Kommuniké från Årsstämman 2019 i ESEN eSports AB (publ)

Stockholm 2019-05-20

Idag 2019-05-20 höll ESEN eSports AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning i bolaget. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2018 ska ingen utdelning ske.

  • Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Det antecknades att VD och styrelseledamöter inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Christer Körnbäck, Joakim Stenberg, Ulf Björnemark och Per Hägerö samtliga omval. Per Hägerö valdes till ordförande.

  • Stämman beslutade om omval av revisorsfirma Ericsson & Lejonhird revisionsbyrå AB med revisor Camilla Malmgren som huvudansvarig.

  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett och ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2019. Till styrelseordförande skall två och halvt prisbasbelopp utgå. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

  • Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Beslutet var enhälligt.

  • Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.esenstudio.com, eller under nyheter på Spotlight Stock Markets hemsida.

Styrelsen ESEN eSports AB

Kontakt

Joakim Stenberg, vd ESEN eSports

+46 70 772 87 72

joakim@esenstudio.com

Om ESEN eSports
ESEN eSports är ett av Sveriges största esportbolag med en komplett infrastruktur för esport vilket innefattar egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och tv-produktion med över 250 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.

Om oss

ESEN eSports är ett av Sveriges största esportbolag med en komplett infrastruktur för esport vilket innefattar egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och tv-produktion med över 250 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar