Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Emitterar och noterar ytterligare kapitalandelsbevis på NDX

Report this content

Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) emitterar och noterar ytterligare en serie av Kapitalandelsbevis (ISIN SE0007131883) på NDX. Emissionen har riktats till en begränsad krets investerare. Noteringsvolym för Kapitalandelsbevisen är 60 000 000 SEK med teckningskurs 10 000 SEK per kapitalandelsbevis, dvs. 100 % av nominell kurs. Bolaget har sedan tidigare emitterat och noterat 126 000 000 SEK under samma låneprogram. Totalt kan Bolaget emittera upp till 1 000 000 000 SEK under löptiden.

-       Noteringsvolym i emission II uppgår till 60 000 000 SEK

-       Teckningskurs uppgår till 100 %

-       Minsta handelspost om 10 000 SEK

-       Fastställd årlig ränta om 6,25 % (kvartalsvis utbetalning)

-       Kortnamn på NDX ESTEA KAPBEVIS3

-       Preliminär handelsstart den 13 maj 2016

Under styrelsemöte den 3 maj beslutar styrelsen att nyttja del av det bemyndigande som extra bolagstämma fastställde den 22 mars 2016 och emitterar 6 000 kapitalandelsbevis på 100 % av nominellt 10 000 SEK. Emissionen är fulltecknad och riktad till en begränsad krets kvalificerade investerare. Prospekt ”upptagande till handel” godkändes och registrerades den 9 maj 2016 av Finansinspektionen.

Fullständigt prospekt finns på Finansinspektionens hemsida och på Esteas hemsida www.estea.se.

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) utgör en alternativ investeringsfond och är ett helägt dotterbolag till Estea AB som är förvaltare av Bolaget i egenskap av AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Kapitalandelslånet har en löptid till 30 juni 2020 med en möjlighet till förlängning för Bolaget till 30 juni 2022. Bolaget äger per den 31 december 2015 fastigheter till ett sammanlagt värde om ca 395 MSEK. Likviden skall primärt användas till en transaktion kommunicerad den 19 oktober 2015. Bolaget ingick då ett villkorat avtal om förvärv av en logistikbyggnad under uppförande i Hedenstorp, Jönköping. Tillträdet beräknas till senare i maj 2016.

I anslutning till framtagandet av Kapitalandelsbevisen har; Wistrand Advokatbyrå i Stockholm KB har anlitats som legal rådgivare, EY är revisorer med Ingemar Rindstig som ansvarig revisor, Avanza Bank är emissionsinstitut, Erik Penser Bankaktiebolag agerar likviditetsgarant på NDX och Intertrust Sweden AB företräder långivarkollektivet som Låneagent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar