var oförändrad jämfört med första kvartalet med 85 miljoner telefoner. Vi förväntar oss nu att mobiltelefonmarknaden kommer att vara oförändrad eller minska något jämfört med förra årets 390 miljoner telefoner. Vi hade tidigare uppskattat marknaden till 400-420 miljoner i år.


Vår övergripande syn på marknaden för fasta nät innevarande år är oförändrad med en förväntad minskning på mer än 20 procent. Vi förväntar oss dock att marknaden för traditionella fastnätsväxlar minskar ännu mer än de tidigare uppskattade 40 procenten.
Kostnadsminskningar och omstrukturering av verksamheten
Under 2001 initierade vi omfattande besparingsprogram, vilka intensifierades i år och nu genomförs snabbare än planerat.


Vi fortsätter att anpassa företaget till den nuvarande marknadssituationen. Kostnadsbesparingarna i vårt Effektivitetsprogram implementerades fullt ut under första kvartalet 2002, vilket resulterar i årliga besparingar på SEK 20 miljarder. Kostnadsbesparingsåtgärder på ytterligare SEK 20 miljarder per år planeras att genomföras till och med första kvartalet 2003. Ytterligare åtgärder för SEK 10 miljarder i årliga besparingar planeras ge full effekt vid utgången av tredje kvartalet 2003. Vid slutet av 2003 förväntar vi oss att ha rörelseomkostnader på en nivå som möjliggör ett nollresultat även med en försäljningsnivå om cirka SEK 120 miljarder per år, men vårt mål är att vända resultatet till vinst någon gång under nästa år.


Totala omstruktereringskostnader år 2002 och 2003 för att minska rörelseomkostnader och kostnad sålda varor uppskattas till SEK 17,5 miljarder, av vilka de intensifierade besparingsåtgärderna står för en ökning på SEK 7,0 miljarder.


Nyemission
Med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämma som hölls den 6 juni 2002 har styrelsen för Ericsson nu fastställt villkoren för nyemissionen.


De som på avstämningsdagen den 13 augusti 2002 är registrerade som aktieägare i Ericsson har rätt att teckna en ny aktie av serie B för varje aktie av serie A eller B. Emissionskursen är SEK 3,80 per aktie. Motsvarande villkor erbjuds innehavare av bolagets amerikanska depåbevis ("ADS") som handlas på Nasdaq. Erbjudandet förväntas inbringa cirka SEK 30 miljarder före emissionskostnader.


På grund av den negativa inställningen i aktiemarknader i allmänhet och telekombranschen i synnerhet, och för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av nyemissionen, har styrelsen för Ericsson beslutat att garantera nyemissionen i sin helhet.


Industrivärden och Investor, representerande 7,4 procent av aktiekapitalet och 66,7 procent av rösterna, har tillsammans åtagit sig att teckna sig för SEK 8 miljarder i nyemissionen. Därutöver har Alecta, Skandia Liv, Andra AP-fonden och Tredje AP-fonden, representerande 7,0 procent av de aktier som berättigar till deltagande i nyemissionen, åtagit sig att teckna sina respektive andelar av nyemissionen, tillsammans motsvarande drygt SEK 2 miljarder.


Återstående SEK 20 miljarder garanteras av ett konsortium av banker bestående av Morgan Stanley, SEB/Enskilda Securities, Goldman Sachs International, Handelsbanken Securities och Schroder Salomon Smith Barney.


Tidplanen och närmare detaljer kring nyemissionen finns beskrivna i ett separat pressmeddelande.


Företaget kommer att använda intäkterna från nyemissionen till återbetalning av skulder och för att finansiera intensifierade omstruktureringsaktiviteter, varefter betalningsberedskap och soliditet förväntas vara på minst samma nivå som idag.


OPERATIV OCH FINANSIELL ÖVERSIKT
Resultatet redovisas i två format, legalt och proforma. Det legala formatet baseras på Redovisningsrådets principer (se under Redovisningsprinciper) och föregående år har räknats om på grund av konsolideringen av finansbolag som tidigare redovisats som intressebolag. Proformaredovisningen används för att underlätta jämförelser mellan åren. Den speglar verksamhetens resultat som om balansering av utvecklingskostnader gjorts löpande och med resultatet från de verksamheter som 1 oktober, 2001, överfördes till Sony Ericsson rapporterat som del i "Andelar i JV och intresseföretags resultat".
 
Kommentarerna nedan avser proformaredovisningen om ej annat anges.


System
Orderingången minskade med 17 procent och faktureringen ökade med fyra procent jämfört med första kvartalet 2002. Jämfört med andra kvartalet föregående år minskade orderingången med 39 procent och faktureringen med 32 procent.


Försäljning av systemintegration, driftstöd samt kundstöd svarar nu för 14 procent av faktureringen för System och ökade med mer än 15 procent jämfört med andra kvartalet föregående år.
 
Mobilsystem
Faktureringen inom GSM/WCDMA minskade med 13 procent jämfört med andra kvartalet föregående år, vilket innebar att vi behåller vår ledande marknadsposition.


Jämfört med första kvartalet ökade faktureringen i USA med nära 50 procent, vilket beror på övergången från TDMA till GSM/GPRS. I Japan genomförde J-Phone enligt plan en förlansering av ett WCDMA-nät som levererats av Ericsson och som väntas lanseras kommersiellt i december 2002. Ett växande antal kunder har lanserat MMS-tjänster i Europa och Asien. Vi har vunnit fler än 30 kommersiella avtal och fler än 90 MMS-försök pågår.
 
Flertjänstnät
Orderingång och fakturering fortsatte att minska, huvudsakligen på grund av en svag marknad för traditionella kretskopplade växlar i Latinamerika och Västeuropa. Nedgången jämfört med andra kvartalet föregående år uppgår till cirka 60 procent både för orderingång och fakturering. Med vår nya organisationsstruktur kommer vi att minska vår exponering inom traditionella fastnätsväxlar medan vi fortsätter att stödja våra kunders övergång till nästa generations paketväxlade nät.


Telefoner
Som tidigare meddelats redovisas vår 50-procentiga vinstandel från Sony Ericsson Mobile Communications under "Andelar i JV och intresseföretags resultat". Kvarvarande verksamheter, inklusive tekniklicensiering och telefontillverkningen i Kina, redovisas under "Övriga verksamheter".
 
Sony Ericsson Mobile Communications (SEMC)
Ett högt genomsnittligt försäljningspris bibehölls med en fakturering på SEK 8,8 miljarder och 5 miljoner sålda telefoner. Samriskbolaget rapporterade dock en förlust på SEK 0,8 miljarder till följd av lägre volymer, vissa produktförseningar och ökade marknadsföringskostnader till följd av såväl lansering av nya produkter som varumärkesbyggande aktiviteter.


Övriga verksamheter
Orderingången för övriga verksamheter var oförändrad både jämfört med första kvartalet i år och med andra kvartalet föregående år. Faktureringen ökade något jämfört med föregående kvartal men minskade med 20 procent jämfört med samma period föregående år med minskningar för alla enheter utom försvarsverksamheten. Rörelsemarginalen var -16 procent främst beroende på lägre försäljningsvolymer för komponenter, kabel och företagssystem.


Verksamheten för mobilplattformar fortsatte att utvecklas och har hittills tecknat sex avtal om tekniklicensiering. Verksamheterna för mobilplattformar och Bluetooth når ännu inte nollresultat eftersom vi fortsätter att investera i dessa nya verksamheter.


Omstrukturering av kabelverksamheten samt verksamheten för företagssystem fortsätter och vi har tecknat ett avtal med Infineon för försäljning av stora delar av Microelectronics.


KONCERNENS RESULTAT


Resultat
Bruttomarginalen ökade till 33 procent under kvartalet, vilket delvis beror på minskade kostnader för överkapacitet.


Rörelseomkostnader (exklusive omstruktureringskostnader) var 28 procent lägre jämfört med andra kvartalet föregående år och SEK 2,1 miljarder lägre jämfört med föregående kvartal. Detta speglar fortsatta framgångar med våra kostnadsbesparingar.


Resultatet för kvartalet har belastats med SEK 1,5 miljarder netto i omstruktureringskostnader. För de löpande kostnadsbesparingarna hänför sig SEK 0,4 miljarder till försäljningskostnader och SEK 1,3 miljarder till rörelseomkostnader. En positiv nettoeffekt på SEK 0,2 miljarder hänförde sig till omstrukturering och utfasning av vår tidigare mobiltelefonverksamhet. Eftersläpande kostnader om SEK 1,6 miljarder för lagernedskrivning, utskrotning och garantikostnader uppvägdes av en försäkringsersättning på SEK 1,8 miljarder för skador i samband med en brand i en leverantörs fabrik. Ersättningen , vilken ej redovisades som intäkt 2001, har nu resultatförts efter avslutad förhandling.


Nettoeffekten på vinst före skatt för balansering och avskrivning av utvecklingskostnader var SEK -0,2 miljarder under kvartalet (SEK 0,2 miljarder). Dock uppgick nettoeffekten i den legala redovisningen till SEK 1,0 miljarder till följd av lägre avskrivningar, eftersom balanseringen där påbörjades 1 januari 2002.


Nettoeffekten av valutakursförändringar var positiv och uppgick till SEK 0,8 miljarder jämfört med året innan.


Realisationsförluster på SEK 0,3 miljarder består huvudsakligen av kostnader för avvecklad utrustning och resultat av aktieförsäljning. Icke-operationella realisationsvinster var obetydliga.


Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat uppgick till SEK -0,5 miljarder av vilka SEK -0,4 miljarder hänförs till Sony Ericsson Mobile Communications. Finansnettot förbättrades till SEK -0,6 miljarder, jämfört med SEK -0,8 miljarder föregående kvartal, till följd av lägre nettoskuldsättning.


Justerat resultat före skatt uppgick till SEK -3,5 miljarder för kvartalet jämfört med SEK -5,4 miljarder föregående kvartal och SEK -5,1 miljarder motsvarande period föregående år. Justerat resultat före skatt i vår legala redovisning var SEK -2,4 miljarder (-5,3). Skillnaden mellan pro forma och legal redovisning beror på balansering av utvecklingskostnader.


Vinst per aktie efter utspädning i den legala redovisningen var SEK -0,72 (-1,75).


Balansräkning och finansiering
Vår totala kundkreditexponering, brutto, var oförändrad jämfört med föregående kvartal och uppgick till SEK 27,7 miljarder. De totala riskavsättningarna för kundkrediter i slutet av kvartalet uppgick till SEK 6,6 miljarder.


Detta kvartal redovisar vi också outnyttjade åtaganden avseende kundfinansiering. Våra kreditåtaganden villkoras av kundernas förmåga att möta framtida operationella och finansiella kriterier. I vissa fall kan ökad finansiering bli tillgänglig för kunderna när de tecknar ytterligare kontrakt med oss.


Vårt mål är att finna alternativa finansieringskällor för våra kunder innan kreditåtagandena utnyttjas. Ericsson garanterar i vissa fall sådana krediter gentemot långivaren. Vi försöker även placera kreditportföljer hos externa långivare.


Outnyttjade kundfinansieringsåtaganden uppgick vid kvartalets slut till SEK 25,3 miljarder.


Utnyttjandet av kreditåtaganden är kopplade till våra produktleveranser och sker därför utspritt över tiden. Då återbetalningar av lån och omvandling av lån till garantier vanligtvis balanserar utnyttjade kundfinansieringsåtaganden är vår erfarenhet att nettoexponeringen inte har förändrats markant vid nuvarande omfattning av kreditåtaganden.


Återbetalning av lån och negativt kassaflöde före finansiella aktiviteter resulterade i en kassaminskning med SEK 8,4 miljarder under kvartalet. Betalningsberedskapen var 27 procent jämfört med 36 procent vid utgången av mars. Soliditeten förbättrades med en procentenhet från slutet av föregående kvartal.


Moody's och Standard and Poor's långfristiga rating är Baa3 respektive BBB, och kortfristig rating är P-3 respektive A-3. Båda instituten nedgraderade Ericsson under andra kvartalet. Nedgraderingar ökar våra räntekostnader och kan komma att medföra att säljoptioner för kundfinansiering utnyttjas av långivare. Nedgraderingen kan även ha förhindrat utnyttjande av vissa kreditfaciliteter vilka dock omförhandlats under kvartalet för att eliminera koppling till aktuell rating.


Kassaflöde
Kassaflöde före finansieringsverksamheter förbättrades med SEK 2,0 miljarder. Sysselsatt kapital förbättrades något med ytterligare förbättringar i kortfristiga fordringar och vi avyttrade vissa rörelsetillgångar.


Genomsnittlig kredittid för kundfordringar förbättrades till 101 från 108 dagar föregående kvartal. Lageromsättningshastigheten förbättrades något till 4,2, medan kapitalomsättningshastigheten var oförändrad.


Kassaflöde relaterat till kundfinansering var SEK -0.8 miljarder. I samband med avslutande av en tidigare kreditportfölj frigjordes en säkerhet för kundkrediter på SEK 2,1 miljarder.


Nettokassaflöde från avyttringar var SEK 0,7 miljarder under kvartalet.


SEK 1,0 miljard av försäkringsersättningen på SEK 1,8 miljarder återstår att erhålla under tredje kvartalet.


UTSIKTER
I vår rapport för första kvartalet indikerade vi att faktureringen för Mobilsystem skulle utvecklas i nivå med marknaden som antogs minska med mer än 10 procent under 2002. Som beskrivs i avsnittet Marknadsutsikter väntar vi oss nu att marknaden kommer att minska med mer än 15 procent under innevarande år. Vi indikerade även en förlust för helåret, exklusive omstruktureringskostnader och icke-operationella poster, och att vi planerade att vända resultatet till vinst någon gång under 2003 genom fortsatta besparingar.


Vi räknar med att vår fakturering utvecklas i nivå med vår uppdaterade marknadsutsikt, vilket resulterar i en förlust för helåret 2002. Genom att intensifiera och accelerera våra kostnadsbesparingar är vår fortsatta bedömning att vi kan vända resultatet till vinst någon gång under 2003.


Information om moderbolaget
Verksamheten i moderbolaget består huvudsakligen av koncernlednings- och holdingbolagsfunktioner. Även verksamheter som bedrivs i kommission av Ericsson Treasury Services AB och Ericsson Finance AB rörande internbank och administration av kundkrediter ingår. Moderbolaget har filial- och representationskontor i 16 (15) länder.


Nettofaktureringen under perioden uppgick till SEK 0,8 miljarder (2,7) och resultat efter finansiella poster var SEK 1,1 miljarder (9,4).


Större förändringar i bolagets finansiella ställning var:


- Ökade kort- och långfristiga kommersiella och finansiella fordringar från dotterbolag med SEK 17,1 miljarder.
- Ökad kort- och långfristig kundfinansiering uppgick till SEK 4,9 miljarder.
- Kassa och kortfristiga placeringar minskade med SEK 12,0 miljarder.


Dessa ökningar finansierades främst genom ökad intern upplåning på SEK 11,9 miljarder. Vid slutet av kvartalet uppgick kassa och kortfristiga placeringar till sammanlagt SEK 37,0 miljarder (49,0).


I enlighet med villkoren i aktiesparprogrammet för Ericssonanställda blev 28 020 egna aktier fördelade under andra kvartalet till anställda som lämnade Ericsson. Ungefär 6 miljoner av totalt 35 miljoner egna aktier för de anställdas aktiesparprogram har nu reserverats för att motsvara det belopp de anställda i dag har investerat. Innehavet av egna aktier uppgick den 30 juni 2002 till 156 775 980 B-aktier.Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering.


Vi har ändrat redovisningsprinciper sedan vår senaste årsredovisning. Följande svenska redovisningsrekommendationer tillämpas nu:


RR 1:00  Koncernredovisning
RR 15  Immateriella tillgångar
RR 16  Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar
RR 17  Nedskrivningar
RR 19  Verksamheter under avveckling
RR 21  Lånekostnader
RR 23  Upplysningar om närstående


De enda väsentliga effekterna av de nya rekommendationerna gäller RR 1:00 vad gäller konsolidering av företag där Ericsson har ett kontrollerande inflytande, och RR 15 vad gäller balansering av utvecklingskostnader.


Enligt RR 1:00 har vi nu konsoliderat ett antal finansbolag som dotterbolag vilka tidigare redovisades enligt kapitalandelsmetoden. Vi har omarbetat föregående år för jämförbarhet.


Enligt RR 15 har vi, med början 1 januari 2002, balanserat vissa utvecklingskostnader. RR 15 medger inte omarbetning av tidigare perioder.


Eftersom denna balansering gör att detta år inte är jämförbart med tidigare perioder har vi beslutat att även publicera pro forma-rapporter där vi utgått från att samma principer för balansering tillämpats i tidigare perioder. För detta ändamål har vi använt de belopp vi redan beräknat och använt i vår avstämning till amerikanska redovisningsprinciper för tidigare perioder.


Våra pro forma-rapporter har även justerats för att visa verksamheten som om de enheter som överfördes till Sony Ericsson den första oktober 2001 hade redovisats enligt kapitalandelsmetoden hela året.


Stockholm den 19 juli 2002


Kurt Hellström
VD och Koncernchef


Datum för nästa rapport är 18 oktober 2002.

Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat halvårsrapporten för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) per den 30 juni 2002 enligt den rekommendation som FAR utfärdat.


En översiktlig granskning är begränsad till diskussion med företagets personal och till analytisk granskning av finansiell information och ger således en lägre säkerhet än en revision. Vi har inte utfört någon revision av denna halvårsrapport och således avger vi inget revisionsuttalande.


Det har inte kommit fram något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.


Stockholm den 19 juli 2002
Carl-Eric Bohlin
Olof Herolf
Thomas Thiel
Auktoriserad revisor
Auktoriserad revisor
Auktoriserad revisor
PricewaterhouseCoopers AB
PricewaterhouseCoopers AB
En ordlista för tekniska termer finns i årsredovisningen och på: www.ericsson.com/about


För att läsa den fullständiga rapporten, gå till: http://www.ericsson.com/investors/6month02-sv.pdf


Hela rapporten inklusive tabeller kan även laddas ned från medföljande länk.

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 100 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 201,3 miljarder kronor (23,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com