Eskilstuna kommuns delårsrapport visar ekonomi i balans

PRESSMEDDELANDE

Eskilstuna kommuns delårsrapport efter åtta månader visar en ekonomi i balans. Prognosen för helåret visar ett resultat på 177 miljoner kronor vilket är 24 miljoner över budget.

Intäkterna har ökat med 5,9 procent, samtidigt har kostnaderna ökat med 6,5 procent. En anledning till de ökade kostnaderna är att invånarna blir fler vilket påverkar många av verksamheterna. Prognosen är att Eskilstuna kommer ha närmare 105 000 invånare vid årets slut vilket är en ökning med cirka 1 300 personer under 2017.

De flesta nämnder har en ekonomi i balans men nämndernas sammanlagda prognos indikerar ett sammanlagt underskott på 33 miljoner kronor för helåret. Framförallt är det ökade kostnader för vård av unga, vuxna och äldre som bidrar till obalansen i budgeten.

Bolagskoncernens prognos för helåret visar ett resultat på 175 miljoner vilket är 34 miljoner kronor över budget.

Arbetslösheten sjunker
Många insatser görs för att skapa jobb och få fler eskilstunabor i sysselsättning. Arbetslösheten är hög men fortsätter att sjunka och uppgår till 13,1 procent vilket kan jämföras med 13,6 procent i början av året. Målet är en arbetslöshet under 10 procent år 2020.

En satsning på yrkesutbildningar har gjorts och vid terminsstarten var 480 yrkesutbildningsplatser tillsatta. Kommunen som arbetsgivare sysselsätter nu cirka 1 000 personer genom olika arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.

Arbetet med att attrahera företag att etablera verksamhet i Eskilstuna fortsätter. Genom nyetableringar har ungefär 200 arbetstillfällen skapats under årets första åtta månader.

Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd fortsätter att minska. Detta gäller särskilt ungdomshushållen.

– Jobben har högsta prioritet och en ökad sysselsättning är så viktigt för Eskilstunas utveckling. Vi har satt ett tufft mål att sänka arbetslösheten till under tio procent på tre års sikt, men jag ser flera positiva signaler att vi kommer lyckas, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

– Det är viktigt att ha en stabil ekonomi för att klara framtida behov och investeringar. De kommande åren ser vi fortsatt stora behov av att bygga både fler förskolor, skolor och äldreboenden i takt med att Eskilstuna fortsätter att växa. Dessa investeringar för också med sig ökade kostnader, säger ekonomidirektör Tommy Malm.


Ska behandlas i kommunfullmäktige
Delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen den 10 oktober och i kommunfullmäktige den 26 oktober.

Bilaga
Läs delårsrapporten i sin helhet.


För mer information, kontakta:
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande,
070-086 65 02, jimmy.jansson@eskilstuna.se
Tommy Malm, ekonomidirektör,
073-950 66 80, tommy.malm@eskilstuna.se


Bakgrund
Delårsrapporterna är ett viktigt verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag under året. Kommunen upprättar två delårsrapporter som också ligger till grund för arbetet med kommande års budget.

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera