Kallelse till extra bolagsstämma i European Institute of Science AB

Aktieägarna i det Spotlight Stockmarket listade bolaget European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 augusti 2018 klockan 11.00 på bolagets kontor, IDEON Science Park, Scheelevägen 27, 4 våningen, SE-223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 augusti 2018, dels senast den 28 augusti 2018 anmäla sin avsikt att delta på stämman med brev till bolaget (se adress ovan) eller med e-mail (info@euris.org). 

Ärenden på stämman 

1.         Val av ordförande vid stämman.

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.         Val av en eller flera justeringsmän.

4.         Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.         Godkännande av dagordningen.

6.         Beslut:

            a) Beslut om bolagsordningsändring

            b) Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

7.         Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om bolagsordningsändring (punkt 6a)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande: Bolagsordningens § 4 ska ändras på så sätt att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor samt att antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara tio miljoner (10 000 000) samt högst fyrtio miljoner (40 000 000).

  Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning (punkt 6b)

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.

2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 831 300 kronor.

3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 4 öre per aktie.    

Beslut om minskning av aktiekapitalet är villkorad av att stämman även fattar beslut om ändring av bolagsordning enligt punkt 6a. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av formella krav.

Besluten är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till fullständigt beslut jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida (www.euris.org) från och med den 10 augusti 2018.

Lund i augusti 2018

Styrelsen 

För ytterligare information kontakta:

Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 0706 – 791800 

                                                                        

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.                                                     

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera

Dokument & länkar