Patienter ska få bättre rehabilitering hemma

Sedan sommaren 2014 har flera patienter som skrivits ut från sjukhuset inte kunnat få den vård de behöver, då det inte funnits korttidsplatser inom kommunens verksamheter och de varit för sjuka för att komma till ordinärt boende. Vård- och omsorgsförvaltningens lösning är inte fler korttidsplatser, utan bättre rehabilitering hemma och bättre samverkan med landstinget.

Det ökade behovet av korttidsplatser beror till viss del på att kommunen har för få permanenta platser i vård- och omsorgsboende. 27 maj väntade 105 personer på plats i vård- och omsorgsboende.

Ett ökat behov av korttidsplatser kan även förklaras med en ökning av antalet brukare som bedöms som utskrivningsklara från landstingets slutenvård, men som inte bedöms kunna återgå i ordinärt boende med anledning av sina aktuella omvårdnads- och tillsynsbehov. Vid hög belastning på korttidsenheterna kan korttidsplats dock inte alltid erbjudas, och personerna blir istället kvar på sjukhuset.

Denna situation försvårar återhämtning och rehabilitering för den enskilde, då endast basala behov tillgodoses när personen bedömts vara utskrivningsklara. Detta orsakar även ökade kostnader för förvaltningen i form av betalningsansvar och bidrar till överbeläggning på sjukhuset.

Att köpa korttidsplatser från annan utförare är en lång process som inte löser de akuta problemen. Förvaltningen kommer i stället tillsammans med landstinget arbeta med att få en trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. Det betyder att utgångspunkten är att personer efter utskrivning från landstingets specialistsjukvård ska återvända hem till sin bostad. Där får personen den hemtjänst som uppfyller det behov av stöd och trygghet som behövs för återhämtning och återgång till ett så normalt liv som möjligt. Om den utskrivna personen har behov av en korttidplats kommer hen att få ett biståndsbeslut om detta.

Projekt inom hemrehabilitering

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar mycket med att förbättra hemrehabiliteringen. Projektet SAMBO innebär att förbättrad samverkan kring brukare vid återgång till eget ordinärt boende efter sjukhusvistelse ska bidra till ökad självständighet och minskat beroende av hemtjänstinsatser.

I september 2015 startar förvaltningen projektet Intensiv hemrehabilitering där ett nytt arbetssätt provas. Genom att erbjuda tidiga insatser som stärker individens motivation och hälsa ska brukaren bli oberoende och kan klara sig helt själv efter genomförda insatser. Projektet kommer att ske i samverkan med Mälardalens högskola som kommer att bedriva följeforskning kopplat till projektet.

Fakta korttidsboende

Vård- och omsorgsförvaltningen har 90 platser för korttidsvistelse enligt SoL, vilket inte är ett lågt antal platser i jämförelse med andra kommuner. Det är ändå för närvarande inte möjligt att verkställa alla beslut om beviljad korttidsplats, eftersom det inte finns lediga platser tillgängliga. Den 9 juni väntade 19 personer på korttidsplats, varav 5 befann sig på sjukhus.

Fakta vård- och omsorgsboende

I månadsskiftet maj/juni påbörjades inflyttning på 15 nyöppnade platser på Djurgården. En upphandling av ca 50 platser i vård- och omsorgsboende pågår. 120 nya platser i vård- och omsorgsboende planeras att vara klara för inflytt 2017 och ytterligare 60 platser i vård- och omsorgsboende planeras att vara klara för inflytt 2019.

---------------------

För mer information kontakta:
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden (S) Mikael Edlund, 070-086 65 26

Taggar:

Prenumerera