Vård- och omsorgsnämnden förlänger inte hemtjänstavtal med Attendo

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Vård- och omsorgsnämnden beslutade på sitt sammanträde 29 augusti att inte förlänga avtalet gällande hemtjänst i Tunafors, Husby och Öster/Svalan med Attendo Sverige AB.  Beslutet innebär att hemtjänstområdena kommer att återgå i kommunal regi från och med 1 september 2020.

Vård- och omsorgsnämnden avtal med Attendo Sverige AB omfattar hemtjänst i Tunafors, Husby och Öster/Svalan. I uppdraget ingår bland annat vård-, omsorg-, och serviceinsatser, delegerad hälso- och sjukvård, två matlag och två träffpunkter. Hemtjänsten i Attendos regi har bra resultat och uppfyller nämndens kvalitetskrav.

Avtalet omfattar inte ansvar för hälso- och sjukvård och verksamheten är inte heller registrerad som vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Företaget har ingen egen hälso- och sjukvårdspersonal och utför endast hälso- och sjukvårdsuppgifter som delegerats av legitimerad personal. Dessa begränsningar har inneburit en del svårigheter när sjukvårdsuppgifter ska utföras på delegation av legitimerad personal inom slutenvården samt svårigheter med informationsöverföring mellan kommun, vårdcentral och slutenvården under avtalsperioden. Det kan innebära en risk för försenad eller bristande informationsöverföring mellan de parter som ska erbjuda den äldre bästa möjliga vård och omsorg efter en sjukhusvistelse. 

– Hemtjänsten i Eskilstuna går igenom en period med stor fokus på att utveckla nya arbetssätt och samverkan med Region Sörmland för att kunna erbjuda ännu bättre vård och omsorg för den äldre. Vi måste säkerställa att alla som har hemtjänst får samma vård och omsorg. Därför väljer vi att, under en period, återföra hemtjänsten i kommunal regi, säger Mikael Edlund (S) ordförande för vård- och omsorgsnämnden.


För mer information kontakta:
Mikael Edlund (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden, 070-086 65 26

Johan Lindström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen, 070-340 24 81

Taggar: