Eurocine Vaccines genomför riktad kvittningsemission för ett lån om c:a 0,8 MSEK

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Bolaget”) styrelse har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 14 december 2017, beslutat att genomföra en riktad emission av 445 500 aktier till Recall Capital Nordic AB med betalning genom kvittning av ett lån om 820 165,50 kronor. Syftet med emissionen är att stärka Bolagets rörelsekapital.

Teckningskursen per aktie fastställdes till 1,841 kr. Beslutet innebär att högst 445 500 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet ökar med högst ca 50 914,29 kronor. Efter emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 67 919 609 och aktiekapitalet i Bolaget att uppgå till ca 7 762 241,48 kronor.

Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på marknadsmässiga villkor och att emissionen är till fördel för alla befintliga aktieägare. Syftet med emissionen är att stärka Bolagets rörelsekapital.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2018.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla patentskyddade nasala vacciner. Endocine™, baserat på kroppsegna komponenter, bidrar med fördelar som immunitet i både slemhinna och blodserum, liksom bekväm nasal vaccinering utan nålstick.

Bolagets första produktkandidat, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, är i klinisk utvecklingsfas, med målsättningen att bli det första godkända nasala influensavaccinet för barn under 2 års ålder. Barn är det segment av influensavaccinmarknaden som växer snabbast, vilket beror på att WHO rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn.

En klinisk fas I/II-studie i unga vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre inkluderades, genomfördes redan under influensasäsongen 2017/2018. Studien genererar nödvändig säkerhetsdokumentation innan barn kan studeras, samtidigt som äldre utvärderas som en ytterligare affärsmöjlighet. Immunologiska resultat väntas i oktober 2018.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar