Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Delårsrapport januari - september 2015

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett Svenskt fastighetsbolag tillika en Alternativ Investeringsfond (AIF), enligt lagen (2013:561), om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (LAIF). Bolagets kapitalandelslån är noterat vid Nordic Derivatives Exchange (NDX) Debt Securities.

  • Bolaget är nystartat under år 2015.
  • Bolaget emitterade i juni 2015 kapitalandelsbevis till ett sammanlagt värde om 124,1 miljoner kronor. Kapitalandelsbevisen noterades på NGM’s lista NDX Debt Securities den 18 juni med beteckningen ESTEA KAPBEVIS3.
  • Bolaget förvärvade 30 september fastigheten Hemlingby 52:13. Förvärvspriset uppgick till 149,7 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Fastigheten har en uthyrningsbara yta om 8 251 kvm med beräknade årliga hyresintäkter om cirka 10,4 miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till -2,0 miljoner kronor.
  • Kapitalandelslånets slutkurs den 30 september 2015 uppgick till 88,49 procent av nominellt värde. Kapitalandelsbevisen värderas till marknadskurs och den lägre slutkursen (än nominellt belopp) har i linje med bolagets redovisningsprinciper påverkat resultatet positivt med 14,3 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 9,6 miljoner kronor.

RAPPORTEN I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK 2015
januari-september*
2015
juli-september
Hyresintäkter - -
Förvaltningsresultat -2,0 -0,1
Resultat efter skatt 9,6 2,4
Fastigheter, marknadsvärde 149,7 149,7
Kapitalandelslån, marknadsvärde 109,8 121,6
Nyckeltal
NAV, % 96,2 96,2
Ränta kapitalandelslån, % ** 6,25 6,25

* Verksamhetens kostnader har genererats under perioden 15 juni-30 september i samband med att nyemittering av kapitalandelsbevis skett.
** Avser ränta i enlighet med villkoren för kapitalandelslånet och beräknas som 6,25 procent på emitterat belopp om 10 000 kronor per kapitalandelsbevis.

Väsentliga händelser efter perioden slut

  • Per den 12 oktober har första ränteutbetalningen på kapitalandelslånen skett.
  • Efter periodens utgång har bolaget tecknat avtal om att förvärva en nybyggd logistikanläggning i Jönköping med beräknat tillträde i juni 2016. Fastigheten kommer att omfatta cirka 8 100 kvm och kommer att från och med tillträdet vara fullt uthyrd på ett 10-årigt hyresavtal med årliga beräknade hyresintäkter om 5,9 miljoner kronor. Preliminärt förvärvspris uppskattas till 86 miljoner kronor.

Kommentar:

I enlighet med våra tidigare kommunicerade målsättningar genomförde koncernen under det andra kvartalet det första fastighetsförvärvet. Fastigheten Hemlingby 52:13 är en modern detaljhandelsfastighet som är belägen i handelsområdet Hemlingby i Gävle. Fastigheten är fullt uthyrd till hyresgäster såsom ÖoB, Stadium Outlet, Jysk och Rusta. Efter utgången av perioden har, som tidigare kommunicerats, koncernen förvärvat ytterligare en fastighet. Fastigheten är belägen i Hedenstorp utmed riksväg 26/40 väster om Jönköping. Förvärvet avser en nybyggnation av en modern lager- och logistikanläggning om totalt ca 8 100 kvm. Förvärvet innefattar även en möjlighet att uppföra ytterligare byggnader på intilliggande fastighet. Byggnaden, som redan innan uppförandet är fullt uthyrd till en hyresgäst, beräknas vara färdigställd under juni månad 2016 då även tillträde till fastigheten kommer att ske. Hyresavtalet löper i 10 år (från och med färdigställandet) med en kontrakterad årshyra om ca 5,9 Mkr

Säger Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se
  
För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: