Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Delårsrapport januari-september 2016

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.
 

 • Fastigheten Hemlingby 71:4 i Gävle tillträddes per 31 augusti 2016 till ett totalt förvärvspris om 30,5 miljoner kronor.
 • Hyresintäkterna för perioden ökade till 24,2 miljoner kronor (- miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot var 20,7 (-) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 5,4 (-2,0) miljoner kronor.
 • Periodens totalresultat var -0,4 (9,6) miljoner kronor. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 7,3 (-0,2) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 12,9 (-) miljoner kronor.
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 525,0 miljoner kronor (395,0 vid utgången av föregående år). 
 • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 183,0 miljoner kronor (104,2 miljoner kronor vid utgången av föregående år). Bolagets genomförda nyemission har ökat värdet med 60,0 miljoner kronor och omvärdering med 18,8 miljoner kronor.
  Den i balansräkningen ökade skulden (på grund av högre slutkurs på kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet med -18,8 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 107,6 procent (100,1 procent vid utgången av föregående år).

   
RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2016
januari-september
2015
januari-december
Hyresintäkter 24,2 3,2 
Driftnetto 20,7 2,6
Förvaltningsresultat 5,4 -2,4
Totalresultat -0,4 20,1
Förvaltningsfastigheter, marknadsvärde 525,0 395,0
Kapitalandelslån, marknadsvärde 183,0 104,2
Skulder till kreditinstitut 313,6 247,0
Eget kapital 23,6 23,6
Balansomslutning  550,9 417,4
     
Nyckeltal i % (för definition se sid 21-23)
Ekonomisk uthyrningsgrad 99 98
Överskottsgrad 85 81
Direktavkastning 6,0 6,0
Medelränta kreditinstitut 1,84 1,79
Belåningsgrad 59,7 62,5
Justerad soliditet 37,5 30,6
Ränta kapitalandelslån 6,25 6,25
NAV-värde 107,6 100,1
Marknadskurs 99,4 84,0

* Koncernen har valt att i sammandraget inte redovisa jämförande period 2015 då koncernens första fastighetsförvärv genomfördes 30 september 2015 och de flesta nyckeltalen saknar jämförelsetal. Koncernen bildades 23 januari 2015. 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Efter periodens utgång har, med stöd av punkt 4 i de Allmänna Villkoren för kapitalandelslånet, en nyemission om 111,6 miljoner kronor av nya kapitalandelsbevis genomförts. Bolaget har även, efter periodens utgång, tillträtt två fastigheter i Norrtälje kommun. Fastigheterna, som är fullt uthyrda, omfattar 4 733 kvm uthyrningsbar area med beräknade årliga hyresintäkter om 8,5 MSEK. 

 KOMMENTAR:

"För drygt ett år sedan etablerade vi Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) med målsättningen att bygga upp en fastighetsportfölj bestående av olika typer av fastigheter med ett diversifierat intäktsflöde från olika typer av hyresgäster. Fram till denna rapportperiods slut hade Bolaget emitterat cirka 184,1 MSEK i kapitalandelslån, och detta kapital har Bolaget successivt allokerat till förvärv av fastigheter. Under oktober månad genomfördes ytterligare en nyemission av kapitalandelslån. Totalt tillfördes Bolaget 111,6 MSEK i nytt kapital. Syftet med emissionen, som var riktad till ett fåtal kvalificerade investerare, var att bredda Bolagets kapitalbas för att möjliggöra ytterligare fastighetsförvärv samt investeringar i befintliga fastigheter. Efter emissionen har Bolaget emitterat totalt 295,7 MSEK i kapitalandelslån. Efter den genomförda emissionen förvärvades i början av november två fastigheter i Norrtälje. Fastigheterna omfattar totalt 4 733 kvm i uthyrningsbar yta och de kontrakterade hyresintäkterna beräknas uppgå till 8,5 MSEK. Förvärven stämmer bra överens med fastlagd strategi och vi ser fram emot att fortsatt expandera befintlig fastighetsportfölj.”

Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se  
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se


Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: