Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Eurocine Vaccines

Report this content

Årsstämman i Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) den 15 december 2020 beslutade att genomföra sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet, fastställt att avstämningsdag ska vara den 11 januari 2021.

Tidplan för sammanläggningen:

  • Sista dag för handel i Eurocine Vaccines aktie innan sammanläggningen är den 7 januari 2021.
  • Första dagen för handel i Eurocine Vaccines aktie efter sammanläggningen är den 8 januari 2021, vilket innebär att aktiekursen från och med den 8 januari 2021 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.
  • Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 789 541 300 aktier till 7 895 413 aktier.

Till följd av sammanläggningen kommer Eurocine Vaccines aktie från och med den 8 januari 2021 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för Eurocine Vaccines aktie är SE0015382155.

Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100, kommer vederlagsfritt att erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner med sin egen teknologiplattform Endocine™, vilka senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen. Teknologiplattformen Endocine™ kan också erbjudas till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.