Beslut taget för det andra åtgärdspaketet till närings- och föreningslivet i Eskilstuna

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Den 16 april tog kommunstyrelsens ordförande ett ordförandebeslut om kommunens andra åtgärdspaket. Syftet är att underlätta för det lokala närings- och föreningslivet som drabbats hårt i coronakrisen.

Utvecklingen i det lokala närings- och föreningslivet är fortsatt mycket negativ. Därför ser kommunen behov att stärka upp det åtgärdspaket som beslutades 20 mars. Nu har beslut tagits om det andra åtgärdspaketet, som presenterades 6 april. 

– Kommunens medarbetare har jobbat på snabbt med förslag på åtgärder. Det är en turbulent tid som kräver ovanliga och snabba lösningar. Vi inser att detta paket inte alltid är det som räddar det enskilda företaget eller jobben. Men det är förhoppningsvis en hjälp på vägen för många att orka igenom detta, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Åtgärderna omfattar bland annat fri parkering, gratis markhyra för uteserveringar, lunchlådor från lokala restauranger till skolelever, utökat föreningsstöd samt upprättande av en företagsakut.

– I första paketet gick vi ut med likviditetsstärkande åtgärder, men redan då insåg vi att det även behövdes åtgärder som kan minska kostnader och öka lokala näringslivets affärsmöjligheter vilket det här åtgärdspaketet gör, säger näringslivsdirektör Niklas Edmark.

Formellt beslut om åtgärdspaketet fattas av kommunfullmäktige i maj.

 

Åtgärder

Kostnadsminskningar samt likviditetsstärkande åtgärder:

 • Uteserveringar och torghandel undantas från avgift gällande markupplåtelse under perioden april till september. Intäktsbortfallet beräknas uppgå till 1 000 000 kronor enligt budget från Stadsbyggnadsnämnden, finansiering sker inom stadsbyggnadsnämndens ram.
 • Betalningsanstånd, vid förfrågan, gällande tomträttsavgäld för företag och föreningar till och med sista september. 

Stärka affärsmöjligheterna för lokalt näringsliv

 • Servicenämnden får i uppdrag att underlätta för att öka antalet lokala anbud
 • Gymnasieeleverna i kommunala gymnasieskolor ska erbjudas lunchkuponger till ett värde om 75 kronor (inklusive moms) per skoldag. Erbjudande beräknas starta vecka 18 och pågå tom vecka 22. Kostnaden för att erbjuda lunchkuponger beräknas uppgå
  till 3 000 000 kronor. Kommunledningskontorets ram utökas med motsvarande och finansieras av KS allmänna
 • Extragåva till anställda i Eskilstuna kommun om 200 kronor. Gåvan kommer vara begränsad till att användas inom två månader från att den ges och användas lokalt. Gåvan beräknas att delas ut under maj. Gåvan bedöms få skattekonsekvenser vilket gör att kostnaden kommer uppgå till 2 900 000 kronor. Kommunledningskontorets ram utökas med motsvarande och finansieras av KS allmänna.

Näringslivsfrämjande åtgärder

 • Införa gratis tre timmars parkering i parkeringsområde C3 (rödmarkerat i bifogad karta). Åtgärden införs så snabbt som det är möjligt och kommer pågå till och med 15 augusti 2020. Intäktsbortfallet bedöms till 2 miljoner kronor och finansieras inom stadsbyggnadsnämndens ram.
 • Företagsakut startas upp av näringslivsavdelningen på kommunledningskontoret för att stärka servicen till näringslivet. 
 • Omprioritera näringslivsavdelningens budget för att stödja näringslivsaktörer i krisaktiviteter, inledningsvis beräknas omprioriteringen ge ett utrymme på 1 000 000 kronor.
 • 1 miljon kronor tilldelas Kultur- och fritidsnämnden i syfte att föreningsbidrag för att stötta föreningar som drabbas av Covid19, finansiering sker genom KS allmänna.

Tidigare har även Destination Eskilstuna fattat beslut om att inte debitera medlemsavgifter för Eskilstuna Convention Bureau 2020.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för åtgärderna beräknas uppgå till 10,9 miljoner kronor, där 4 miljoner finansieras inom nämnders befintliga ram och 6,9 miljoner finansieras genom KS allmänna. Totalt finns 6,9 miljoner avsatt för KS allmänna, vilka nu alltså används för detta ändamål.

Konsekvenserna av kraftigt ökad arbetslöshet bedöms dock kunna lindras med föreslagna åtgärder vilket försvarar satsningen.

 

För mer information, kontakta

Jimmy Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande
016-710 74 12, 070-086 65 02
 

Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun
016-710 28 08, 073-940 84 00

Media

Media