Kommuniké från extra bolagsstämma 2017-10-06

dagens extra bolagsstämman i European Institute of Science (EURIS) den 6 oktober 2017 beslutades enhälligt att röstvärdet för aktier av serie A (A-aktier) skall öka från fyra (4) röster till tio (10) röster per aktie samt att en företrädesemission skall genomföras under perioden 17-31 oktober 2017.

IDEON, Lund: Vid extra bolagsstämman i European Institute of Science (EURIS) den 6 oktober 2017 fattades följande beslut:

  • I syfte att behålla en tydlig ägarstyrning beslutade stämman enhälligt att röstvärdet för aktier av serie A (A-aktier) skall öka från fyra (4) röster till tio (10) röster per aktie.
  • I syfte att genomföra en nyemission beslutade stämman enhälligt att öka gränserna för aktiekapitalet till lägst åttahundra niotusen fyrahundra trettio (809 430) kronor och högst tre miljoner tvåhundra trettiosjutusen sjuhundratjugo (3 237 720) kronor, samt för antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget, till lägst vara åtta miljoner nittiofyratusen trehundra (8 094 300) och högst trettiotvå miljoner trehundra sjuttiosjutusen tvåhundra (32 377 200).
  • Stämman beslutade enhälligt att bolagsordnings nya lydelse skall vara enligt pressmeddelat beslutsförslag A i kallelsen till stämman.
  • Stämman beslutade enhälligt att bolaget, i syfte att utvidga bolagets produktions- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert, genomför en nyemission av aktier på de villkor som anges enligt pressmeddelat beslutsförslag B i kallelsen till stämman.

Samtliga besluten på föredragningslistan var enhälliga.

Styrelsen 

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

EURIS utvecklar, marknadsför och säljer produkter och tjänster inom LifeScience och veterinärmedicin med fokus på detektion, upprening, lagring samt transport av proteiner. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org

Om oss

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Prenumerera

Dokument & länkar