Citat

Det är mycket glädjande att vi nu nått ett fullständigt samarbetsavtal med Spixia Biotechnology för utveckling och kommersialisering av klamydiavaccin. Samarbetsavtalet är en viktig milstolpe och vi kan nu accelerera arbetet med klamydiavaccinkandidaten för att påvisa dess stora potential. Vi avser att löpande kommunicera utveckling och tidsplan för aktieägare och marknaden inför vaccinkandidatens första kliniska prövning.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Vi är övertygade om att detta samarbetsavtal kommer generera goda framsteg och ser nu fram emot den kommande utvecklingen av klamydiavaccinkandidaten. Förebyggande vacciner mot klamydia saknas på marknaden idag, vilket är ett stort och växande problem. Följaktligen skulle ett framgångsrikt vaccin skapa betydande försäljningsvärden.
Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology
Vi är mycket glada för att projektet med forskarna vid Örebro universitet har fått stöd från KK-stiftelsen.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Projektet kommer att skapa ny kunskap inom vaccinområdet och kanske lägga grunden för framtida samarbetsprojekt och vaccinkandidater. Vårt vaccinadjuvans Endocine™ finns med i projektet vilket är särskilt intressant inför framtiden.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Tillsammans med Eurocine Vaccines för vi konstruktivt samarbetsförhandlingarna framåt och vi är nu nära ett fullständigt samarbetsavtal som vi har arbetat intensivt för och hoppas mycket på.
Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology
Det kommer att lägga grunden till att gå vidare med utvecklingen av klamydiavaccinet mot klinisk prövning och förverkliga potentialen i projektet, till nytta för många människor som annars skulle riskera att få klamydiainfektion och kanske till och med svåra komplikationer av infektionen.
Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology
Vi befinner oss nu i slutförhandling med Spixia Biotechnology och så fort de sista detaljerna är utformade och avtalet signerat, så kommer vi att utarbeta en tidplan för den första kliniska studien och påbörja aktiv marknadsbearbetning av vaccinkandidaten.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Min och styrelsens bedömning är att denna marginella förändring som vi enats om idag inte kommer att påverka den övergripande tidplanen.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Vi säkerställer nu finansieringen för Eurocine Vaccines fortsatta utveckling och jag vill passa på att tacka alla som nyttjat sina teckningsoptioner.
VD Hans Arwidsson
Genom finansieringen står vi nu välkapitaliserade för att kunna uppnå en rad värdedrivande målsättningar under förberedelserna inför den första kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia, såsom fortsatta prekliniska studier och arbete med etablering av GMP-tillverkning.
VD Hans Arwidsson
Vi arbetar intensivt på en lovande pipeline av vaccinkandidater, där ett kontinuerligt flöde av vaccinkandidater i olika faser bygger forskningsportföljens kommersiella värde.
VD Hans Arwidsson
I närtid är vårt fokus att slutförhandla och signera ett exklusivt avtal med Spixia för att förverkliga klamydiavaccinprojektets stora potential.
VD Hans Arwidsson
Eurocine Vaccines är på väg in i en ny fas med en pipeline av vaccinkandidater med stor potential. I närtid arbetar vi målmedvetet med avtalet kring klamydiavaccinkandidaten med Spixia och våra förberedande aktiviteter inför klinisk studie. Vår ambition är att ett bindande forsknings- och samarbetsavtal ska vara klart senast vid halvårsskiftet 2020. Genom teckningsoptionerna av serie TO 3 förses Eurocine Vaccines med nödvändigt kapital för verksamheten inklusive klamydiaprojektet, till stor nytta för Bolaget och aktieägarna.
VD Hans Arwidsson
Vi är mycket nöjda med att vi nu fördjupar samarbetet med Spixia och förhandlar om ett långsiktigt avtal som kommer att reglera vår relation och klamydiavaccinkandidatens utveckling.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Vår ambition är att ett bindande forsknings- och samarbetsavtal ska vara klart senast vid halvårsskiftet 2020.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Samarbetet med Eurocine Vaccines ger oss möjlighet att gå vidare med utvecklingen av klamydiavaccinet mot klinisk prövning och förverkliga potentialen i projektet.
Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology
Att förebygga klamydiainfektioner är mycket angeläget för folkhälsan. Därför är det glädjande att vi och Eurocine Vaccines har en gemensam syn på möjligheterna i det fortsatta samarbetet och vad vi vill uppnå tillsammans.
Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology
Vi ser nu att vi genom att optimera immuniseringsschemat kan påverka styrkan av immunresponsen så att antikroppsnivåerna ökar. Detta ger värdefull information som underlag till hur stora och hur många doser som vi bör studera i våra kliniska studier
Dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines
Det är väldigt spännande att se resultaten växa fram och hur små justeringar i vaccinationsintervall och dos kan ha en avgörande betydelse
Professor Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology AB
Vi ser nu fram mot den fortsatta utvecklingen och de första gemensamma stegen mot tillverkning och kliniska prövning
Dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines
Vi gläds över det stora intresset för vår företrädesemission och vi är tacksamma för de befintliga och nya ägarnas förtroende för den verksamhetsplan bolaget fastställde under oktober 2018 och som vi arbetar så hårt för att fullfölja. Med kapitalet från emissionen kan vi nu fortsätta med högt momentum och verkställa planen. Både nära förestående och långsiktigt värdeskapande aktiviteter ligger framför oss på väg mot att inleda en klinisk studie med en av vaccinkandidaterna under första kvartalet 2021.
Dr. Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines AB
Vi genomför nu en ny studie för att utvärdera dosering av både vaccinantigen och vårt adjuvans, Endocine™, för att hitta optimala doser av både vaccin och adjuvans.
dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Dessa studier kommer att lägga grunden för hur vi kommer att utforma det kliniska programmet och kommer att vara vägledande för den fortsatta prekliniska utvecklingen.
dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Det senaste året har varit en mycket viktig period för Eurocine Vaccines. Vi arbetar nu på ett nytt spår som innefattar utvärdering av tre vaccinkandidater för traditionell injicering, där vi efter genomförd utvärdering kunnat selektera två vaccinkandidater för fortsatt utveckling och förbättring med vår teknologiplattform Endocine™. Nu förbereder vi den fortsatta prekliniska utvecklingen, samtidigt som vi ser över avtalsrelationen med respektive vaccinleverantör, så att den är rätt utformad inför det fortsatta arbetet. Detta sammantaget gör också att det just nu finns en, enligt vår bedömning, mycket intressant investeringsmöjlighet i Eurocine Vaccines, dels på grund av vår pågående turn-around avseende den nya strategin med injicerade vacciner, med värdeskapande aktiviteter i närtid och dels genomförandet av kliniska studier och senare kommersialisering i samarbete med partner i ett längre perspektiv. Många intressenter inom vaccinmarknaden söker aktivt efter medel att möta de stora behoven av förbättrade vacciner, särskilt i speciella populationer såsom barn och äldre. I det sammanhanget är teknologin som utvecklats av Eurocine Vaccines väl positionerad och erbjuder flera konkurrenskraftiga egenskaper. Genom det kapital vi tillförs genom föreliggande företrädesemission kommer vi att få möjlighet att uppnå flera värdehöjande aktiviteter kopplade till den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Jag ser fram emot att gå vidare på den inslagna vägen och fortsätta de utvärderingar av vaccinkandidater som vi har påbörjat och även överväga ytterligare vaccinkandidater i vårt kontaktnät. Målet är att på sikt bygga upp en pipeline av vaccinkandidater så att bolaget alltid har projekt i olika utvecklingsfaser.
Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines
I tidigare studier och baserat på kliniska data, har man sett att både antikroppar och T celler behöver samverka för att få ett starkt skydd mot klamydia. Därför är det extra glädjande att våra resultat indikerar att både T celler och antikroppar aktiveras av vaccinet.
Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines
Resultaten från den här studien indikerar att vaccinet ger en immunologisk respons efter vaccinering som korrelerar till skydd i prekliniska modeller. Det ska bli mycket spännande att fortsätta följa utvecklingen av vaccinet mot klinisk prövning.
Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology AB samt professor i biokemi
Nu fördjupar vi samarbetet med Spixia och förhandlar parallellt ett långsiktigt avtal som kommer att reglera vår relation. Även om exklusiviteten sträcker sig till halvårsskiftet 2020, har vi naturligtvis en betydligt mer ambitiös målsättning för när förhandlingarna ska vara klara.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Vi ser en mycket intressant potential i samarbetet med Eurocine Vaccines. Det ger oss möjlighet att gå vidare med utvecklingen av klamydiavaccinet mot klinisk prövning. Det är mycket angeläget att erbjuda befolkningen ett effektivt klamydiavaccin.
Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia
Många intressenter inom vaccinmarknaden söker aktivt efter medel att möta de stora behoven av förbättrade vacciner, särskilt i speciella populationer såsom barn och äldre. I det sammanhanget är teknologin utvecklad av Eurocine Vaccines väl positionerad och erbjuder flera konkurrenskraftiga egenskaper. Den kapitalisering om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor som vi nu genomför kommer att tillföra Eurocine Vaccines kapital på ett kostnadsoptimalt, flexibelt och förmånligt sätt för aktieägarna. Vi bedömer att Eurocine Vaccines härigenom kan genomföra flera värdehöjande aktiviteter i närtid. Här märks bland annat fortsatt utveckling av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt vidareutvecklade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling, innan en mer långsiktig finansiering av våra planerade aktiviteter genomförs.
VD Hans Arwidsson
Infektionssjukdomar som utvecklar resistens mot läkemedel är ett allvarligt hot mot global hälsa och den livskvalitet som vi vant oss vid.
Dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Effektiva vacciner och vaccinationsprogram utgör ett av de prioriterade områden som kan motverka utvecklingen av mikrobiell resistens.
Dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Tidplanen för den fortsatta utvecklingen är förstås det långsiktigt mest betydelsefulla och jag är mycket nöjd med att den kan ligga fast
Hans Arwidsson, VD
ag ser fram emot att ta del av resultaten från utvärderingen och att fortsätta den prekliniska utvecklingen med en eller två vaccinkandidater med början i tredje kvartalet 2019
Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling