Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Offentliggör NAV för Q4

Stockholm den 23 februari 2016 – Estea AB:s dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), (nedan kallat Bolaget), offentliggör NAV beräkning baserat på balansdagen för senaste publicerade rapport.

Bolagets emitterande Kapitalandelsbevis, är upptagna till handel och fritt överlåtbara utan belastningar, på Nordic Derivatives Exchange (ISIN: SE0007131883). Kapitalandelsbevisen handlas i procent (%) av nominellt värde (10 000 kronor), exklusive upplupen ränta, ett så kallat ”clean price”.  

Enligt villkoren för Kapitalandelslånet har innehavare av kapitalandelsbevis, utöver kvartalsvis ränteutbetalningar, rätt till vinstdelning av det ackumulerade resultatet efter att avyttring av Bolagets samtliga tillgångar har skett. Vinstdelningen uppgår till 75 procent av fastställt ackumulerat resultat. NAV-värdet syftar till att visa det totala teoretiska värdet på kapitalandelsbevisen vid varje rapporttillfälle och där beräkningen är baserad på den, vid var redovisad tidpunkt, fastställda balansräkningen.  Vid beräkningen av NAV-värdet har hänsyn ej tagits till att en framtida avyttring kan ske till ett pris som skiljer sig från det fastighetsvärde som är upptaget i balansräkningen, ej heller de transaktionsomkostnader som kan uppstå vid en avyttring av fastighetstillgångarna.

      NAV-värde per 151231: 100,1 %

      Marknadskurs per 151231: 84,0 %

Kapitalandelslånet löper med en årlig ränta om 6,25 %. Sedan startdag 150710 t.o.m. 151231 har bolaget utbetalt sammanlagt 3 769 792 SEK i räntor vilket motsvarar en total ackumulerad ränta om 3,04 %. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Gerry Sommensjö, Ekonomichef Estea AB, tfn 08 679 05 00 gerry.sommensjo@estea.se      

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar