Citat

Det är oerhört tillfredställande att arbeta med ett så potent vaccin och att vi kan generera just den typ av immunrespons som bedöms viktig för att skydda mot klamydia.
Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Det är helt i linje med vår strategi att aktivt söka efter ytterligare möjligheter för att på ett innovativt sätt skapa mervärden baserat på våra investeringar.
Dr Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Även om marknadspotentialen är mindre för ett diagnostiskt verktyg än för ett vaccin, handlar det om hur vi på bästa sätt kan bidra till modern hälso- och sjukvård baserat på vår forskning och utveckling.
Dr Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Vi är naturligtvis glada över att ha lyckats säkerställa tillräcklig finansiering för att förbereda oss inför starten av den första kliniska studien med vår vaccinkandidat mot klamydia, vilken vi planerar kunna inleda under Q4 2022.
Hans Arwidsson, VD
Nu pågår också ett intensivt affärsutvecklingsarbete där vi förbereder potentiella partners för klamydiavaccinkandidaten, men också fortsätter arbetet med att identifiera och utvärdera ytterligare vaccinkandidater till vår portfölj – viktiga steg i vår fortsatta utveckling.
Hans Arwidsson, VD
Jag ser nu fram emot att driva Eurocine Vaccines framåt och arbeta hårt för att uppnå både nära förestående och långsiktiga målsättningar. Självklart kommer vi att löpande uppdatera våra aktieägare och marknaden om utvecklingen. Jag vill passa på att tacka samtliga som valde att teckna i företrädesemissionen.
Hans Arwidsson, VD
Vår strategi är att vara ute i god tid för att kunna parera osäkerheter så långt som möjligt. Den rådande pandemin, som har hindrat många kliniska studier att genomföras som planerat, har försvårat läkemedelsutveckling. Samtidigt ser myndigheter över sina processer för att underlätta för ansökningar och godkännanden. Allt detta öppnar möjligheter för hur och var en studie kan utformas och genomföras för att passa vår kandidat optimalt. Möjligheter som vi tidigt ska ta tillvara.
Dr. Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines
Det är spännande tider för oss när både protein- och mRNA-baserade vacciner kan bli kombinerade i vår portfölj, vilket visar vår djupa och breda erfarenhet.
Dr. Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines
Att vaccin är en viktig del av vår nutida och framtida sjukvård är det pågående globala vaccineringsprogrammet mot COVID-19 ett uppenbart exempel på. Vaccinering är en mycket effektiv metod för att förebygga och skydda mot infektionssjukdomar.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot
Eurocine Vaccines är en av få vaccinaktörer globalt som är verksamma inom indikationen klamydia, en infektionssjukdom som varje år drabbar miljontals människor. Den nuvarande behandlingen av klamydiainfektion sker med antibiotika, som oftast botar infektionen. Den är emellertid ofta symtomfri och antibiotika kommer inte att kunna reparera permanenta skador som orsakats av sjukdomen, vilket skulle förebyggas av ett vaccin. Vår vaccinkandidat har uppvisat lovade potential och det ligger ett högkvalitativt forskningsarbete bakom projektet.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot
Vi arbetar nu målinriktat med att slutföra alla nödvändiga aktiviteter inför starten av den första kliniska studien. Förestående kapitalisering kommer att finansiera slutförandet av alla aktiviteter fram till starten av en klinisk studie med klamydiavaccinkandidaten, till exempel tillverkning av studieprodukt.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot
Det är mycket tillfredsställande att se det snabba och noggranna arbetet med att överföra vår kunskap i detta utvecklingsprojekt.
Sandra Jeldes Granstrand, chef för CMC Development, Eurocine Vaccines
Biovian, vår utvalda CDMO, har visat sin vetenskapliga och tekniska förmåga inom detta område av biologisk processutveckling och GMP-tillverkning.
Sandra Jeldes Granstrand, chef för CMC Development, Eurocine Vaccines
Vi har nått en viktig milstolpe genom att skapa forskningscellbanken för det kommande arbetet. Nu har det omfattande arbetet påbörjats med att utveckla en kvalitetssäkrad tillverkningsprocess med grundlig dokumentation.
Soile Tuomela, projektledare på Biovian
Mitt team och jag är stolta över att arbeta i framkanten av avancerad läkemedelsutveckling med experterna inom Eurocine Vaccines.
Soile Tuomela, projektledare på Biovian
Genom att optimera vaccinkandidaten kan vi fokusera immunresponsen så att de bildade antikropparna i ännu högre utsträckning än tidigare binder till relevanta delar av klamydiabakterien. Detta har sannolikt stor betydelse för hur effektivt vaccinet är, vilket kommer att studeras i kommande studier.
Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Nu kommer vi att gå vidare med vaccinkandidaten och utvärdera både immunresponsen hos T-celler och skydd mot infektion och sjukdom. Det ska bli mycket spännande att se i vilken grad immunresponsen omsätts i skydd.
Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Resultaten bekräftar att vi är på rätt väg med vaccinet och stöder den strategi vi valt för utvecklingen - att redan i detta skede satsa på utveckling av en tillverkningsmetod som är lämplig för tillverkning i industriell skala.
Hans Arwidsson, VD
Denna bekräftelse är ett viktigt steg inför den fortsatta utvecklingen av klamydiavaccinkandidaten på vägen mot den första kliniska studien.
Hans Arwidsson, VD
Det har varit en otroligt spännande period för Eurocine Vaccines och vi har lyckats ro viktiga avtal i hamn.
VD Hans Arwidsson
Det är konceptet ”A Working Lab Innomedicum” där en life science-hub skapas i mötet mellan kontor, laboratorier, mötesrum och evenemangsutrymmen som attraherat oss dit.
Karl Ljungberg, Director of Preclinical Development
Det ger oss fördelaktig tillgång till både egna och gemensamma laboratorielokaler och instrument, för att utvärdera nya vaccinkandidater.
Karl Ljungberg, Director of Preclinical Development
Både vi och Biovian ser fram emot samarbetet och en ömsesidig kunskapsöverföring inom biologisk läkemedelsframställning, vilket är ett högintensivt område vid utveckling av nya läkemedel.
VD Hans Arwidsson
Valet av Biovian innebär att vi kan genomföra våra aktiviteter med kontinuitet, eftersom de också har en egen GMP-klassad anläggning för tillverkning av produkter till kliniska studier.
VD Hans Arwidsson
Utvärderingsavtalet bekräftar än en gång det stora intresset för vår vaccinteknologi Endocine™, samt ger Eurocine Vaccines en ökad synlighet på den globala marknaden. Veterinärmarknaden för vacciner representerar en stor och världsomspännande försäljning och kan därmed vara ett betydande komplement till humana vacciner, som är Eurocine Vaccines huvudfokus.
VD Hans Arwidsson
Det är mycket glädjande att vi nu nått ett fullständigt samarbetsavtal med Spixia Biotechnology för utveckling och kommersialisering av klamydiavaccin. Samarbetsavtalet är en viktig milstolpe och vi kan nu accelerera arbetet med klamydiavaccinkandidaten för att påvisa dess stora potential. Vi avser att löpande kommunicera utveckling och tidsplan för aktieägare och marknaden inför vaccinkandidatens första kliniska prövning.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Vi är övertygade om att detta samarbetsavtal kommer generera goda framsteg och ser nu fram emot den kommande utvecklingen av klamydiavaccinkandidaten. Förebyggande vacciner mot klamydia saknas på marknaden idag, vilket är ett stort och växande problem. Följaktligen skulle ett framgångsrikt vaccin skapa betydande försäljningsvärden.
Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology
Vi är mycket glada för att projektet med forskarna vid Örebro universitet har fått stöd från KK-stiftelsen.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Projektet kommer att skapa ny kunskap inom vaccinområdet och kanske lägga grunden för framtida samarbetsprojekt och vaccinkandidater. Vårt vaccinadjuvans Endocine™ finns med i projektet vilket är särskilt intressant inför framtiden.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Tillsammans med Eurocine Vaccines för vi konstruktivt samarbetsförhandlingarna framåt och vi är nu nära ett fullständigt samarbetsavtal som vi har arbetat intensivt för och hoppas mycket på.
Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology
Det kommer att lägga grunden till att gå vidare med utvecklingen av klamydiavaccinet mot klinisk prövning och förverkliga potentialen i projektet, till nytta för många människor som annars skulle riskera att få klamydiainfektion och kanske till och med svåra komplikationer av infektionen.
Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology
Vi befinner oss nu i slutförhandling med Spixia Biotechnology och så fort de sista detaljerna är utformade och avtalet signerat, så kommer vi att utarbeta en tidplan för den första kliniska studien och påbörja aktiv marknadsbearbetning av vaccinkandidaten.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Min och styrelsens bedömning är att denna marginella förändring som vi enats om idag inte kommer att påverka den övergripande tidplanen.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Vi säkerställer nu finansieringen för Eurocine Vaccines fortsatta utveckling och jag vill passa på att tacka alla som nyttjat sina teckningsoptioner.
VD Hans Arwidsson
Genom finansieringen står vi nu välkapitaliserade för att kunna uppnå en rad värdedrivande målsättningar under förberedelserna inför den första kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia, såsom fortsatta prekliniska studier och arbete med etablering av GMP-tillverkning.
VD Hans Arwidsson
Vi arbetar intensivt på en lovande pipeline av vaccinkandidater, där ett kontinuerligt flöde av vaccinkandidater i olika faser bygger forskningsportföljens kommersiella värde.
VD Hans Arwidsson
I närtid är vårt fokus att slutförhandla och signera ett exklusivt avtal med Spixia för att förverkliga klamydiavaccinprojektets stora potential.
VD Hans Arwidsson
Eurocine Vaccines är på väg in i en ny fas med en pipeline av vaccinkandidater med stor potential. I närtid arbetar vi målmedvetet med avtalet kring klamydiavaccinkandidaten med Spixia och våra förberedande aktiviteter inför klinisk studie. Vår ambition är att ett bindande forsknings- och samarbetsavtal ska vara klart senast vid halvårsskiftet 2020. Genom teckningsoptionerna av serie TO 3 förses Eurocine Vaccines med nödvändigt kapital för verksamheten inklusive klamydiaprojektet, till stor nytta för Bolaget och aktieägarna.
VD Hans Arwidsson
Vi är mycket nöjda med att vi nu fördjupar samarbetet med Spixia och förhandlar om ett långsiktigt avtal som kommer att reglera vår relation och klamydiavaccinkandidatens utveckling.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Vår ambition är att ett bindande forsknings- och samarbetsavtal ska vara klart senast vid halvårsskiftet 2020.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Samarbetet med Eurocine Vaccines ger oss möjlighet att gå vidare med utvecklingen av klamydiavaccinet mot klinisk prövning och förverkliga potentialen i projektet.
Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology
Att förebygga klamydiainfektioner är mycket angeläget för folkhälsan. Därför är det glädjande att vi och Eurocine Vaccines har en gemensam syn på möjligheterna i det fortsatta samarbetet och vad vi vill uppnå tillsammans.
Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology
Vi ser nu att vi genom att optimera immuniseringsschemat kan påverka styrkan av immunresponsen så att antikroppsnivåerna ökar. Detta ger värdefull information som underlag till hur stora och hur många doser som vi bör studera i våra kliniska studier
Dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines
Det är väldigt spännande att se resultaten växa fram och hur små justeringar i vaccinationsintervall och dos kan ha en avgörande betydelse
Professor Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology AB
Vi ser nu fram mot den fortsatta utvecklingen och de första gemensamma stegen mot tillverkning och kliniska prövning
Dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines
Vi gläds över det stora intresset för vår företrädesemission och vi är tacksamma för de befintliga och nya ägarnas förtroende för den verksamhetsplan bolaget fastställde under oktober 2018 och som vi arbetar så hårt för att fullfölja. Med kapitalet från emissionen kan vi nu fortsätta med högt momentum och verkställa planen. Både nära förestående och långsiktigt värdeskapande aktiviteter ligger framför oss på väg mot att inleda en klinisk studie med en av vaccinkandidaterna under första kvartalet 2021.
Dr. Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines AB
Vi genomför nu en ny studie för att utvärdera dosering av både vaccinantigen och vårt adjuvans, Endocine™, för att hitta optimala doser av både vaccin och adjuvans.
dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Dessa studier kommer att lägga grunden för hur vi kommer att utforma det kliniska programmet och kommer att vara vägledande för den fortsatta prekliniska utvecklingen.
dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Det senaste året har varit en mycket viktig period för Eurocine Vaccines. Vi arbetar nu på ett nytt spår som innefattar utvärdering av tre vaccinkandidater för traditionell injicering, där vi efter genomförd utvärdering kunnat selektera två vaccinkandidater för fortsatt utveckling och förbättring med vår teknologiplattform Endocine™. Nu förbereder vi den fortsatta prekliniska utvecklingen, samtidigt som vi ser över avtalsrelationen med respektive vaccinleverantör, så att den är rätt utformad inför det fortsatta arbetet. Detta sammantaget gör också att det just nu finns en, enligt vår bedömning, mycket intressant investeringsmöjlighet i Eurocine Vaccines, dels på grund av vår pågående turn-around avseende den nya strategin med injicerade vacciner, med värdeskapande aktiviteter i närtid och dels genomförandet av kliniska studier och senare kommersialisering i samarbete med partner i ett längre perspektiv. Många intressenter inom vaccinmarknaden söker aktivt efter medel att möta de stora behoven av förbättrade vacciner, särskilt i speciella populationer såsom barn och äldre. I det sammanhanget är teknologin som utvecklats av Eurocine Vaccines väl positionerad och erbjuder flera konkurrenskraftiga egenskaper. Genom det kapital vi tillförs genom föreliggande företrädesemission kommer vi att få möjlighet att uppnå flera värdehöjande aktiviteter kopplade till den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Jag ser fram emot att gå vidare på den inslagna vägen och fortsätta de utvärderingar av vaccinkandidater som vi har påbörjat och även överväga ytterligare vaccinkandidater i vårt kontaktnät. Målet är att på sikt bygga upp en pipeline av vaccinkandidater så att bolaget alltid har projekt i olika utvecklingsfaser.
Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines