DELÅRSRAPPORT 30 SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT 30 SEPTEMBER 2000 * Femdubbling av rörelseresultatet för perioden januari - september till 261 Mkr (53). * Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 56 Mkr jämfört med en förlust på 60 Mkr för motsvarande period föregående år. * Fortsatt stark försäljningstillväxt i Nordamerika och Östeuropa. * Försäljningen ökade för samtliga prioriterade produktområden under kvartalet. * Vinst per aktie för årets första nio månader förbättrades till 2.70 kr (0.50). * "Tre bra kvartal visar att vi är på god väg att återställa vinstnivån i Esselte. Vi drar nu åt samma håll och fokuserar på genomförandet av vår strategi" säger koncernchef Anders Igel. Resultat för tredje kvartalet Försäljningen under det tredje kvartalet var 2 645 Mkr (2 592), en ökning med 2.0%. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 1.6%. Filing & Document Management ökade försäljningen under kvartalet med 6.6% jämfört med samma period föregående år. För Identification Labelling och Workspace var motsvarande ökning 2.6% respektive 3.2%. Försäljningen i USA och Kanada fortsatte att utvecklas starkt under det tredje kvartalet. Länder som Polen, Kina, Mexiko, Portugal , Tjeckien och Brasilien hade alla en försäljningstillväxt på över 20%. Bruttomarginalen var 26.2% (26.6) under kvartalet. Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna minskade med 4% jämfört med föregående år. Administrationskostnaderna minskade med 10% jämfört med föregående år tack vare fortsatta besparingar inom koncernens huvudkontorsfunktioner. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 56 Mkr jämfört med en förlust på 60 Mkr föregående år. Resultat för årets första nio månader Stark försäljningsökning i Nordamerika Försäljningen under årets första nio månader uppgick till 8 131 Mkr (8 291). Försäljningsminskningen med 1.9% är i stort sett helt hänförlig till avyttrade verksamheter i USA, Storbritannien och Sverige. Den organiska tillväxten var 0.1% för perioden. Försäljningen i USA och Kanada har ökat kraftigt hittills under året. Marknaderna i Norden samt Frankrike och Australien hade en svag försäljningsutveckling. Bruttomarginalen uppgick till 27.5% (26.2). Ökningen beror bland annat på förändrad produktmix. Femdubbling av rörelseresultatet Rörelseresultatet förbättrades till 261 Mkr (53) för årets första nio månader. Resultatet är i nivå med Esseltes interna mål som avser att återställa koncernens vinstnivå. I rörelseresultatet för föregående år ingår omstruktureringskostnader med 68 Mkr. Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna har minskat med 1% jämfört med föregående år. Administrationskostnaderna minskade med 11% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för perioden januari - september har belastats med goodwill-avskrivningar och avskrivningar på goodwill allokerad till anläggningstillgångar i samband med förvärvet av Leitz med totalt 116 Mkr (130). Avskrivningar på goodwill allokerad till anläggningstillgångar ingår i kostnad sålda varor med 46 Mkr. Koncernens rörelsemarginal var 3.2% (1.0%) för årets första nio månader. Jämförelsestörande poster Överskott från SPP som allokerats till Esselte-bolag i Sverige ingick i resultatet för andra kvartalet i enlighet med rekommendationen från Redovisningsrådets Akutgrupp. Intäkten diskonterades och uppgick till 168 Mkr. Esselte erhöll under tredje kvartalet 42 Mkr från SPP. De återstående 126 Mkr ingår i balansräkningen bland finansiella tillgångar. I kvartalsbokslutet för juni gjordes en avsättning på 168 Mkr avseende accelererad omstrukturering av den europeiska tillverkningen och logistiken. Avsättningen ingår i balansräkningen bland rörelseavsättningar. Jämförelsestörande poster föregående år på 34 Mkr avsåg kostnaden för att lägga ned verksamheten i Japan. Resultat efter finansiella poster Resultatet efter finansiella poster för årets första nio månader var 153 Mkr (-8). Koncernen finansiella intäkter och kostnader inkluderar valutasäkringsvinster av engångskaraktär på 45 Mkr (40) redovisade i första och andra kvartalen. Valutasäkringsvinsterna är en konsekvens av Esseltes beslut att upphöra med kurssäkring av eget kapital i utländska valutor. Samtliga valutasäkringskontrakt är nu avvecklade. Kassaflöde Kassaflödet från rörelsen uppgick till 291 Mkr (294). Koncernens rörelsekapital steg med 230 Mkr i första hand på grund av ökade varulager. Det kapitalrationaliserings-program som initierats under tredje kvartalet har ännu inte fått genomslag. Periodens låga nettoinvesteringar kompenserade dock för ökningen av rörelsekapitalet. Den svenska kronan försvagades under tredje kvartalet. I ett Esselte-vägt valutaindex för sysselsatt kapital blev försvagningen 4% vilket ökade koncernens sysselsatta kapital med 199 Mkr. Produktområden Filing & Document Management Försäljningen ökade med 3% till 4 759 Mkr (4 605) under årets första nio månader Försäljningstillväxten var mycket god i USA, Kanada, Belgien och Polen medan Frankrike och Storbritannien uppvisade en svagare försäljningsutveckling. Förvaringsmappar och hängmappar svarade för de största ökningarna. Identification Labelling Försäljningen av Dymo-produkter ökade med 3% till 973 Mkr (941). Kanada, USA, Tyskland och Australien svarade för de största försäljningsökningarna. Marknaderna i Norden samt Italien redovisade en svag försäljningsutveckling. Försäljningen av PC-baserade skrivare för adressetiketter utvecklades mycket väl. Workspace Workspace omfattar häftapparater, hålslag och skrivbordstillbehör. Försäljningen minskade med 2% till 597 Mkr (607). Efterfrågan på den största marknaden Tyskland var svag. Italien, Belgien, Danmark och Norge redovisade stora försäljningsökningar. Produktsegmentet för konsumentprodukter redovisar den största ökningen tack vare lanseringen av varumärket Tag-It för häftapparater och hålslag. Produktområden under utveckling Esseltes två produktområden under utveckling är Lamination & Binding och Curtis Computer Products. Produktområdet Binding & Lamination utvecklades väl med en 16%-ig försäljningstillväxt. Curtis försäljning minskade med 4% jämfört med 1999. Försäljningen för produktområden under utveckling ökade med 2% till 353 Mkr (347). Övriga produkter Bland övriga produkter inkluderas försäljningen för fristående enheter som Bensons, Monti, Letraset och Tarifold. Försäljningen minskade till 1 449 Mkr (1 789). Avyttringar under 1999 och 2000 svarar för 188 Mkr av minskningen. Esselte är den ledande leverantören av kontorsvaror över hela världen. Det är en internationell koncern med årlig försäljning överstigande 11 miljarder kr, dotterbolag i 31 länder, försäljning i mer än hundra länder och över 7 000 anställda. Esselte tillför förnyelse, effektivitet och god design till arbetet på kontor och i hemmet. De ledande varumärkena är Dymo, Pendaflex, Leitz och Curtis. Esselte AB är noterat på fondbörserna i Stockholm och London. För ytterligare information om Esselte, se hemsidan www.esselte.com. För vidare information kontakta: @ Anders Igel, CEO +46 705 191 378 @ Ulrik Svensson, CFO +44 7770 746 344 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00960/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00960/bit0003.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00960/bit0004.xls