Eskilstunas förtroendevalda fortsatt nöjda med servicen till fullmäktige och nämnder

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Under februari har alla förtroendevalda inom Eskilstuna kommun fått besvara frågor i en enkät om hur de upplever servicen de får i uppdraget som förtroendevald. Syftet har varit att få fram hur förtroendevalda i fullmäktige och nämnder upplever att förvaltningarnas arbete fungerar för dem.

Resultatet av enkäten visar att Eskilstunas förtroendevalda i stort är nöjda med de underlag och den information de får inför beslut de ska fatta. En motsvarande enkät genomfördes år 2016 och värdena för enkäten 2018 är överlag desamma som för 2016.

– Det är roligt att enkäten visar att de flesta tycker att servicen till oss förtroendevalda fortsatt fungerar bra. Resultatet är positivt, liksom vid enkäten från 2016. Men det finns fortfarande saker att förbättra. När det gäller fullmäktige tar jag med mig synpunkterna från enkäten i mina diskussioner med presidiet och gruppledarna, säger Ann-Sofie Wågström, kommunfullmäktiges ordförande.

– Vi har ett gott samarbetsklimat överlag inom politiken och det är viktigt ur demokratisynpunkt. Enkätresultatet ger bra vägledning för var det kan finnas anledning att utveckla ledarskapet, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Enkätresultatet presenteras för de förtroendevalda i deras respektive nämnder och där finns även möjligheten att diskutera vidare kring hur arbetet i nämnden kan utvecklas. Resultatet sammanställs i en rapport som finns tillgänglig hos kommunstyrelsens registrator (016-710 12 59 eller kommunstyrelsen@eskilstuna.se). Underlaget kommer att vara en viktig del i ett fortsatt kvalitetsarbete för att de förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag på bästa sätt.


För mer information, kontakta:
Ann-Sofie Wågström, kommunfullmäktiges ordförande, 070-086 65 01
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande, 070-086 65 02
 

Bakgrund
Frågorna har bland annat handlat om, om de förtroendevalda tycker att de får handlingarna i tid, om kvaliteten på beslutsunderlagen håller en hög nivå, om språket är begripligt och om de muntliga föredragningarna på sammanträdena är tydliga och bra. Det har också funnits möjlighet att ge förslag till förbättringar.

Taggar: