Mälarsamarbete bär frukt

Nu har Eskilstuna kommun tillsammans med Enköping, Strängnäs och Västerås tagit fram gemensamma handlingsplaner för utveckling av infrastruktur, ökat bostadsbyggande, bevarande av Mälaren och en effektiv förvaltning. Idag träffas kommunstyrelserna från de fyra kommunerna för ett gemensamt möte i Eskilstuna.

Det var i oktober 2013 som Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås skrev under en gemensam avsiktsförklaring som går under benämningen Fyra Mälarstäder.

- Vi ville bli en ännu starkarare part i Stockholms- och Mälardalsregionen. I våra kommuner bor det sammanlagt 320.000 invånare, det gör oss till den fjärde största storstadsregionen i Sverige, efter Stockholm Göteborg och Malmö, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

Nu börjar samarbetet bära frukt i konkreta samarbetsprojekt. Några av fokusområdena är en gemensam arbetsmarknad och kompetensförsörjning, modern infrastruktur och väl fungerande kollektivtrafik som gynnar arbetspendling, attraktiva och trygga boendemiljöer samt ett rikt kulturliv.

- Redan idag pågår flera samarbeten. Ett exempel är Mälardalskartan som bland annat används för att marknadsföra ledig mark för näringslivsetableringar. Ett annat exempel är införande av ett gemensamt E-arkiv och samverkan mellan kommunernas IT-organisationer, berättar Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, som samordnar Eskilstunas deltagande i samarbetet.

På det gemensamma KS-mötet i Eskilstuna presenteras fyra nya handlingsplaner för utveckling av Mälaren, infrastruktur, bostadsbyggande och effektiv förvaltning. Under mötet inleds även ett arbete med att ta fram gemensamma handlingsplaner för näringslivsutveckling och besöksnäringen.

- Invånare och näringsliv bryr sig inte om kommungränser. De verkar regionalt och förväntar sig att kunna göra det obehindrat. Vi vill riva barriärer som försvårar förutsättningarna att bo och verka i våra kommuner, säger Jimmy Jansson.

För mer information:
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande
jimmy.jansson@eskilstuna.se, 070-086 65 02

Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
kristina.birath@eskilstuna.se, 070-086 60 31

Läs mer om samarbetet Fyra Mälarstäder

Program gemensamt KS-möte
Gemensamt möte den 2 juni kl 15 - ca 19:30
Pingvinen, Parken Zoo i Eskilstuna

15:00 Välkomna till Eskilstuna, Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna, Pär Eriksson, kommundirektör Eskilstuna

15:20 Introduktion av föreslagna handlingsplaner för Mälaren, Infrastruktur, Boende och Effektiv förvaltning

16:20 Kaffe

16:35 Workshop om gemensam handlingsplan för näringslivsutveckling, Marit Finch Westin, näringslivsdirektör, Eskilstuna kommun

17:20 Workshop om gemensam handlingsplan för besöksnäringen, Maria Ringström, Destination Eskilstuna

17:50 Gemensam översiktlig planering – utvecklingsplan för 4 Mälarstäder, Per Johansson, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Västerås kommun

18:00 Fortsatt gemensamt arbete – fyra KSO

Prenumerera

Media

Media