Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Delårsrapport jan-jun 2017

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

 • Hyresintäkterna för perioden ökade till 22,1 miljoner kronor (15,2 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot var 17,8 (12,7) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1,1 (3,0) miljoner kronor.
 • Periodens totalresultat var -0,4 (-1,0) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 2,2 (4,6) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 1,1 (5,4) miljoner kronor.
 • I början av april avyttrades fastigheten Hedenstorp 2:16 i Jönköping till ett underliggande fastighetsvärde om 93,7 miljoner kronor. Realisationsvinsten efter beaktande av transaktionskostnader samt återföring av uppskjuten skatt uppgick till 0,9 miljoner kronor, jämfört med senaste värdering.
 • Koncernen har under perioden investerat 110,9 (86,6) miljoner kronor i nya fastigheter.
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 687,0 miljoner kronor (667,0 vid utgången av föregående år).
 • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 391,9 miljoner kronor (286,8 miljoner kronor vid utgången av föregående år). Bolagets genomförda nyemission har ökat värdet med 101,6 miljoner kronor och omvärdering med 3,5 miljoner kronor.

  Den i balansräkningen ökade skulden (på grund av högre slutkurs på kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet med -3,5 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.

 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 107,6 procent (109,4 procent vid utgången av föregående år).

Resultat- och balansposter i sammandrag samt nyckeltal 

Belopp i miljoner kronor 2017 jan-jun 2016 jan-jun 2016 jan-dec 2015 jan-dec
Hyresintäkter 22,1 15,2 34,9 3,2
Driftnetto 17,8 12,7 29,3 2,6
Förvaltningsresultat 1,1 3,0 7,1 -2,4
Totalresultat -0,4 -1,0 25,7 20,1
Förvaltningsfastigheter, marknadsvärde 687,0 487,0 667,0 395,0
Kapitalandelslån, marknadsvärde 391,9 174,0 286,8 104,2
Skulder till kreditinstitut 296,1 296,1 334,4 247,0
Eget kapital 22,6 22,6 49,7 23,6
Balansomslutning 521,5 521,5 716,1 417,4
Nyckeltal i % (för definition se sid 20-22)
Ekonomisk uthyrningsgrad 99 99 99 98
Överskottsgrad 81 83 84 81
Direktavkastning 6,1 6,1 5,9 6,0
Medelränta kreditinstitut 1,80 1,84 1,77 1,79
Belåningsgrad 41,1 60,8 50,1 62,5
Justerad soliditet 57,9 37,7 47,0 30,6
Ränta kapitalandelslån 6,25 6,25 6,25 6,25
NAV-värde 107,6 103,6 109,4 100,1
Marknadskurs 98,7 94,5 97,0 84,0

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

KOMMENTAR:

Fastighetsportföljen uppgick vid utgången av perioden till 687,0 Mkr. Under april månad emitterade moderbolaget ytterligare 101,6 MSEK i kapitalandelslån, vilket innebär att moderbolaget vid periodens utgång emitterat totalt 397,3 MSEK i kapitalandelslån. Under perioden avyttrades fastigheten Hedenstorp 2:16 samt förvärvades fastigheten Raseborg 1. Efter genomförda köp och försäljningar beräknas koncernen ha ett outnyttjat förvärvsutrymme om ca 400-500 Mkr, där avsikten är att ett flertal fastigheter kommer att förvärvas under det innevarande året.”

Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se 
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se 
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se 

   
Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: