Fastighetsägare i Eskilstuna måste följa kraven på fri sikt

PRESSMEDDELANDE

Vildvuxna träd och häckar kan skymma sikten vid cykelvägar, tomtutfarter och i gatukorsningar. Det kan bli en trafikfara som leder till olyckor. Fastighetsägare är skyldiga att sköta sin tomt så att risken för olycksfall begränsas.

Fastighetsägare måste se till att kravet på fri sikt och fritt utrymme uppfylls. Reglerna finns till för att undvika trafikfara men också för att underlätta framkomligheten för arbetsfordon.

– Alla fastighetsägare känner inte till att de har ett ansvar att sköta växtligheten intill gatan. Trottoaren utanför tomten ska hållas ren och häckar och träd måste klippas så att det är trafiksäkert, säger Jorma Seimilä, avdelningschef på gatuavdelningen.

Om en anmälan kommer till gatuavdelningen läggs en informationsfolder i brevlådan. Där finns beskrivet vilka regler som gäller. I de flesta fall åtgärdar fastighetsägaren det som behöver göras, men om så inte sker skickas ärendet vidare till bygglovsavdelningen. Enligt plan- och bygglagen kan vite utfärdas.

Mer information: https://www.eskilstuna.se/frisikt

Informationsfolder:https://www.eskilstuna.se/download/18.3c4905941582ac4a3c184ba/1480071030691/Fri%20sikt_folder_A4%20viks%20till%20A5.pdf                      
 

För mer information, kontakta:
Jorma Seimilä, avdelningschef gatuavdelningen, 016-710 21 29, jorma.seimila@eskilstuna.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media