Eskilstuna har bra äldreomsorg

I dagarna presenterades Socialstyrelsens sammanställning av resultaten i Äldreguiden 2013, som jämför äldreomsorgen i hela Sverige. Resultatet visar att Eskilstuna kommuns äldreomsorg, såväl hemtjänst som särskilt boende, inom de flesta områden har goda eller till och med mycket goda resultat, men med ett par identifierade förbättringsområden.

Hur ligger vi till i jämförelse med resten av Sverige? 
Inom de allra flesta områden ligger Eskilstuna kommuns hemtjänst över eller lika som riksgenomsnittet. Exempel på områden där vi sticker ut som bland de bästa i klassen i särskilt boende är läkemedelsgenomgångar och måtidsmiljö samt kontaktperson och kontinuitet med vårdpersonal.

Våra förbättringsområden inom hemtjänsten ligger framför allt inom delaktighet i upprättandet av genomförandeplan, speciellt på ett par av våra enheter.  När det gäller särskilt boende för äldre understiger genomsnittsbemanning av sjuksköterskor och arbetsterapeuter rikssnittet något. Brukarens inflytande och delaktighet, brukarnas delaktighet i upprättandet av genomförandeplan samt om boendet har tillgång till en träningslokal i nära anslutning är de områden som ligger under rikssnittet.

Vad händer med resultaten
De områdeschefer som är berörda av undersökningen analyserar sina resultat och plockar ut ett antal förbättringsområden, som de sedan lägger som åtaganden, det vill säga mål för sådant som ska utföras under året, i nämndens verksamhetsplan för 2013. Är det förbättringar av större art som behöver göras, måste nämnden ta beslut om det. Dessa ändringar förs in i nästa års verksamhetsplan.

På varje enhet anger man sedan aktiviteter som ska utföras under året för att utveckla förbättringsområdena.

Om Äldreguiden
Äldreguiden är ett verktyg för att jämföra äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet, men också kommuner och stadsdelar. Du kan jämföra hur bra de är på olika områden. Socialstyrelsen gör årligen nya enkätundersökningar och uppdaterar Äldreguiden.

Äldreguiden bygger till stor del på enkäter som Socialstyrelsen har skickat ut till ansvariga personer i kommunen i oktober 2012. Såväl enskilt utförd som kommunalt utförd verksamhet ingår. De har dessutom genomfört en granskning av kommunernas webbplatser och har hämtat uppgifter från befintlig statistik.

Informationen är inte heltäckande, men innehåller vissa förutsättningar av betydelse för god kvalitet som kan vara bra att känna till.

Ytterligare information
För mer information, kontakta:

Resultat för Eskilstuna: Annasarah Pavasson, områdeschef särskilt boende äldre vuxenförvaltningen, telefon 016-710 22 49 samt Marie Holmberg, områdeschef hemtjänst vuxenförvaltningen, telefon 016-710 70 21
Resultat för Torshälla: Karin Engstad, utvecklingsstrateg, Torshälla stads förvaltning, telefon 070-340 24 00

För mer information och bakgrund till Äldreguiden och den metod som används för insamling och bearbetning av data hänvisar vi till Socialstyrelsen:

http://www.socialstyrelsen.se/jamfor/aldreguiden/jamfor

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar